Hyppää sisältöön
Media

Sosiaalityön neuvottelukunnan raportti

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.3.2003 11.00
Tiedote 100/2003

Sosiaalityö on monissa osissa maata kriisissä. Nyt tarvitaan nopeita toimia sosiaalityön pelastamiseksi ja kehittämiseksi. Sosiaalityön neuvottelukunta esittää kiireellisiä toimia sosiaalityön kehittämiseksi. Perusongelmina työssä on tällä hetkellä mm. työolot ja palkkaus minkä vuoksi kuntien on vaikea saada päteviä koulutettuja työntekijöitä. Toisaalta jo työssä olevia siirtyy muihin tehtäviin. Sosiaalityöntekijät tekevät erittäin tärkeätä ja usein vaikeata työtä. Ihmisten sosiaaliset ongelmat ovat mutkistuneet mikä tuo uusia haasteita työhön. Lastensuojelun ongelmat, köyhyys ja syrjäytyminen, päihdeongelmat ja moninaiset muut psykososiaaliset ongelmat vaativat sosiaalityöntekijöiltä entistä parempaa osaamista.

Valtioneuvosto on asettanut sosiaalityön neuvottelukunnan aikavälille 1.3.2002 - 31.12.2005. Neuvottelukunnan tarkoituksena on vahvistaa sosiaalityötä ja edistää sosiaalialan laaja-alaista kehittämistä. Neuvottelukunta on työnsä alkuvaiheessa keskittynyt laatimaan ohjelman kiireellisistä toimenpiteistä sosiaalityön kriisin ratkaisemiseksi. Julkaistavan raportin tarkoituksena on saattaa ehdotukset yleiseen keskusteluun. Neuvottelukunnan seuraavana askeleena on vuoteen 2015 ulottuvan sosiaalityön tavoiteohjelman laatiminen. Monet sosiaalityön sisältöön, uusiin haasteisiin ja tutkimustoiminnan kehittämiseen liittyvät kysymykset tulevat sisältymään neuvottelukunnan jatkotyöhön.

Neuvottelukunnan asettamisen taustalla on kunnissa pitkään jatkunut pula pätevistä sosiaalityöntekijöistä. Sosiaalityöntekijäpula ja jatkuva vaihtuvuus heikentävät asiakkaiden saaman sosiaalityön saatavuutta ja laatua. Asiakkaat jäävät ilman riittävän nopeasti saavutettavaa, pitkäjänteistä ja asiantuntevaa sosiaalityöntekijän tukea, mikä kärjistää asiakkaiden ongelmia entisestään. Tilapäiset sijaisjärjestelyt ja epäpätevien työntekijöiden käyttö eivät edesauta kunnallisen sosiaalityön laadun paranemista ja sisällön kehittymistä. Työntekijäpulaa ei voida ratkaista yksittäisillä keinoilla, vaan tarvitaan monia samanaikaisia toimenpiteitä. On välttämätöntä, että valtakunnallisten toimenpiteiden rinnalla kunnat sitoutuvat aktiivisesti parantamaan sosiaalityöntekijöiden työoloja ja uudistamaan työn organisointia.

Syinä kuntien sosiaalityöntekijäpulaan ovat: heikko palkkaus, puuttuva asiantuntijajohtajuus ja sen seurauksena tuen puute käytännön työssä, asiakasmäärien ylimitoitus työntekijää kohti, minkä seurauksena työntekijöillä on jatkuva kiire ja riittämättömyyden tunne sekä puuttuva täydennys- ja muu ammattitaitoa kehittävä koulutus. Tämän lisäksi sosiaalitoimistojen toimintakulttuurit ja työn organisointitavat eivät tue työkäytäntöjen uudistamista eivätkä anna mahdollisuutta hyödyntää koulutuksen antamia valmiuksia laaja-alaisesti, mikä osaltaan heikentää akateemisesti koulutettujen sosiaalityöntekijöiden pysyvyyttä sosiaalitoimistoissa. Kunta ei siis ole säilynyt kilpailukykyisenä työnantajana.

Esitykset

Julkaistavassa toimenpideohjelmassa esitettään sosiaalityöntekijän palvelujen saatavuuden parantamiseksi saatavuuskriteereiden laatimista ja päivystysjärjestelmän luomista. Tarkoitus on siis määritellä laissa tarkemmin se missä ajassa asiakkaan tulee saada palvelutarpeensa arvioiduksi. Neuvottelukunta pitää tärkeänä, että kuntiin palkataan riittävä määrä sosiaalityöntekijöitä. Sosiaalityön laadun tueksi esitetään työntekijöiden mahdollisuutta osallistua täydennyskoulutukseen ja työnohjaukseen. Lisäksi esitetään työn arvioinnin ja johtamisen kehittämistä sekä kiirehditään sosiaalityöntekijöiden kelpoisuuslain valmistumista. Käynnistämällä sosiaalityöntekijöiden alueellisia ylimääräisiä maisterinkoulutusohjelmia ja lisäämällä koulutuksen voimavaroja parannetaan pätevien sosiaalityöntekijöiden alueellista saatavuutta. Korkeatasoiset sosiaalityöntekijän palvelut ja työn uudistaminen eivät ole mahdollisia nykyisin voimavaroin, ilman pätevien sosiaalityöntekijöiden määrän lisäämistä.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana on kansliapäällikkö Markku Lehto sosiaali- ja terveysministeriöstä ja varapuheenjohtajana pääjohtaja Vappu Taipale Stakesista. Sihteereinä toimivat kehittämispäällikkö Maisa Maaniittu Stakesista ja kehittämispäällikkö Salme Kallinen-Kräkin Stakesista.

Lisätietoja antavat:

Apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä sosiaali- ja terveysministeriöstä puh. 16073773 sekä neuvottelukunnan sihteerit kehittämispäällikkö Maisa Maaniittu puh.39672214 ja kehittämispäällikkö Salme Kallinen-Kräkin puh. 39672671 Stakesista.

Raportti löytyy myös sosiaali- ja terveysministeriön internetsivuilta: www.stm.fi Julkaisut.

> Sosiaalityön neuvottelukunnan raportti

Sivun alkuun