Hyppää sisältöön
Media

Social- och hälsovårdsministeriets budgetförslag för år 2012

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 22.8.2011 11.17
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet föreslår ett anslag på 11,9 miljarder euro för sitt förvaltningsområ-de år 2012. Det är 426 miljoner euro mer än i år. Detta tillägg behövs för reformerna enligt regeringsprogrammet samt ökningen av förmånsutgifterna.

Det föreslås att grunddagpenningen för arbetslösa, arbetsmarknadsstödet, inkomstgränserna för bo-stadsbidraget samt grunddelen i utkomststödet och utkomststödet för ensamförsörjare höjs. Dessa höjningar medför staten merkostnader inklusive indexhöjningar på ca 313 miljoner euro år 2012.

I samband med behandlingen av statsbudgeten beslutas även om ramarna för statsekonomin åren 2013-15. Under regeringsperioden satsar man på att minska fattigdom, ojämlikhet och social utslag-ning samt att förbättra tjänsterna.

Förbättringar i utkomsten för småinkomsttagare

Det föreslås att utkomsten under arbetslösheten förbättras genom att höja grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet med 100 euro per månad från ingången av nästa år. Detta omfattar en indexhöjning. Förmånerna grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd till fullt belopp stiger från 553 euro till 653 euro per månad. Reformerna ökar statens utgifter uppskattningsvis med 264 miljoner euro år 2012.

Grunddelen i utkomststödet höjs med 6 procent från ingången av nästa år. Höjningen av grunddelen i utkomststödet för en ensamstående är 25,15 euro per månad, varmed grunddelen är 444,26 euro per månad. Uppskattningen är att reformen ökar statens utgifter med 39 miljoner euro år 2012, om 240 000 hushåll får grundläggande utkomststöd.

Höjningen av utkomststödet för ensamförsörjare ökar statens utgifter med 5 miljoner euro. Det upp-skattas att det nästa år finns ca 28 000 ensamförsörjarfamiljer som får utkomststöd.

Ändringarna av grunddagpenning och bostadsbidrag sparar på motsvarande sätt kostnader för utkomststödet med uppskattningsvis 24 miljoner euro år 2012. Under de fortsatta åren uppskattas besparingarna bli avsevärt större.
Statens utgifter för arbetslöshetsskydd uppskattas nästa år vara totalt 2 miljarder euro (1,92 miljarder euro år 2011). Arbetslöshetsgraden uppskattas sjunka under innevarande år från 7,6 procent till 7,2 procent men de föreslagna höjningarna av utkomstskyddet för arbetslösa ökar utgifterna.

Förbättringar av familje- och bostadsbidrag

Det föreslås ett anslag på 2,5 miljarder euro för familje- och boendekostnader och vissa tjänster. Det är ungefär 58 miljoner euro mer än i år. Av detta beror 49 miljoner euro på en ökning av barnbidrags-kostnaderna och deras indexhöjningar. Det föreslås ca 1,5 miljarder euro för totalt barnbidrag.

Uppskattningsvis behövs 600 miljoner euro för bostadsbidrag. Detta är 8 miljoner euro mindre jäm-fört med år 2011eftersom arbetslösheten förväntas minska nästa år.

Enligt reformen av bostadsbidraget som inskrivits i regeringsprogrammet höjs inkomstgränserna för bostadsbidrag med motsvarande belopp som höjningen av arbetsmarknadsstödet med 100 euro. Där-med bevaras rätten till fullt bostadsbidrag för en person som lever ensam och får arbetsmarknadsstöd även efter höjningen av arbetsmarknadsstödet. För höjningen av inkomstgränserna behövs enligt upp-skattningar 5 miljoner euro år 2012 och i fortsättningen årligen 8,5 miljoner euro.

Reformen av bostadsbidragssystemet enligt regeringsprogrammet träder i kraft i dess helhet från in-gången av år 2013. Dessutom höjs maximala utgifter för boendet som kan godkännas med 50 euro per månad och själriskandelen sänks med 8 %.

Sjukförsäkringsersättningar och pensionsutgifter

Enligt uppskattningar stiger sjukförsäkringsersättningarna nästa år till ca 4,92 miljarder euro (4,70 miljarder euro år 2011). Detta beror på en ökning av utgifterna för sjuk- och föräldradagpenning samt läkemedelsersättningar och resersättningar. Från sjukvårdsförsäkringen betalas även nästa år ersätt-ningar för försöksprojektet för munhälsovård och försöket med att ordna studerandehälsovård för yrkeshögskolestuderande (SHVS-modell). Statsandelen av ersättningarna för sjukförsäkringen är 1,32 miljarder euro (1,25 md euro år 2011).

I social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel reserveras för pensionsutgifter för nästa år 4,44 miljarder euro (4,26 miljarder euro år 2011). Tillägget orsakas huvudsakligen av en ökning av anslaget för pensioner för lantbruksföretagare, garantipension, bostadsbidrag för pensionärer och handikappförmåner.

