Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Blomqvist: Miesten päivä on myös tasa-arvopäivä

Sosiaali- ja terveysministeriö
19.11.2020 10.30
Kolumni

Tasa-arvo on kaikkien asia ja jokaisen etu. Tasa-arvon edistäminen tarkoittaa parempaa ihmisoikeuksien toteutumista, ehkäisee syrjintää ja tekee hyvää myös taloudelle. Tasa-arvoinen yhteiskunta on päämäärä, mutta ei itsestäänselvyys – sen eteen on tehtävä kunnianhimoista politiikkaa ja sitkeästi töitä.

Monenlaiset miehet

Kansainvälisenä miesten päivänä juhlistetaan miehiä ja kiinnitetään huomiota esimerkiksi miesten terveyteen ja yhteiskunnallisiin oloihin. On tärkeää tunnistaa rakenteita, jotka asettavat miehet eriarvoiseen asemaan ja ylläpitävät kapeaa mieskäsitystä. Yksinkertaistavan mies-nainen-jaottelun sijaan olisi oleellista nähdä myös miesten ja poikien väliset ja risteävät erot. Näin voitaisiin purkaa stereotyyppistä ajattelua mieheydestä ja myös paremmin tunnistaa ongelmakohtia.

Hyvän tasa-arvopolitiikan kannalta on voitava tunnistaa sisäiset erilaisuudet. On edelleen tärkeää puhua miehistä ja naisista, mutta näiden tyypittelyjen sisään ja ulkopuolelle mahtuu valtava kirjo ihmisiä ja erilaisia tapoja elää. Erityisesti miehet jakautuvat hyvin voimakkaasti, heitä on eniten sekä syrjäytyneissä että menestyvissä.

Tasa-arvotoimenpiteillä positiivisia vaikutuksia miehille

Nykyisin isien osuus perhevapaiden käytöstä on vain n. 10%. Perhevapaajärjestelmän uudistuksella tavoitellaankin tilannetta, jossa isät pitäisivät perhevapaita nykyistä enemmän. Perhevapaiden tasaisempi jakautuminen helpottaisi naisten hoivataakkaa ja antaisi miehille enemmän aikaa vietettäväksi lastensa kanssa. 

Tasa-arvo-ohjelmassa on ollut lähtökohtana monimuotoisten perheiden ja sukupuolten moninaisuuden huomioiminen. Hallitus edistää perheiden tasa-arvoa ja vuorovanhemmuutta niin, että esimerkiksi perheissä, joissa vanhemmat ovat eronneet, lapselle mahdollistetaan kaksi tasavertaista osoitetta.

Syrjäytyminen on yleisempää pojilla ja miehillä kuin tytöillä ja naisilla. Miesten väliset terveyserot ovat myös huomattavia. Syrjäytymisen monet taustatekijät, kuten koulutuksen puute, sairastuminen, toimeentulon puute, asunnottomuus, mielenterveyden ongelmat, päihteiden käyttö sekä väkivaltaisuus ja rikollisuus voivat vaikuttaa jo kouluiässä. Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 ikävuoteen ehkäisee nuorten, etenkin poikien ja nuorten miesten, syrjäytymistä. Tärkeää on varmistaa, että kaikilla perusopetuksen päättävillä on toisella asteella tarvittavat tiedot ja taidot. Tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja nostaa korkeakoulutettujen nuorten määrää.

Iso tasa-arvokysymys on vain miesten yleinen asevelvollisuus. Tämä asia jätettiin vuonna 1986 pois tasa-arvolaista. Ajatuksena oli maanpuolustuksen varmistaminen. Nyt ensimmäistä kertaa yleisen asevelvollisuuden kehittäminen on selvityksen alla myös tasa-arvonäkökulmasta. Parlamentaarinen komitean tarkoituksena on selvittää maanpuolustusvelvollisuuden, asevelvollisuuden (ml. siviilipalvelus) ja naisten vapaaehtoisen asepalveluksen nykytilaa. 

Lisäksi tasa-arvo-ohjelmaan on kirjattu translain uudistus, sekä väkivallan ehkäisyyn sekä EU:n ja kansainvälisen tason sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen liittyviä toimenpiteitä. Nämä kaikki parantavat toteutuessaan monenlaisten miesten elinoloja.

Tasa-arvoon vaikutetaan laajasti

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä väestön hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä 2030 tavoitellaan eriarvoisuuden kaventamista sukupuolet huomioiden. Myös päihde- ja riippuvuusstrategiassa ja siihen liittyvissä ohjelmissa otetaan huomioon sukupuolinäkökulma. Poikkihallinnollisella yhteistyöohjelmalla pyritään puolittamaan asunnottomuus.

Hallituksella on valmistelussa monia suuria uudistuksia ja hankkeita edellä mainittujen lisäksi, kuten sote- ja sosiaaliturvan uudistus sekä työllisyyshankkeet. Näissä kaikissa tulee edistää sukupuolten tasa-arvoa. Tasa-arvo-ohjelma kattaakin vain osan politiikasta, jolla hallitus edistää tasa-arvoa.

Poikien ja miesten mahdollisuus ylittää ja laajentaa sukupuoleen liittyviä oletuksia voi itsessään tuottaa hyvinvointia. Yhteiskunnallisesti on tärkeää varmistaa sellaiset olosuhteet, että jokainen voi tuntea olonsa hyväksytyksi ja turvatuksi omana itsenään.

Hyvää miesten päivää!

Thomas Blomqvist
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

 

Sivun alkuun