Esteettömyysdirektiivi

kuvituskuva Esteettömyyden edistäminen on tärkeää, jotta kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan. Tätä tavoitetta tukee myös Euroopan unionin esteettömyysdirektiivi.

EU:n esteettömyysdirektiivi vaatii, että viranomaiset ja yksityinen sektori tekevät tietyt tuotteet ja palvelut esteettömiksi. Direktiivi tuli laittaa kansallisesti toimeen jokaisessa EU-maassa 28.6.2022 mennessä. Tämä tarkoittaa muutoksia myös Suomen lainsäädäntöön.

Esteettömyysvaatimusten soveltaminen alkaa 28.6.2025. Tämän jälkeen markkinoille tulevien tuotteiden ja palvelujen tulee olla esteettömyysvaatimusten mukaisia. Direktiivi sallii kuitenkin muutamia siirtymäaikoja esimerkiksi hätäviestin, itsepalvelupäätteiden ja ennen 28.6.2025 solmittujen palvelusopimusten tai palvelujen tarjoamiseen tarkoitettujen tuotteiden osalta.  

Esteettömistä tuotteista ja palveluista hyötyvät kaikki

Esteettömyysdirektiivin tavoite on mm.:

 • lisätä esteettömien tuotteiden ja palveluiden saatavuutta ja liikkuvuutta yhdenmukaistamalla niitä koskevia vaatimuksia jäsenvaltioissa
 • tehdä tuotteista ja palveluista esteettömämpiä ja näin yhteiskunnasta osallistavampi ja helpottaa vammaisten henkilöiden itsenäistä elämää

Esteettömyyden lisäksi puhutaan myös saavutettavuudesta. Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset suunnitellaan niin, että ne olisivat paremmin käyttäjien, erityisesti vammaisten henkilöiden, käytettävissä. 

Direktiivi koskee useita tuotteita ja palveluja 

Esteettömyysvaatimukset velvoittavat julkisen hallinnon organisaatioita sekä yksityistä sektoria eli kaikkia, jotka tuottavat tai tarjoavat direktiivin alaan kuuluvaa tuotetta tai palvelua kuluttajille.

Direktiivi koskee esimerkiksi seuraavia tuotteita: 

 • Tietokoneet ja niiden käyttöjärjestelmät
 • Itsepalvelupäätteet, kuten maksupäätteet, pankki- ja lippuautomaatit
 • Älypuhelimet
 • Audiovisuaalisen median palveluihin pääsyyn käytettävät laitteet, kuten digiboksi, digi-tv
 • Sähköisten kirjojen lukemiseen tarkoitetut laitteet

Direktiivi koskee esimerkiksi seuraavia palveluita:

 • Tietoliikenne- ja viestintäpalvelut
 • Liikenteeseen liittyvät palvelut, kuten verkkosivustot ja mobiilisovellukset, sähköiset matkaliput ja niiden ostaminen, reaaliaikaiset matkustustiedot
 • Kuluttajapankkipalvelut
 • Sähköiset kirjat ja niiden käyttämiseen tarkoitetut ohjelmistot
 • Verkkokauppa

Myös seuraavissa asioissa on otettava huomioon esteettömyysdirektiivi:

 • Hätänumeroon (112) soittaminen
 • Rakennettu ympäristö
 • Julkiset hankinnat

Direktiivin toimeenpano Suomessa

Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriö vastaa direktiivin toimeenpanon koordinaatiosta ja muut ministeriöt osallistuvat valmisteluun oman toimialansa mukaisesti. 

STM:n asettama työryhmä valmisteli ehdotuksen siitä, miten direktiivi saatetaan osaksi Suomen lainsäädäntöä. Valmistelun aikana kuultiin sidosryhmiä mahdollisimman kattavasti. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 41/2022 vp).

Direktiivi on pantu kansallisesti täytäntöön uudella lailla eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista. Lisäksi on tehty direktiivin edellyttämiä muutoksia digipalvelulakiin, sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin, liikenteen palveluista annettuun lakiin, markkinavalvontalakiin ja hätäkeskustoiminnasta annettuun lakiin. Lait tulivat voimaan 1.2.2023, mutta niiden soveltaminen alkaa pääosin 28.6.2025. Hätäkeskustoiminnasta annetun lain muutokset tulevat voimaan 28.6.2025.

Asetuksen tasolla on tarkoitus säätää tarkemmin saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimuksista. Ahvenanmaan osalta vastuu lainsäädännön täytäntöönpanossa jakautuu itsehallintolaissa säädetyn toimivallanjaon mukaisesti. Ahvenanmaa valmistelee muutoksia maakunnan lakeihin tarpeellisilta osin.

Lisätietoja