Hallituksen esitys STM/2023/101

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.10.2023 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain sekä varhaiskasvatuslain 6 ja 60 §:n muuttamisesta

HE 56/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Kaisa Juuso

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tiina Muinonen, p. +358 295 163 185

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi lastensuojelulakia ja varhaiskasvatuslakia. Lastensuojelun jälkihuollon ikärajaa laskettaisiin kahdella vuodella pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman mukaisesti. Samalla muutettaisiin nuoren määritelmää ja itsenäistymisvarojen viimeistä maksupäivää. Varhaiskasvatuslakia täsmennettäisiin lastensuojelulain nojalla sijoitetun lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisvelvollisuuden osalta silloin, kun lapsen varhaiskasvatus järjestetään muualla kuin lapsen kotikunnassa. Varhaiskasvatuslaissa säädettäisiin myös kuntien välisestä kustannustenjaosta tähän liittyen. Myös lastensuojelulakia täsmennettäisiin asiaan liittyen. Lastensuojelulakiin tehtäisiin myös eräitä teknisluonteisia muutoksia, joilla korjattaisiin sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksen voimaantulon myötä lastensuojelulakiin jääneet virheet. Esitys liittyy vuoden 2024 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi lastensuojelulain sekä varhaiskasvatuslain 6 ja 60 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Lastensuojelun jälkihuollon ikärajan lasku: Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa lastensuojelun ikärajan laskemiselle 23 ikävuoteen on kohdennettu 12 miljoonan euron säästö vuodelle 2024 ja 24 miljoonan euron säästö vuodesta 2025 lukien. Arvio muutoksen taloudellisista vaikutuksista perustuu käänteisesti hallituksen esityksen (HE 71/2019) talousarviovaikutuksiin (jälkihuollon ikärajaa nostettiin 21 vuodesta 25 vuoteen), joilla kuntien valtionosuuksia lisättiin vuosina 2020-2022 36 miljoonalla eurolla ja hyvinvointialueiden rahoitusta (hyvinvointialue momentti) 12 miljoonalla eurolla vuonna 2023. Lain voimaantulo olisi 1.1.2024, mutta siirtymäsääntely olisi voimassa 30.6.2024 saakka eli jälkihuolto-oikeus päättyisi kaikilta 23 vuotta täyttäneiltä 1.7.2024. Säästöä kertyisi vuonna 2024 arvioidut 12 miljoonaa euroa ja 24 miljoonaa euroa vuodesta 2025 lukien valtion talousarvion momentille 28.89.31, hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rahoitus (arviomääräraha). Varhaiskasvatuksen järjestämisvastuu ja siitä aiheutuvien kustannusten korvaaminen: Kuntien varhaiskasvatuksen järjestämisen lastensuojelulain nojalla sijoitetuille lapsille ei katsota olevan sellainen kunnille säädettävä uusi tai laajeneva tehtävä, josta aiheutuvat kustannukset tulisi esityksen yhteydessä ottaa huomioon valtionosuudessa. Varhaiskasvatuslain 6 §:n 3 momentin mukaisesti sijoitetuille lapsille on jo nykyisin tullut järjestää varhaiskasvatusta. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 21 §:n 2 momentin mukaan uusissa ja laajentuvissa valtionosuustehtävissä valtionosuus on 100 prosenttia uusien ja laajentuvien tehtävien laskennallisista kustannuksista, ellei valtionosuustehtäviin tehdä vastaavan suuruisia vähennyksiä. Esityksellä ei edellä mainituista syistä arvioida olevan myöskään vaikutuksia valtion talouteen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen