Digitalisaatio

Suo­mi on kan­sain­vä­li­ses­ti kär­ki­mai­ta ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin säh­köi­ses­sä tie­don­hal­lin­nas­sa. So­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon Kan­ta-pal­ve­lut ja työ­suo­je­lu­val­von­nan sähköiset prosessit ovat esimerkkejä siitä.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on linjattu, että ihminen on tärkein myös digitalisaatioon liittyvässä kehittämisessä. Digitalisaation avulla muodostetaan parempaa tietoa, jotta ihmiset voivat tehdä parempia valintoja ja saada parempia palveluja. STM:n hallinnonalan asiakkaita ovat kansalaiset, viranomaiset, yritykset ja yhteisöt.

STM:n hallinnonalan digitalisaation visio vuoteen 2025:

Asiakas on tärkein. Parempaa tietoa, parempia valintoja, toimintaa ja palveluja.

 

Toi­min­to­jen on­nis­tu­nut asi­a­kas­läh­töi­nen di­gi­ta­li­soin­ti edel­lyt­tää, että koko hal­lin­non­alan di­gi­ta­li­saa­ti­o­ta to­teu­te­taan yh­des­sä ja koor­di­noi­daan ko­ko­nai­suu­te­na. Kaikki hal­lin­non­alan vi­ras­tot ja lai­tok­set muodostivat yhteiset tavoitteet ke­vääl­lä 2016. Digitalisaation linjaukset julkaistiin syyskuussa 2016 (linkki)

Kehittäminen on jaettu viiteen osa-alueeseen:

1.Ter­veel­li­sen elin­ym­pä­ris­tön tur­vaa­mi­nen

Osa-alue si­säl­tää ih­mi­sil­le ter­veel­li­sen elin­ym­pä­ris­tön tur­vaa­mi­sen tun­nis­ta­mal­la, eh­käi­se­mäl­lä ja pois­ta­mal­la elin­ym­pä­ris­tös­sä esiin­ty­viä ter­veys­hait­to­ja.

2. Ter­veel­li­sen työn tur­vaa­mi­nen

Osa-alue si­säl­tää työ­suo­je­lun ja -ter­vey­den toi­met, joi­den ta­voit­tee­na on eh­käis­tä, vä­hen­tää ja pois­taa työs­sä sekä työ­o­lois­ta ai­heu­tu­via vaa­ro­ja ja ris­ke­jä sekä var­mis­taa työn­te­ki­jöi­den ter­veys ja hy­vin­voin­ti.

3. Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­nen

Osa-alue kä­sit­tää laa­ja-alai­sen en­nal­ta­eh­käi­se­vän toi­min­nan ih­mis­ten ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin tu­ek­si ja sai­rauk­sien eh­käi­se­mi­sek­si.

4. So­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut

Osa-alue si­säl­tää so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen di­gi­ta­li­saa­ti­oon liit­ty­vät näkö­kul­mat eri­tyi­ses­ti kan­sal­lis­ten rat­kai­su­jen osal­ta.

5. Seu­ran­ta ja tut­ki­mus

Osa-alue on kaik­kia osa-alu­ei­ta läpi­leik­kaa­va näkö­kul­ma. Sii­nä tar­kas­tel­laan di­gi­ta­li­saa­ti­on mah­dol­li­suuk­sia tie­don ke­ruun, hyö­dyn­net­tä­vyy­den, luo­tet­ta­vuu­den, vai­kut­ta­vuu­den ja ha­lut­ta­vuu­den näkö­kul­mis­ta.

Toi­meen­tu­lon tur­vaa­mi­sen etuus- ja va­kuu­tus­jär­jes­te­ly on ra­jat­tu lin­jaus­ten ulko­puo­lel­le, kos­ka jär­jes­tel­män toi­meen­pa­ni­joi­na ovat Kan­san­e­lä­ke­lai­tos, elä­ke­va­kuu­tus­yh­ti­öt ja muut ta­hot.

 

 

Lisätietoja