Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioesitys vuodelle 2016

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.9.2015 11.30
Tiedote 149/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa hallinnonalalleen noin 13,1 miljardin euron määrärahaa vuodelle 2016. Se on 364 milj. euroa enemmän kuin tänä vuonna, vaikka samanaikaisesti säästetään muun muassa sairausvakuutuskorvauksista. Määrärahatarvetta kasvattavat hallitusohjelman kärkihankkeet, takuueläkkeen tasokorotus, sekä ennakoitu sosiaaliturva- ja toimeentuloturvaetuuksien tarpeen kasvu.

Talousarvioesityksessä voimavaroja kohdistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen kärkihankkeissa ja rakenteellisissa uudistuksissa. Strategisen hyvinvointi ja terveys -tavoitteen toimeenpanoa tuetaan viidellä kärkihankkeella vuosina 2016–2018. Näiden kärkihankkeiden toteuttamiseen on tarkoitus osoittaa yhteensä 130 milj. euroa, josta 23,5 milj. euroa kohdistuu vuodelle 2016. Lisäksi nuorten sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen nuorisotakuun mukaisesti osoitetaan 4 milj. euroa vuosille 2016–2018, josta 1,5 milj. euroa vuodelle 2016.

Hallinnonalan määrärahoista käytetään eläkemenoihin 33 %, työttömyysturvaan 22 % sekä perhe- ja asumiskustannusten tasaukseen 25 %. Sairausvakuutuksen osuus määrärahoista on 9 %.

Asumistukea yhtenäistetään ja takuueläkettä korotetaan

Perhe- ja asumiskustannuksiin ja palveluihin ehdotetaan 3,3 mrd. euroa, missä on lisäystä 606 milj. euroa tähän vuoteen verrattuna. Lisäyksestä 154 milj. euroa aiheutuu budjetin rakenteellisesta muutoksesta, kun Kansaneläkelaitoksen toimintakulut keskitetään yhdelle momentille. Loput kasvusta aiheutuu vuonna 2015 voimaan tulleesta asumistukiuudistuksesta, asumistuessa käyttöön otetusta ansiotulojen suojaosasta sekä asumistukimenojen kasvusta.

Eläkkeensaajan asumistuki etuutena lakkautettaisiin. Eläkkeensaajat saisivat jatkossa yleistä asumistukea. Muutoksen vaikutuksia eläkkeensaajan asumistukea saaviin lievennettäisiin. Hallitus on varannut tähän lisärahaa ensi vuonna 30 milj. euroa. Omaisuuden määrä otettaisiin huomioon jatkossa myös yleisessä asumistuessa. Uudistus lisäisi vuonna 2016 yleisen asumistuen menoja 193 milj. euroa ja vähentäisi eläkkeensaajan asumistukimenoja 224 milj. euroa. Siten uudistus alentaisi asumistukimenoja jatkossa vuosittain 65 milj. euroa. Lisäksi enimmäisasumismenojen vuotuinen tarkistus jätettäisiin yleisessä asumistuessa tekemättä vuonna 2016.  Tämä vähentäisi asumistuen määrärahatarvetta 21 milj. euroa.

Näiden uudistusten arvioidaan lisäävän perustoimeentulotuen menoja noin 8 milj. euroa, josta valtionosuus on 4 milj. euroa. Samanaikaisesti takuueläkettä korotetaan noin 23 eurolla kuukaudessa. Sen kustannusvaikutus asumistukimenojen vähennys huomioon ottaen on 26 milj. euroa vuonna 2016.

Indeksitarkistukset kansaneläkeindeksiin, työeläkeindeksiin ja kuluttajahintaindeksiin sidotuissa etuuksissa tehdään normaalisti. Koska indeksi on negatiivinen, toimenpiteet pienentävät määrärahatarvetta 31 milj. eurolla. Lapsilisien indeksisidonnaisuus poistetaan.

Omais- ja perhehoitajia tuetaan

Hallitusohjelman mukaisesti ikääntyneiden ihmisten kotiin tuotavia palveluja parannetaan ja omais- ja perhehoitajien jaksamista tuetaan. Omaishoitajien mahdollisuutta vapaapäiviin kehitetään ja sijaisjärjestelyjä parannetaan. Asiaa koskevat hallituksen esitykset valmistellaan keväällä 2016 siten, että muutokset tulevat voimaan vuoden 2016 puolivälissä.

