Hyppää sisältöön
Media

Statsförvaltningens uppgifter inom dagvården till undervisnings- och kulturmini

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 8.11.2012 11.23
Pressmeddelande -

I dagvårdslagen införs dessutom en skyldighet för ömsesidigt samarbete mellan ministerierna gällande lagändringar som kan ha inverkan på stödet för hemvård eller privat vård eller dagvårdssystemet. Syftet med detta är att trygga det mål att intensifiera samarbetet som ingår i regeringsprogrammet. Ansvaret för samordningen av barn- och familjepolitiken ligger även i fortsättningen på social- och hälsovårdsministeriet. Ministeriernas och inrättningarnas samarbete inom service och förmåner för barn och familjer utökas. Även i regeringsprogrammet betonas behovet att intensifiera samarbetet mellan småbarnsfostran och social- och hälsovården samt att förbättra samordningen av ärenden som gäller barn, unga och familjer. Tjänsterna för barn, unga och barnfamiljer stärks också i programmet Kaste. Regeringen lämnade en proposition i frågan till riksdagen torsdagen den 8 november. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2013 och avses bli behandlad i samband med den. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2013.

Regeringen föreslår att beredningen, förvaltningen och styrningen av lagstiftningen om småbarnsfostran och dagvårdstjänster överförs i början av 2013 från social- och hälsovårdsministeriet till undervisnings- och kulturministeriet. Överföringen av dagvården till undervisnings- och kulturministeriet skulle ur barnens, familjernas och förvaltningens perspektiv skapa en helhet, där det kvalitetskontinuum som dagvårdstjänsterna, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen bildar kan styras och utvecklas mer helhetsmässigt.

Enligt förslaget genomförs överföringen av förvaltningen på ett sådant sätt att den inte orsakar några förändringar för dem som anlitar dagvårdstjänsterna och så att kvaliteten på funktionerna inom det nuvarande dagvårdssystemet inte försämras. Efter överföringen är dagvården inte längre en socialtjänst som omfattas av socialvårdslagen, men lagstiftningen om socialvård tillämpas i vissa avseenden på verksamheten även i fortsättningen.

Enligt propositionen förblir Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valviras och Institutet för hälsa och välfärd THL:s uppgifter inom dagvården tills vidare oförändrade, men styrningen av deras uppgifter som gäller dagvården förutsätter i fortsättningen samarbete mellan SHM och UKM. Den föreslagna överföringen berör inte heller lagberedning som gäller stödet för hemvård av barn och stödet för privat vård, som i enlighet med de överenskommelser som gjordes i förhandlingarna om regeringsprogrammet även i fortsättningen utförs i social- och hälsovårdsministeriet. Ytterligare information

Biträdande avdelningschef Reijo Väärälä, SHM, tfn 029 516 3400
Konsultativ tjänsteman Virpi Vuorinen, SHM, tfn 029 516 3409
Konsultativ tjänsteman Tarja Kahiluoto, SHM, tfn 029 516 3404
Överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen, UKM, tfn 029 533 0258Sivun alkuun