Hyppää sisältöön
Media

Det behövs säkerhetskunskap för att bekämpa sexuellt våld mot barn

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.11.2022 11.32
Nyhet

Under de senaste åren har man utvecklat många verksamhetsmodeller för att förebygga och bekämpa sexuellt våld. Att behovet av verksamhetsmodeller är stort visar till exempel den färska barnofferundersökningen enligt vilken antalet unga som utsätts för sexuellt våld ökar. För att kunna skydda barn mot våld krävs det stort stöd av samhället. 

”Resultaten av den färska barnofferundersökningen ger oss en tankeställare. Alla barn har rätt att få leva i trygghet, och de vuxna är skyldiga att skapa en sådan miljö åt barnen där detta är möjligt”, säger Taneli Puumalainen, avdelningschef vid social- och hälsovårdsministeriet. 

Barnofferundersökningen genomförs inom ramen för den nationella barnstrategin. I målen för barnstrategin betonas bland annat vikten av att identifiera våld i tid och att ingripa i våld. Planen för genomförandet av strategin innehåller också andra åtgärder för att skydda barn mot våld än de som finns i barnstrategin.   

Regeringen ska i enlighet med regeringsprogrammet fästa särskild vikt vid att minska brott mot personlig integritet och brott mot liv och hälsa, och i synnerhet brott mot barn och våld i nära relationer. 

Det behövs kunniga sexualfostrare och bättre säkerhetskunskaper hos både vuxna och barn

”Det behövs åtgärder för att hjälpa de som utsatts för sexuellt våld och trakasserier, men det skulle vara mycket bättre om vi skulle kunna förebygga och förhindra sexuellt våld helt och hållet. Det här är avsikten bland annat med de åtgärder i åtgärdsplanen En barndom utan våld som främjar en sådan sexualfostran som beaktar barnets ålder och utvecklingsnivå.  För att förbättra sexualfostran behövs det kunniga utbildare”, säger socialråd Marjo Malja.  

Både barn och vuxna behöver säkerhetskunskaper. I åtgärdsplanen En barndom utan våld föreslås det att innehåll om säkerhetskunskaper och sexualfostran ska införas bland annat i de nationella anvisningarna och rekommendationerna inom mödra- och barnrådgivningsverksamheten och skol- och studerandehälsovården. Artiklar om sexualfostran och förebyggande av våld har införts till exempel i databasen UDI för Duodecims Terveysportti.  

I år publicerades Finlands första nationella genomförandeplan för den s.k. Lanzarotekonventionen. I planen betonas att de förebyggande åtgärderna mot sexuellt våld mot barn bör beakta helheten. I genomförandeplanen står det bland annat att alla de vuxna som arbetar med barn borde diskutera och öva med barnen redan när de är små hur man kan närma sig andra och röra andra på ett respektfullt sätt, hur man kan visa att man är förälskad eller hur man kan skydda sig själv genom bättre säkerhetskunskaper.   

Stöd för att hantera konsekvenserna av sexuellt våld

Inom Barnahus-projektet som samordnas av Institutet för hälsa och välfärd har man sedan år 2019 gjort mycket för att utveckla tjänsterna för barn och unga som utsatts för sexuellt våld. En viktig del av arbetet under de senaste åren har varit att utveckla verksamheten vid de enheter som är specialiserade på brottsundersökning av misshandel och sexuellt våld och att säkerställa att tjänsterna finns tillgängliga för alla på lika villkor.   

”Varje ung människa har rätt att få sådant terapistöd för hanteringen av konsekvenserna av sexuellt våld som bevisligen är effektivt. I Finland kommer vi under åren 2020-2024 att utbilda cirka 100 nya experter i kognitiv beteendeterapi med fokus på trauman. För att ingripa i det ökade sexuella våld som sker via webben har man utvecklat en barnvänlig intervjumetod tillsammans med Åbo Akademi och Polisstyrelsen som lämpar sig för just den här typen av brott och som kan användas som hjälp vid förundersökningar”, säger Taina Laajasalo, ledande sakkunnig inom Barnahus-projektet.  

Mer information:

Marjo Malja, socialråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Taina Laajasalo, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]

Sivun alkuun