Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sosiaalipalvelujen tarpeen arvioinnin ikäraja 75 vuoteen

Sosiaali- ja terveysministeriö
15.9.2008 11.40
Tiedote -

Ensi vuoden alusta lukien kaikilla 75-vuotta täyttäneillä on oikeus päästä kunnan järjestämään arviointiin, jossa käydään yksilöllisesti läpi asiakkaan tarvitsemat sosiaalipalvelut. Nykyisin arviointiin ovat päässeet vasta 80-vuotiaat. Tavoitteena on parantaa vanhusten edellytyksiä asua omassa kodissa ja siirtää esimerkiksi laitoshoidon tarvetta myöhemmäksi. Hallitus antoi 15. syyskuuta valtion vuoden 2009 talousarvioon liittyvän esityksen sosiaalihuoltolain muutoksesta.

Kunnan on järjestettävä palvelujen tarvearviointi 75 vuotta täyttäneelle muissa kuin kiireellisissä tapauksissa seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Kiireellisissä tapauksissa kunnan on arvioitava sosiaalipalvelujen tarve viipymättä. Kunnan sosiaaliviranomaiseen voi ottaa yhteyttä vanhus itse, hänen omaisensa tai muu henkilö tai viranomainen.

Uudistus on tarpeen, sillä yli 75-vuotiailla alkaa ilmetä enenevästi ongelmia selvitä arkielämän tehtävistä, joskin yksilölliset vaihtelut ovat suuria. Kun palveluntarve arvioidaan jo 75-vuotiaana, voidaan ikääntyvän ihmisen ongelmia ehkäistä ennalta ja tarjota hänelle tukea ja oikea-aikaista palvelua. Nykyistä alhaisemmasta ikärajasta hyötyvät erityisesti naiset, joiden fyysinen toimintakyky alkaa 75 vuoden iässä heiketä nopeammin kuin samanikäisten miesten.

Kokemukset osoittavat, että sekä asiakkaat että kunnat hyötyvät palvelutarpeen arvioinnista. Stakesin tämän vuoden alussa tekemän tilastokyselyn perusteella noin puolet arvioinnin piirissä olleista vanhuksista on saanut lisää tai uusia palveluja palveluntarpeen arvioinnin perusteella.Palveluarvioinnista karttunut tieto puolestaan helpottaa kuntaa suunnittelemaan palvelujärjestelmäänsä siten, että se vastaa paremmin vanhusväestön tarpeita.

Yleisimpiä kunnan tarjoamia palveluja ikäihmisille ovat kotipalvelu tai yhdistetty kotipalvelu ja sairaanhoito eli kotihoito ja siihen liittyvät tukipalvelut, kuten ateriapalvelu, sekä omaishoidon tuki.

Vuonna 2009 arvioidaan 75-79-vuotiaita olevan noin 179 000. Heistä viidenneksen arvioidaan hakeutuvan sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin. Tämän perusteella uudistuksen kustannuksiksi on laskettu 3,1 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on miljoona euroa.

Lisätietoja:
Vanhempi hallitussihteeri Anne-Marie Brisson, puh. (09) 160 74355

Sivun alkuun