Hyppää sisältöön
Media

Mia Käyhkö:
Palvelusetelillä toteutettavan henkilökohtaisen budjetoinnin kokemuksia Uudenmaan alueellisessa valinnanvapauskokeilussa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 4.10.2018 14.57
Kolumni

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu on osa muutosta, jossa asiakkaan yksilölliset tarpeet nostetaan yhä suurempaan rooliin palveluohjausprosessissa. Kokeilussa on noussut esiin, että muutos vaatii uudenlaista ajattelutapaa sekä asiakkailta että palveluohjauksesta vastaavilta työntekijöiltä.

Uudenmaan alueellisessa valinnanvapauskokeilussa on vuoden 2018 aikana kokeiltu palvelusetelillä toteutettavaa henkilökohtaista budjettia palveluiden järjestämistapana kahdeksan kunnan alueella. Kokeilun asiakasryhminä ovat olleet kunnasta riippuen ikääntyneet kotihoidon ja omaishoidon asiakkaat, vammaiset ja kehitysvammaiset henkilökohtaista apua saavat asiakkaat, päihde- ja mielenterveyspalveluita tarvitsevat 18–29-vuotiaat nuoret, päihde- ja mielenterveyspalveluita tarvitsevat asiakkaat, joilla on huollettavia, sekä kotiapua saavat lapsiperheet. Kokeilun raamit ovat muodostuneet nykyisestä lainsäädännöstä, joista keskeisin on palvelusetelilaki. 

Henkilökohtaisen budjetin kokeilun tavoitteena on ollut tuottaa tietoa asiakkaiden, asiakastyötä tekevien palveluohjaajien ja palveluntuottajien kokemuksista ja toimintatavoista, sekä lisätä muun muassa asiakkaan osallisuuteen, tietojärjestelmien toimivuuteen ja palveluohjausprosessiin liittyvää tietämystä. Kokeiluun on tähän mennessä osallistunut eri asiakasryhmistä yhteensä noin 50 asiakasta, ja palveluntuottajia kokeiluun on koko alueella tähän mennessä ilmoittautunut noin 60. Kokeilu on asiakkaille vapaaehtoista. Henkilökohtaisen budjetin kokeilun yhteydessä toteutetaan muun arvioinnin ohella tutkimus, jossa kartoitetaan muun muassa asiakkaiden elämänlaatua ja toimintakykyä sekä niissä tapahtuvia mahdollisia muutoksia kokeilun kuluessa.

Henkilökohtaisen budjetin kokeilussa on tavoitteena palvelutarpeen arvioinnin ja palvelusuunnitelman tekeminen niin, että asiakas itse valitsee oman hyvinvointinsa kannalta tarpeellisen palvelun ja palveluntuottajan. Eri asiakasryhmien palveluohjaajat toteuttavat palveluohjauksen ja henkilökohtaisen budjetin kokeilun. Asiakkaat valitaan kokeiluun tietyin rajauksin ja yhtenä edellytyksenä on, että asiakas kykenee itse, tai tuettuna osallistumaan, henkilökohtaisen budjetin hallinnointiin ja valintojen tekemiseen.

Kokeilussa on tähän mennessä saatu hyviä asiakaskokemuksia useissa eri asiakasryhmissä. 

Esimerkkinä henkilökohtaisen budjetin mahdollisuudesta palveluiden järjestämisessä on vammaispalveluiden asiakas, joka on oikeutettu päivätoimintaan, mutta joka ei pysty liikkumaan päivätoimintakeskukseen. Asiakkaan päivätoiminnan kustannukset muutettiin palvelutarpeen arvion jälkeen henkilökohtaiseksi budjetiksi (palveluseteli), jolla asiakas hankki taideopetusta kotiinsa kokeiluun hyväksytyltä palveluntuottajalta. 

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakkaille on voitu kokeilussa järjestää kotipalvelua joustavammin ja yksilöllisemmin. Esimerkkinä voi mainita lapsiperheen, jossa on tarvittu lastenhoitoapua ilta-aikoina. Osa kunnan tuottamista perhepalveluista muutettiin henkilökohtaiseksi budjetiksi ja asiakas hankki palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta, jolla on mahdollisuus joustaviin käyntiaikoihin.

Ikääntyneiden kotihoidon asiakkailla henkilökohtaista budjettia on käytetty muun muassa omavalmennuksen hankkimiseen tilanteessa, jossa asiakas kotiutuu sairaalan hoitojaksolta.

Asiakas on vaihtanut osan kotihoidon käynneistään henkilökohtaiseksi budjetiksi ja hankkinut sillä kahden kuukauden omavalmennuksen. 

Kotona käyvän omavalmentajan avulla on kartoitettu asiakkaan tuen tarve kotona pärjäämiseen sekä tuettu asiakkaan omia voimavaroja ja mahdollisuuksia hakeutua kodin ulkopuoliseen viriketoimintaan. Omaishoitajat taas ovat vaihtaneet kokeilussa omia omaishoidon vapaitaan omaishoidettavan budjetiksi, jolla asiakas on hankkinut kotiinsa siivousta tai fysioterapeutin kotiohjausta.

Yhdessä kokeilukunnassa kokeiltiin henkilökohtaista budjettia nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluita tarvitsevien nuorten osalta. Eräs nuori mielenterveyspalveluita tarvitseva asiakas ei kokenut tarjottua keskusteluapua sopivaksi omaan tilanteeseensa. Asiakas vaihtoi keskustelukäynnit henkilökohtaiseksi budjetiksi, jolla hän hankki ammatillisen tukihenkilön yksityiseltä palvelutuottajalta. Ajatuksena oli, että tukihenkilöllä on mahdollisuus tarvittaessa tukea asiakasta tämän arjessa, kotona ja harrastuksissa vähintään kerran viikossa asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu on osa muutosta, jossa asiakkaan yksilölliset tarpeet nostetaan yhä suurempaan rooliin palveluohjausprosessissa. Kokeilussa on noussut esiin, että muutos vaatii uudenlaista ajattelutapaa sekä asiakkailta että palveluohjauksesta vastaavilta työntekijöiltä. Muutos vaatii aina ajan lisäksi uuden opettelua, johon henkilökohtaisen budjetin kokeilu on luonut mahdollisuuden sekä asiakkaille että palveluohjaajille ja heidän esimiehilleen. 

Mia Käyhkö
projektikoordinaattori, Henkilökohtaisen budjetin kokeilu
Uudenmaan alueellinen valinnanvapauskokeilu

Henkilökohtainen budjetti kokeilu on osana Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta ja siinä toteuttavaa palvelusetelikokeilua.  

Hyvät käytännöt PASI alueuudistus-arkisto kärkihankkeet sote-uudistus
Sivun alkuun