Tasa-arvopolitiikan ja talouspolitiikan suhdetta vahvistettava

Konferenssin tulokset raporttinaSuomi halusi EU-puheenjohtajakaudellaan edistää keskustelua EU:n tulevaisuuden tasa-arvopolitiikasta ja vahvistaa erityisesti talouspolitiikan ja tasa-arvopolitiikan välistä yhteyttä.

Useat EU:n ja kansainvälisten järjestöjen selvitykset osoittavat, että sukupuolten tasa-arvo ja naisten työllisyys edistävät oikeudenmukaista taloudellista kasvua.

Suomen puheenjohtajakausi ajoittui tärkeään vaiheeseen, koska uusi komissio aloitti kautensa marraskuussa 2019. Samalla EU:ssa valmistaudutaan uusiin ohjelma- ja rahoituskausiin.

Samanaikaisesti komission nykyinen strateginen tasa-arvositoumus (2016–2019) ja toimintasuunnitelma sukupuolten palkkaeron kaventamiseksi (2017–2019) ovat päättymässä.

Suomen tavoitteena puheenjohtajakaudella oli, että Tasa-arvoiset taloudet -teeman kautta sukupuolten tasa-arvo saadaan vahvemmin valtavirtaistettua eli integroitua EU:n päätöksentekoon ja keskeisiin tulevaisuusprosesseihin, kuten post-Eurooppa 2020 -valmisteluun ja erityisesti EU:n talouspolitiikkaan.

EU:ssa monet tulevaisuuden tasa-arvokysymykset koskevat juuri talouden, sosiaalisen ulottuvuuden ja sukupuolten tasa-arvon välistä suhdetta.

Miten EU tarttuu tasa-arvokysymyksiin tulevaisuudessa?

Suomi järjesti EU-puheenjohtajakaudellaan korkean tason tasa-arvokonferenssin ”Europe for Gender Equality? Taking Stock – Taking Action” 30.9.−1.10.2019 Helsingissä. Konferenssin teema oli EU:n tulevaisuuden tasa-arvopolitiikan toimintalinjat.

Konferenssissa pohdittiin myös tasa-arvon ja talouden välistä suhdetta eri näkökulmista: sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen ja poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistaminen, tasa-arvoiset investoinnit ja sukupuolitietoinen budjetointi.

Lisäksi Suomi valmisteli neuvoston päätelmäluonnoksen EU:n tulevaisuuden tasa-arvopolitiikasta YK:n Pekingin toimintaohjelman 25-vuotisarvioinnin pohjalta.

Neuvosto hyväksyi 10.12. tasa-arvoa koskevat päätelmät.

Tavoitteet Suomen EU-puheenjohtajakaudella

Suomi halusi omalla puheenjohtajakaudellaan

  • nostaa tulevaisuuden tasa-arvopolitiikan eurooppalaiseen keskusteluun ja vahvistaa talouspolitiikan ja tasa-arvopolitiikan välistä yhteyttä.
  • edistää EU:ssa jäsenmaiden ja kaikkien toimijoiden yhteistyötä talous- ja tasa-arvopolitiikan yhteyden vahvistamiseksi ja sukupuolten tasa-arvon vahvemmaksi integroimiseksi EU:n keskeisiin päätöksentekoprosesseihin tulevina vuosina.
  • hyväksyä tasa-arvopäätelmät ministerineuvostossa joulukuussa. Päätelmät sisältävät toimenpidesuosituksia jäsenmaille ja EU-komissiolle.

Lisätietoja

Eeva Raevaara, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Tasa-arvoyksikkö / TASY Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto  Puhelin:0295163205   Sähköpostiosoite: