Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ulkomaalaisten sairaanhoidon kustannuksia selvitetty

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 31.7.2006 7.02
Tiedote 287/2006

Sosiaaliturvan koordinaatiota koskevan EY-asetuksen (1408/71) mukaan jokainen jäsenvaltio on velvollinen antamaan sairaanhoitoa alueellaan tilapäisesti oleskeleville tai siellä asuville toisen jäsenmaan sairaanhoitojärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille. Hoidon kustannukset saa laskuttaa siltä maalta, jonka sairaanhoitojärjestelmän piiriin hoitoa saanut henkilö kuuluu.

Tilapäisen oleskelun aikana hoito laskutetaan pääsääntöisesti todellisten kustannusten mukaan. Toisessa maassa vakinaisesti asuvien eläkkeensaajien ja heidän perheenjäsentensä, sekä niiden työntekijöiden perheenjäsenten, jotka asuvat eri maassa kuin itse työntekijä, kustannukset on em. asetuksen perusteella perittävä ns. kertamaksuperiaatteella, joka perustuu keskimääräisiin kustannuksiin.

Asetuksen (ETY) 1408/71 korvaa uusi asetus (EY) 883/2004, ja sen mukaan valtio voi vastaisuudessa valita näiden henkilöryhmien osalta, noudattaako se edelleen kertamaksuperiaatetta vai siirtyykö tässäkin tapauksessa todellisten kustannusten laskutukseen.

Suomi ei ole toistaiseksi määrittänyt kiinteämääräisiä kustannuksiaan, eikä siihen pohjautuvaa kertamaksua, eikä näin ollen ole laskuttanut muita kuin maassa tilapäisesti oleskelleiden henkilöiden sairaanhoidosta aiheutuneita kustannuksia.

Ehdotukset laskentamenetelmistä

Nyt työryhmä on tehtävänsä mukaisesti laatinut ehdotuksen laskentamenetelmäksi, jolla määriteltäisiin vuosittaisten sairaanhoidon kustannusten kiinteämääräiset maksut. Työryhmä ehdottaa, että laskentamenetelmä perustuisi ikäluokkakohtaisiin kustannuksiin ja sitä sovellettaisiin vuodesta 1998 lukien. Tällä hetkellä Suomen kiinteämääräisten kertamaksujen vuosilaskutus olisi ehdotuksen toteutumisen jälkeen noin 225 000 euroa. Alkuvuosien määrä oli merkittävästi alempi ja työryhmä ehdottaakin, että laskuttamisesta luovuttaisiin vuosien 1994-1997 osalta.

Työryhmä katsoi, että se mitä menetelmää olisi sovellettava uuden asetuksen aikana, voidaan ratkaista vasta kun asetuksen 883/2004 täytäntöönpanoasetus on laadittu ja Suomi on saanut kokemusta nyt ehdotetun menetelmän soveltamisesta.

Ehdotukset ulkomaalaisten sairaanhoidon kustannuksista

Toisena osa-alueena työryhmä selvitti ulkomaalaisten sairaanhoidosta Suomessa aiheutuneita kustannuksia ja sitä, tulisiko korvausjärjestelmää muuttaa. Selvitys tehtiin Kuntaliiton toteuttaman tutkimuksen avulla, ja sen perusteella kokonaiskustannusten määräksi asiakasmaksujen jälkeen arvioitiin noin seitsemän miljoonaa euroa. Kustannukset eivät siis ole kovin merkitseviä. Selvityksen perusteella voitiin kuitenkin todeta, että kustannukset jakautuvat epätasaisesti eri kuntien kesken, ja näin ollen valtionosuusjärjestelmän kautta kunnille tuleva korvaus kunnille ei kohdistu todellisia kustannuksia vastaavasti.

Työryhmä ehdottaa, että kustannusten korvausjärjestelmää muutettaisiin PARAS-hankkeen päätösten mukaisesti niin, että valtio vastaisi kokonaisuudessaan näistä kustannuksista. Työryhmä ehdottaa, että vuodesta 2008 alkaen palvelun tuottajalle korvataan Kelan kautta ulkomaalaisten sairaanhoidosta aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti toteutuneiden kustannusten mukaan. Muutos toteutettaisiin kustannusneutraalisti tarkistamalla samalla sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia niin, etteivät valtion ja kunnan rahoitusosuudet tämän johdosta muutu vuonna 2008.

Selvitettäviä ongelmia

Työryhmä kartoitti lisäksi muita ulkomaalaisten sairaanhoitoon liittyviä ongelmia. Tärkeimmät jatkoselvitystä vaativat ongelmat ovat: 1) Suomeen muuttavan henkilön oikeuksista säädetään monessa eri laissa, joiden yhteensovittaminen sairaanhoito-oikeuksien osalta on hankalaa; 2) Sairaanhoidon antamiseen ja laskutukseen liittyen on tarpeen selkeyttää ja kehittää hoitoon hakeutumista koskevia säännöksiä, takaisinperintää koskevia säännöksiä sekä henkilön tunnistamista koskevia säännöksiä.

Työryhmä

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti viime vuoden kesäkuussa työryhmän valmistelemaan EY-asetuksen 1408/71 mukaisten sairaanhoitokustannusten kiinteämääräisten kertamaksujen laskentamenetelmää Suomessa sekä kartoittamaan uuden asetuksen (883/2004 mukaiseen korvausmenettelyyn liittyviä kysymyksiä.

Työryhmän puheenjohtajana toimi apulaisosastopäällikkö Carin Lindqvist-Virtanen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Lisätietoja työryhmästä Valtioneuvoston hankerekisterissä

Julkaisun nimi: Ulkomailla asuvien sairaanhoidosta Suomessa aiheutuvien kustannusten korvaaminen. Eu:n sosiaaliturvan koordinaatioasetusten mukaisten sairaanhoitokustannusten korvaamista selvittäneen työryhmän muistio. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:44. Julkaisua myy Yliopistopaino.

Julkaisu verkossa

Lisätietoja: Ylitarkastaja Terhi Valtonen, STM, puh. (09) 160 74077

Sivun alkuun