Hyppää sisältöön
Media

Ny förordning: I fortsättningen övervakar kommunen radonhalten i hushållsvatten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2015 14.22
Pressmeddelande 199/2015

Social- och hälsovårdsministeriets nya förordning förpliktar den kommunala hälsoskyddsmyndigheten att mäta, övervaka och anmäla radonhalten i hushållsvattnet. Om radioaktiviteten i hushållsvattnet överstiger de tillåtna gränsvärdena ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten omedelbart anmäla detta till Strålsäkerhetscentralen (STUK). Enligt kvalitetskraven på hushållsvatten är gränsvärdet för radon 1 000 Bq per liter (enheten för strålningsaktivitet Becquerel, Bq). Högre värden än detta kan innebära hälsorisker för människor. Dessutom innehåller förordningen en kvalitetsrekommendation enligt vilken mängden radon inte får överstiga 300 Bq per liter. När detta värde överskrids ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten utföra tilläggsutredningar om huruvida radioaktiviteten i hushållsvattnet medför hälsorisker.

I Finland är radon är det mest betydande radioaktiva ämnet som medför strålningsexponering för befolkningen. Radon förekommer mest på områden för åsar i Södra Finland, exempelvis Pispalaåsen i Tammerfors och på vissa områden som ingår i Salpausselkä. Radon avges från jordgrunden till grundvattnet, som används som hushållsvatten.  En hög radonhalt i vattnet kan också höja radonhalten i inomhusluften.

Om radonhalten i ett prov som tagits från en vattenanvändares vattenkran överstiger 100 Bq per liter ska halten mätas från det vatten som kommer från den anläggning som levererar hushållsvattnet. Vid mätningen klarlägger myndigheten om gränsvärdet överskrids i någon del av distributionsnätet inom vattendistributionsområdet. Vattenverket ska alltid vidta korrigerande åtgärder om gränsvärdet för radon överskrids.

Den kommunala hälsovårdsmyndigheten ska mäta radonhalterna i samtliga hushållsvatten, med undantag för sådana vattendistributionsområden där råvattnet enbart härstammar från ytvatten. Enligt förordningen är också brunnar som används gemensamt och vattencisterner sådana vattendistributionsområden som i framtiden omfattas av övervakningen.

Förutom för radon ingår i förordningen också kvalitetskrav i fråga om mängden för ett annat radioaktivt ämne, tritium. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten behöver inte mäta tritium, eftersom Strålsäkerhetscentralen övervakar tritium i hushållsvatten i enlighet med det riksomfattande strålningsövervakningsprogrammet i omgivningen. 

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten utarbetar tillsammans med det vattenverk som levererar hushållsvattnet en undersökningsplan för övervakningen av hushållsvatten. Undersökningsplanen ska uppta de åtgärder genom vilka myndigheterna kan förebygga störningar som beror på lokala förhållanden. Sådana störningar kan bero på till exempel naturkatastrofer, väderleksförhållanden eller på att vattentaget ligger nära föroreningskällor.

Social- och hälsovårdsministeriets förordning grundar sig både på hälsoskyddslagen och på strålskyddslagen. Genom förordningen genomförs EU-direktivet om radioaktivitet i hushållsvatten.

Ytterligare information:

Jarkko Rapala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295163315

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten (1352/2015).

Hushållsvatten
Strålskydd
Radon (STUK)

Sivun alkuun