Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallituksen esitys lastensuojelulain muutoksista päivittää lain vastaamaan eduskunnassa jo hyväksyttyjä lainmuutoksia

Sosiaali- ja terveysministeriö
31.10.2019 13.36
Tiedote

Lastensuojelulain muutoksia koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 31. lokakuuta. Muutokset lastensuojelulakiin tehdään muuhun, jo eduskunnassa hyväksyttyyn lainsäädäntöön tehtyjen muutosten vuoksi.

Nyt tehdyssä hallituksen esityksessä olennaiset muutokset koskevat lastensuojelun jälkihuollon 25 vuoden ikärajan soveltamisalaa sekä lastensuojeluasioissa tapahtuvaa valituslupamenettelyä. Molemmat muutokset tulevat voimaan 1.1.2020.

Valituslupamenettely muuttuu myös lastensuojelussa

Valituslupamenettelyä koskeva lastensuojelulain muutos liittyy uuden hallintoprosessilain voimaantuloon 1.1.2020. Hallintoprosessilain myötä vuodenvaihteen jälkeen kaikissa lastensuojelulain (92 §:n tarkoittamissa) asioissa edellytetään valituslupa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tämä merkitsee sitä, että asianosaisilla ja viranomaisilla säilyy valituslupamenettelyssä mahdollisuus hakea muutosta hallinto-oikeuden antamaan päätökseen, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää asiassa valitusluvan. Lastensuojelulain muutoksilla on tarkoitus korjata viittaukset kumoutuvaan hallintolainkäyttölakiin viittauksiksi uuteen hallintoprosessilakiin.

Lastensuojelun jälkihuollon ikärajan soveltamisalaa täsmennetään

Eduskunnan hyväksymän lastensuojelulain muutoksen johdosta lastensuojelun jälkihuollon ikäraja nousee 25 ikävuoteen 1.1.2020 lukien. Nyt annetussa hallituksen esityksessä tarkennetaan lainmuutoksen soveltamisalaa siten, että jälkihuoltoon olisivat oikeutettuja 25 ikävuoteen saakka ne lapset ja nuoret, jotka ovat jälkihuoltoon oikeutettuja 1.1.2020. Jälkihuollon sisältöön ei tehdä tässä yhteydessä muutoksia. Kunta voi jatkossakin tukea nuorta itsenäistymisessä, vaikka hänellä ei ole subjektiivista oikeutta jälkihuoltoon.

Lisäksi täsmennetään itsenäistymisvarojen viimesijaista maksupäivää. Ehdotuksen mukaan sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä olisi velvollisuus maksaa itsenäistymisvarat nuorelle viimeistään hänen täyttäessään 25 vuotta. Viimesijaisen maksupäivän säätäminen yhteneväiseksi jälkihuollon ikärajan kanssa mahdollistaisi nuoren tukemisen ja ohjaamisen tarvittaessa myös itsenäistymisvarojen käytössä 25 ikävuoteen saakka.

Pääsääntöisesti itsenäistymisvarat on edelleen maksettava lastensuojelun jälkihuollon päättyessä. Maksupäivää määriteltäessä jokaisen nuoren yksilöllinen tilanne on jatkossakin otettava huomioon.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Annika Parsons, p. 0295 163 596
Neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala, p. 0295 163 482

Sivun alkuun