Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arbetsgrupp: Det behövs enhetliga kriterier för praxis vid medling av våld i nära relationer

Social- och hälsovårdsministeriet
21.1.2019 12.28
Pressmeddelande 11/2019

I Finland behövs det kriterier som man gemensamt kommit överens om för i vilka fall parterna vid våld i nära relationer kan hänvisas till förmedling. Detta konstaterar den arbetsgrupp som delegationen för medling vid brott tillsatt och som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.

Enligt arbetsgruppen kan man i Finland fortsätta med medling vid våldsbrott i nära relationer, men man ska genom nationella åtgärder säkerställa att medlingen i alla situationer är i enlighet med internationella avtal och skyldigheter.

Enhetliga anvisningar och systematisk användning av verktyg för riskbedömning av våld skulle hjälpa att mer enhetligt än för närvarande avgränsa sådana fall utanför medling som inte lämpar sig för medling. Detta är fallet till exempel när våldet i nära relationer upprepas eller är allvarligt. Det är mycket typiskt att offren för våld i nära relationer tar hjälp av rättsliga myndigheter först när våldet har pågått länge. 

Arbetsgruppen betonar att medling alltid är frivilligt och den förutsätter samtycke av båda parter. Servicen vid medlingsbyråerna är avgiftsfri för kunden.

En anvisning skulle också hjälpa i de situationer där medlingen avbryts.

På olika håll i Finland har man utvecklat goda verksamhetsmodeller för att ingripa mot våld i nära relationer. Det gäller att få dessa modeller i bruk i hela landet. Förebyggandet av våld i nära relationer bör planeras som en helhet där tjänster för hjälp till offer, tjänster för hjälp till våldsamma personer och samarbete mellan olika aktörer säkerställs.

Arbetsgruppen skulle även öka utbildningen inom området för utbildade yrkespersoner, frivilliga medlare som medlar vid våldsbrott i nära relationer och myndigheter som hänvisar till medling.

Medling baseras på lagen om medling vid brott och i vissa tvister (medlingslagen), och den är en del av helheten i det förebyggande arbetet som gäller våld i nära relationer. Målet för medlingen är att förebygga återfall i brott. 

Cirka 130 000 finländare lider årligen av våld i nära relationer. År 2017 hänvisades totalt 14 471 brottmål till medling, av vilka 2 482, dvs. 16 % var våldsbrott i nära relationer.

De myndigheter som deltar i medlingen vid våldsbrott i nära relationer finns inom social- och häl-sovårdsministeriets, inrikesministeriets och justitieministeriets förvaltningsområden. Initiativ till medling kan tas av polis eller åklagare. Institutet för hälsa och välfärd (THL) har ansvaret för ordnandet av medlingen på riksnivå.

Utredningsarbetet baserar sig på jämställdhetsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering åren 2016–2019. Medling vid våld i nära relationer har i programmet beaktats som en åtgärd. Ordförande för arbetsgruppen var direktör Jari Keinänen vid social- och hälsovårdsministeriet. 

Social - och hälsovårdsministeriet sänder genast arbetsgruppens förslag på en omfattande remiss till bland annat organisationer.

Ytterligare information:

Jari Keinänen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63311 (ordförande för arbetsgruppen)

Suvi Nipuli, specialplanerare, Institutet för välfärd och hälsa, tfn 029 524 7205

Sivun alkuun