Kommunernas social- och hälsovårdstjänster utvecklas

Statsandelarna för kommunernas social- och hälsovård höjs under regeringsperioden med totalt 145 miljoner euro för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna. Dessa riktas successivt från år 2013 till den nya lagen om äldreservice, utvecklande av elevvården vid läroanstalter på andra stadiet och annan utveckling av social- och hälsovården. Statsandelarna för kommunernas driftskostnader för social- och hälsovården ingår i finansministeriet huvudtitel.

För nästa år föreslås statsunderstöd på 17,5 miljoner euro för utvecklingsprojekt för social- och hälsovård (22 miljoner euro år 2011). Understöden riktas enligt målen för Kaste-programmet. Finansieringen riktas för att minska social utslagning och hälsoproblem, reformera tjänsterna för barnfamiljer och äldre, utveckla vuxensocialarbetet samt förbättra primärvårdens effektivitet. Försöks- och utvecklingsverksamheten för hälsofrämjande stöds med 4,7 miljoner euro.

Ett tillägg av kommunernas statsandel med 8,35 miljoner euro föreslås för attflytta tyngdpunkten från vård utom hemmet till familjevård. Detta tillägg riktas till en höjning av arvodet till familjevårdare, förberedande utbildning och stöd under vården. Reformen ökar inte just statens utgifter eftersom en ändring av barnskyddslagen träder i kraft vid ingången av nästa år, som minskar kommunernas utgifter med ca 25 miljoner euro och statens andel med 8,34 miljoner euro.

Det föreslås 359,5 miljoner euro (342,3 miljoner euro år 2011) i form av statsandel till kommunerna för kostnaderna för grundläggande utkomststöd. Ökningen beror på höjningarna av utkomststödet.

Det förslås 28,2 miljoner euro (17,4 miljoner euro år 2011) till tolkningstjänsten för svårt handikappade. Ökningen av utgifterna orsakas av en ökning av efterfrågan på tolkningstjänst som ordnas av FPA och utvecklandet av distanstolkning. För finansiering av utgifterna för den statliga finansieringen av läkar- och medicineringshelikopterverksamheten föreslås 26,8 milj. euro (11,8 miljoner euro år 2011). Verksamheten flyttas från föreningar till sjukvårdsdistrikten.

Det elektroniska receptet framskrider

Utvecklandet av ett nationellt register över patientuppgifter inom social- och hälsovården och ett elektroniskt recept fortsätts med ett anslag på 16,7 miljoner euro. Driftsutgifterna för den elektroniska receptcentralen och registret över patientuppgifter administreras via FPA:s nya servicefond. Sammanlagt 1,6 miljoner euro föreslås till servicefonden för år 2012. Avsikten är att driftsutgifterna senare ska täcka kostnaderna för fonden.

För att avveckla anhopningen av fall och förkorta behandlingstiderna vid besvärsnämnden för social trygghet (Somla) föreslås att nämndens nuvarande resurser säkerställs med ett tilläggsanslag på 1,3 miljoner euro. Samtidigt vidtas även andra åtgärder för att förkorta behandlingstiderna.

Dessutom föreslås anslag för förvaltningsområdet för att utvidga försöket med arbetsbanker, fortsätta likalönsprogrammet och ordna rättsmedicinsk specialläkarutbildning.

Ytterligare information

Vesa Rantahalvari, statssekreterare, tfn 09 160 73165 (allmänna frågor)
Sinikka Näätsaari, statssekreterare, tfn 09 160 74099 (allmänna frågor)
Suvi Aherto, specialmedarbetare, tfn 09 160 73924 (allmänna frågor)
Martta October, specialmedarbetare, tfn 09 160 74157 (allmänna frågor)
Kari Välimäki, kanslichef, tfn 09 160 73763 (allmänna frågor)
Raimo Ikonen, avdelningschef, tfn 09 160 73194 (allmänna frågor)
Mikko Staff, biträdande avdelningschef, tfn 09 160 73791 (budget)
Arto Mynttinen, ekonomiplaneringschef, tfn 09 160 73817 (ämbetsverk och inrättningar)
Taimi Saloheimo, konsultativ tjänsteman, tfn 09 160 73122 (kommunernas statsandelar)
Niina Kiviaho, finanssekreterare, tfn 09 160 73869 (socialförsäkring, utkomststöd)
Reijo Väärälä, biträdande avdelningschef, tfn 09 160 73773 (familje- och socialfrågor)
Olli Kerola, biträdande avdelningschef, tfn 09 160 73859 (statsunderstöd, kommunernas statsandelar)
Heikki Palm, direktör, tfn 09 160 73919 (socialförsäkring)
Susanna Grimm-Vikman, konsultativ tjänsteman, tfn 09 160 74423 (socialförsäkring)
Anneli Sollo, överinspektör, konsultativ tjänsteman, tfn 09 160 73910 (arbetslöshetsskydd)
Taru Koivisto, direktör, tfn 09 160 73166 (hälsofrågor)
Mikko Nygård, finanssekreterare, tfn 09 160 74354 (social- och hälsofrågor, kommunernas statsandelar)


Bilagor

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioesitys 2012 (på finska)

Bilaga Socialförsäkringspremier och index


På andra webbplatser

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi (på finska) (Finansministeriet)

Sivun alkuun