Lapsiperheiden kotipalvelujen saatavuuden parantamiseksi ehdotetaan 10 milj. euron lisämäärärahaa kunnille. Lastensuojelun toimintatapoja uudistetaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin keskittyväksi.

Julkista terveydenhuoltoa palvelevan lastensairaalan perustamiskustannuksiin ehdotetaan 25 milj. euron määrärahaa.

Eräitä valtionavustuksia vähennetään vuoteen 2015 verrattuna. Valtionavustuksiin kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ehdotetaan 1 milj. euron määrärahaa. Valtion rahoitukseen terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen ehdotetaan 15 milj. euroa. Terveydenhuollon yksiköiden lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin ehdotetaan 98,6 milj. euroa. Sote-uudistuksen valmistelua ja toimeenpanoa varten ehdotetaan 0,6 milj. euron määrärahaa.

Muutoksia sairausvakuutuskorvauksiin

Sairausvakuutuskorvauksista säästetään alentamalla matkakorvauksia, lääkäri- ja hammaslääkärikustannuksista maksettavia korvauksia sekä harkinnanvaraisen kuntoutuksen menoja perumalla AURA-kuntoutuksen voimaantulo. Näillä toimenpiteillä julkinen talous säästää noin 124 milj. euroa, josta valtionosuus on noin 55 milj. euroa vuonna 2016. Ruokavaliokorvaus lakkautetaan, jonka säästövaikutus on noin 10 milj. euroa.

Lisäksi lääkekustannuksista säästetään ottamalla käyttöön alkuomavastuu, korottamalla lääkkeiden peruskorvausta 40 prosenttiin sekä muilla lääkkeiden kustannusten kasvua hillitsevillä toimenpiteillä. Näitä koskeva esitys on hyväksytty keväällä 2015. Lisäksi syksyllä 2015 annettavalla esityksellä säästetään lääkekorvauksista vielä 50 milj. euroa. Näillä toimenpiteillä saavutetaan yhteensä n. 48,5 miljoonan euron säästö valtionosuuteen ja 108 miljoonan euron säästö julkiseen talouteen. Tämä toteutetaan siten, että puolet säästöstä kohdistetaan potilaiden alkuomavastuun ja muiden omavastuiden korotuksiin sekä toinen puoli lääkealan toimijoihin tavalla, jota vielä selvitetään.

Lääkinnällisen kuntoutuksen saamista helpotetaan, mikä lisää valtion menoja 5,6 milj. euroa. Vaikutus julkiseen talouteen on yhteensä 12,5 milj. euroa. Aikuisten kuntoutuspsykoterapian korvaustasoa korotetaan nuorten kuntoutuspsykoterapian korvaustasolle 1.1.2016. Tämä nostaa valtion menoja 5,3 milj. euroa. Vaikutus julkiseen talouteen on 11,6 milj. euroa.

Hallitusohjelman mukaisesti sairaus- ja vanhempainpäivärahojen määräytymisen tulorajoja ja korvausastetta muutetaan. Sairauspäivärahan 70 prosentin korvaustasoon oikeuttavan työtulon rajaa lasketaan nykyisestä ja vanhempainpäivärahan 30 ensimmäisen päivän ajalta maksettavaa korotettua päivärahaa alennetaan. Lisäksi vanhempainlomakausilta karttuvaa lomaoikeutta rajataan. Muutokset alentavat työtulovakuutuksen kustannuksia yhteensä 65 milj. eurolla, mutta eivät vaikuta valtion osuuteen.

Uusien lääkkeiden hyväksymiseksi erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon on varattu enintään 8,4 milj. euroa. Sairausvakuutuskorvausten maksaminen julkisissa tiloissa annettuun yksityiseen hoitoon jatkuu vuoden 2016 loppuun.

Työttömyysturvan tarve kasvussa

Työttömyysturvaan ehdotetaan noin 2,8 mrd. euroa, missä on lisäystä 102 milj. euroa työttömyyden kasvun takia. Vuorotteluvapaan ehtoja tiukennetaan siten, että vuositasolla koko julkinen talous säästää 50 milj. euroa ja valtio 21 milj. euroa. Vuonna 2016 valtiolle kertyvä säästö on arviolta 4 milj. euroa ja muulle julkiselle taloudelle 10 milj. euroa.

