Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveysministeriön ohje tähtää tehohoidon kapasiteetin nostamiseen ja yhtenäistää ensihoidon ja päivystyksen toimintatapoja koronavirusepidemian aikana

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.3.2020 15.03
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö on 19.3.2020 antanut kunnille ohjeen ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen toimintatapojen yhtenäistämisestä ja tehohoidon kapasiteetin nostamisesta Suomessa uudesta koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa. Päätös perustuu valmiuslain 87 §:ään ja valtioneuvoston asetukseen (124/2020), jolla valmiuslain 87 §:ssä säädetyt toimivaltuudet on otettu välittömästi käyttöön.

Tehohoidon kapasiteettia nostetaan

Suomessa on tällä hetkellä noin 300 tehohoitopaikkaa ja noin 150-200 tehovalvontapaikkaa. Tehohoidon ja tehohoitoon rinnastettavan hoidon kapasiteetti voidaan kaksinkertaistaa muuttamalla valvontapaikkoja, leikkaussaleja ja heräämöjen hoitopaikkoja tehohoitopaikoiksi. Lukuun sisältyvät koronaa ja muita kiireellisiä vakavia sairauksia sairastavien tehohoito- ja tehovalvontapaikat.

Tehohoidon kapasiteetin nostamisessa kriittisin tekijä on ammattihenkilöstön riittävyys. Anestesiologian ja tehohoidon alan lääkäreistä suurin osa työskentelee normaalioloissa leikkaussaleissa. Kiireettömän leikkaustoiminnan asteittainen supistaminen aloitetaankin ohjeen mukaisesti välittömästi, jotta lääkäriresursseja vapautuu tehohoidon käyttöön.

Valvontaosastojen, heräämöjen ja leikkaussalien anestesiasairaanhoitajille puolestaan järjestetään lisäperehdytystä, jonka käytyään he kykenevät toimimaan tehohoitotyössä.

Henkilöstöresurssin turvaaminen vaatii myös poikkeuksellisia päivystys- ja työaikajärjestelyjä.

Epidemian aikana hoidetaan kiireelliset leikkaukset. Kiireettömän leikkaustoiminnan lopettaminen vähentää myös tarvetta leikkauksen jälkeiseen tehovalvonta- tai tehohoitopaikkaan. Tehohoidon kansallista koordinaatiota valmistellaan.

Toimintaohjeita ensihoitoa ja päivystysyksiköitä varten

STM:n ohje tukee kuntia ja sairaanhoitopiirejä myös koronaviruspotilaiden erillisen hoitoketjun ja jatkohoitopaikkojen suunnittelussa.

Jatkossa hätäkeskuspäivystäjät selvittävät jo hätäilmoitusten yhteydessä apua tarvitsevan mahdollisia hengitystieinfektion oireita ja kuumetta. Ensihoitohenkilöstö saa ohjeet epäiltyjen koronainfektiopotilaiden tutkimisesta, hoidosta ja kuljetuksesta sekä ajoneuvojen ja välineiden desinfioinnista ja omasta suojautumisestaan. Ensihoito saa ohjeita myös ruuhkatilanteita varten.

Henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista voidaan tarvittaessa poiketa, jotta ensihoitopalvelun toimintakyky turvataan.

Potilasmäärien kasvaessa kotiseurantaan jäävien potilaiden osuutta voidaan joutua lisäämään. Potilaan oirekuva ratkaisee, tarvitseeko hän kuljetusta vai voidaanko hänet jättää kotiin. Ensihoitajat saavat ohjeet potilaiden arviointiin ja informointiin valtakunnallisten mallien mukaisesti.

Päivystysyksiköissä koronavirusepäiltyjen potilaiden tutkiminen ja hoito toteutetaan erillään muista potilaista. Ohjeessa suositetaan erillisen hengitysinfektiopotilaiden ja koronaepäiltyjen linjan perustamista, jonne potilaat lähetetään perusterveydenhuollon ns. korona-terveysasemilta. Päivystysten ruuhkautumisen estämiseksi ohje suosittaa myös laajoja perusterveydenhuollon kiirevastaanottojen aukioloaikoja.

Koronapotilaille varataan omat erilliset tilat myös vuodeosastohoidossa. Päivystystoiminnan turvaamiseksi jatkohoitopaikkoja on oltava riittävästi.

STM:n ohje korostaa hoidon tarpeen arvioinnin merkitystä kaikilla tasoilla, jotta päivystyksellistä ja kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat tunnistetaan ja ohjataan tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan.

Kansalaisten käytettävissä useita etäpalveluita

Väestöä ohjataan myös käyttämään etäpalveluita, kuten valtakunnallista koronaneuvontanumeroa p. 029 553 5535, Päivystysapua 116117, kuntien ja terveyskeskusten omia neuvontanumeroita ja erilaisia digitaalisia oirenavigaattoreita, esimerkiksi OmaOloa ja Terveyskylän koronabottia sekä THL:n verkkosivuja.

Epidemia etenee alueilla eri tavoin ja vaiheittain. STM ohjaakin suunnittelemaan ja päättämään muutoksista alueellisesti ja paikallisesti yhteistyössä siten, että päivystysten toimintakyky turvataan ja tehohoito kohdentuu siitä eniten hyötyville. STM:n ohje on valmisteltu yhteistyössä yliopistollisten sairaanhoitopiirien, erityisvastuualueiden ensihoitokeskusten sekä päivystyksen ja tehohoidon asiantuntijoiden kanssa. Yleisohjetta täydennetään myöhemmin liitteillä.

Lisätietoja:

Yliopistollisten sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit:

[email protected] (Turku)

[email protected] (Helsinki)

[email protected] (Oulu)

[email protected] (Tampere)

[email protected] (Kuopio)

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Strategiajohtaja, ylijohtaja, Sosiaali- ja terveysministeriö p. 029 5163382 / 050 3310314 (yhteydenotot tekstiviestillä)

Sivun alkuun