Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallista hyödyntämistä parannetaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 11.8.2016 9.15
Tiedote 112/2016

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tallennettuja asiakas- ja henkilötietoja voidaan tulevaisuudessa hyödyntää nykyistä tehokkaammin esimerkiksi yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisesta hyödyntämisestä annettavaksi laiksi sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain muuttamisesta. Lausuntoaika alkaa 15.8.2016 ja päättyy 30.9.2016.

Suomessa on poikkeuksellisen kattavat ja laadukkaat sosiaali- ja terveysalan tietovarannot, joiden mahdollisuuksia ei ole hyödynnetty riittävästi. Muutoksilla mahdollistetaan tietojen tietoturvallinen käyttö, yhtenäistetään viranomaiskäytäntöjä ja kehitetään parempaa palvelua.   

Lakimuutosten myötä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja sekä muita terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä henkilötietoja voitaisiin hyödyntää aiempaa joustavammin ja laajemmin. Nykyään tietoja voidaan hyödyntää laissa säädetyin edellytyksin tieteellisessä tutkimuksessa, tilastoinnissa, viranomaisohjauksessa ja -valvonnassa sekä viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävissä. Uusina tulisivat opetus, tietojohtaminen sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminta.

Lakiluonnoksessa on otettu huomioon tietosuoja ja asiakkaan yksityisyyden suoja aineistoja käytettäessä, ja niitä parannettaisiin entisestään erityisesti tietoturvallisilla käsittelyvaatimuksilla.

Tietojen käyttöluvat myöntäisi jatkossa yksi lupaviranomainen

Uusi laki kokoaisi yhteen nyt hajallaan olevat säännökset henkilörekistereihin tallennettujen sosiaali- ja terveystietojen sekä muiden hyvinvointiin liittyvien tietojen hyödyntämisestä. Jatkossa henkilötietojen käyttöluvat myöntäisi keskitetysti yksi lupaviranomainen silloin, kun olisi tarpeen yhdistellä eri rekisterinpitäjien tietoaineistoja tai hyödyntää yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tietoja. Käyttöluvan myöntämisen jälkeen lupaviranomainen kokoaisi eri rekistereihin tallennetut tiedot, yhdistelisi ne ja luovuttaisi ne pyytäjälle  

Lakiehdotuksen mukaan lupaviranomaisena toimisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja lupaviranomaisen toiminta eriytettäisiin omaksi yksikökseen THL:ssa. Rekisterinpitäjiä olisivat muun muassa THL, Kansaneläkelaitos, Tilastokeskus ja Väestörekisterikeskus sekä julkiset sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjät.

Lupakäsittelyä sekä lupaviranomaisen ja käyttöluvan hakijan välistä viestintää varten rakennettaisiin sähköinen lupaportaali sekä tietoturvalliset käyttöympäristöt ja -yhteydet tietojen luovuttamista ja käsittelyä varten. Lisäksi rekisterinpitäjien ja lupaviranomaisen tulisi järjestää neuvontapalvelu henkilötietojen hyödyntäjille.

Lakiehdotusten avulla henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset saataisiin vastaamaan 25.5.2016 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan vaiheittain 1.1.2018 alkaen.

Muutos nopeuttaisi ja lisäisi sote-tietoaineistojen käyttöä

Suomalaisilla sosiaali- ja terveysalan viranomaisilla ja palveluntarjoajilla on hallussaan kansainvälisesti tarkasteltuna mittavat tietovarannot, jotka sisältävät arvokasta tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden käytöstä. Niiden hyödyntäminen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa vaatii usein käyttöluvan hakemista eri rekisterinpitäjiltä. Ongelmaksi sosiaali- ja terveystietojen hyödyntämisessä on muodostunut se, että eri rekisterinpitäjät käsittelevät samaa tutkimus- tai kehittämishanketta varten tarvittavat rekisteritietojen käyttölupahakemukset erikseen. Lisäksi tietoja luovutetaan henkilörekistereistä eri lakeihin sisältyvien säännösten perusteella.

Myös lupakäsittelyn kestossa voi olla suuriakin eroja, ja lupien rinnakkainen käsittelyprosessi sekä tietojen saanti ja yhdistely saattavat viedä pahimmillaan vuosia. Tämä vie sekä viranomaisen aikaa ja voimavaroja että vaatii lupien hakijalta tarpeetonta vaivannäköä. Rekisterinpitäjien lupapäätökset voivat olla myös toisilleen vastakkaisia: vaikka neljäkin rekisterinpitäjää pitäisi lupahakemusta lainmukaisena ja eettisen arvioinnin kestävänä, voi yksi rekisterinpitäjä antaa hakemukseen kielteisen päätöksen. Sen seurauksena koko hanke saattaa raueta. Tämä on johtanut arvokkaiden tietoaineistojen alikäyttöön, tutkimus- ja kehittämishankkeiden siirtymiseen ulkomaille ja siihen, ettei joitakin hankkeita ole käynnistetty lainkaan.

Lainsäädäntöhankkeella toimeenpannaan STM:n, TEM:n ja OKM:n terveysalan kasvustrategiaa, STM:n sosiaali- ja terveysalan tietojen hyödyntämisstrategiaa sekä Juha Sipilän hallitusohjelmaa.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Hannu Hämäläinen, p. 0295 163 380
neuvotteleva virkamies Pia-Liisa Heiliö, p. 0295 163 372 (pe 19.8.2016 asti)
lakimies Helena Raula, p. 0295 163 018 (ma 22.8.2016 alkaen)
[email protected]

Sivun alkuun