Työttömyysvakuutusmaksua korotetaan nykyarvion mukaan yhdellä prosentilla, josta palkansaajien maksukorotus on 0,5 prosenttiyksikköä ja työnantajien korotus saman verran. Korotus aiheutuu työttömyyden kasvusta. Kassoihin kuulumattomien palkansaajien työttömyysvakuutusmaksu ohjataan kansaneläkelaitokselle peruspäivärahan rahoitukseen. Maksun korotus alentaa valtion osuutta peruspäivärahan rahoituksessa 46 milj. eurolla.

Veteraanit

Veteraanien tukemiseen ehdotetaan 231,9 milj. euroa. Tästä 117,9 milj. euroa on tarkoitettu sotilasvammakorvauksiin, 60 milj. euroa sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin, 20,6 milj. euroa rintamalisiin ja 25,4 milj. euroa rintamaveteraanien kuntoutukseen. Määrärahassa on huomioitu kunnallisiin avopalveluihin oikeuttavan haitta-asterajan alentaminen sotainvalideille 20 prosentista 15 prosenttiin 1.7.2015. Tämän kustannusvaikutus on ensi vuodelle lisäystä 5 milj. euroa. Rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahan taso veteraania kohden nousisi noin 50 euroa verrattuna vuoden 2015 tasoon. Sotilasvammalain mukaisten avohuoltopalvelujen kustannusten korvaamiseen osoitetaan 30 milj. euroa Raha-automaattiyhdistyksen tuottovaroja.

Lomitustoiminta

Maatalousyrittäjien lomituksesta annettua lakia muutetaan siten, että toiminnan menot vähenevät 20 milj. euroa. Menojen vähennys kohdistuu myös lomituspalvelujen hallintomenoihin.

Virastot ja laitokset

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten toimintamenoihin ehdotetaan 191 milj. euroa, jossa on huomioitu yhteensä 18 milj. euron säästötoimenpiteet. Suurimpina säästöinä on huomioitu Työterveyslaitoksen valtionavun leikkaus 5 milj. euroa, tutkimuslaitosuudistukseen liittyvät siirrot 6,3 milj. euroa, sektoritutkimusleikkaukset 3,1 milj. euroa ja muut toimintamenosäästöt 1,7 milj. euroa. Lisäksi työsuojelun aluehallintoviranomaisten 1,3 milj. euron määräraha harmaan talouden torjuntaan päättyy vuonna 2015. STUK International Oy:n perustamista varten on osoitettu alkupääomaksi 1 milj. euroa.

Lisätietoja 

 • Erityisavustaja Tiina Ullvén-Putkonen, p. 0295 163 106 (yleiset kysymykset)
 • Erityisavustaja Hanna-Maija Kause, p. 0295 163 109 (yleiset kysymykset)
 • Osastopäällikkö Raimo Ikonen, p. 0295 163 517 (yleiset kysymykset)
 • Osastopäällikkö Kirsi Varhila, p. 0295 163 338 (sosiaali- ja terveyspalvelut)  
 • Osastopäällikkö Veli-Mikko Niemi, p. 0295 163 425 (hyvinvointi ja terveys)
 • Osastopäällikkö Outi Antila, p. 0295 163 164 (sosiaalivakuutusasiat)
 • Talousjohtaja Mikko Staff, p. 0295 163 214 (talousarvio)
 • Taloussuunnittelupäällikkö Tomas Forsström, p. 0295 163 563 (virastot ja laitokset)
 • Neuvotteleva virkamies Mikko Nygård, p. 0295 163 291 (sosiaali- ja terveysasiat, kuntien valtionosuudet)
 • Finanssisihteeri Marianne Koivunen, p. 0295 163 573 (sosiaalivakuutus)
 • Johtaja Päivi Voutilainen, p. 0295 163 403 (perhe- ja sosiaaliasiat)
 • Johtaja Merja Mustonen, p. 0295 163 116 (valtionavustukset, kuntien valtionosuudet)
 • Johtaja Heikki Palm, p. 0295 163 171 (sosiaalivakuutus)
 • Neuvotteleva virkamies Minna Liuttu, p. 0295 163 582 (sosiaalivakuutus)
 • Neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman, p. 0295 163 172 (sosiaalivakuutus)

Muualla verkossa

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2016 talousarvioksi (VM)

HUOM. Tiedotteeseen on korjattu 28.9.  toiseen kappaleeseen nuorten sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahan suuruus vuonna 2016 ja lisätty liite.

Sivun alkuun