Hyppää sisältöön
Media

Naisten ja miesten palkkaeroja voidaan pienentää

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.8.2006 7.00
Tiedote 289/2006

Naisten ja miesten välisten palkkaerojen pienentäminen on mahdollista tehtävän sekä työsuorituksen arviointiin perustuvilla palkkausjärjestelmillä. Tämä edellyttää, että organisaatiot kiinnittävät jatkuvaa huomiota palkkausjärjestelmän rakenteelliseen tasa-arvoon ja soveltamiskäytäntöjen yhdenmukaisuuteen. Työn vaativuuden sekä henkilön pätevyyden ja työsuorituksen arviointiin perustuvien palkkausjärjestelmien vaikutukset sukupuolten välisiin palkkaeroihin näyttivät varsin erilaisilta kunta- ja teollisuussektoreilla. Mm. nämä tulokset käyvät ilmi selvityksestä, joka julkistettiin keskiviikkona 9. elokuuta Helsingissä.

Teknillisen korkeakoulun BIT Tutkimuskeskuksessa toteutetun hankkeena taustalla on Suomen työllisyyspolitiikan vuoden 2002 toimintasuunnitelmaan kirjattu työmarkkinajärjestöjen yhteinen tavoite selvittää, missä määrin työn vaativuuden arviointiin perustuvat palkkausjärjestelmät toteuttavat naisten ja miesten samapalkkaisuutta. Hankkeen tavoitteena on edistää naisten ja miesten samapalkkaisuutta. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto rahoittivat hankkeen.

Hankkeen tehtävänä oli kehittää työn vaativuuden sekä henkilön pätevyyden ja työsuoriutumisen arviointiin perustuvien palkkausjärjestelmien toimivuutta ja tasa-arvovaikutuksia. Hankkeessa oli mukana kymmenen organisaatiota ja kolmetoista työ- ja virkaehtosopimuspohjaista palkkausjärjestelmää teollisuus- ja kuntasektoreilta.

Kuntasektorin organisaatioissa ei ollut näkyvissä selkeää naisten ja miesten palkkaerojen kaventumista. Useassa teollisuusorganisaatiossa taas uusi palkkausjärjestelmä näytti selvästi pienentäneen sukupuolten välisiä palkkaeroja.

Työsuoritusten arviointi ja esimiesten valmiudet ovat avainasemassa

Selvityksessä tarkasteltiin myös, miten palkkausjärjestelmien käyttöön liittyviä prosesseja voidaan kehittää sukupuolten palkkauksellisen tasa-arvon parantamiseksi ja perusteettomien palkkaerojen poistamiseksi. Työn vaativuuden sekä henkilön pätevyyden ja työsuorituksen arviointien tasa-arvoisuus sekä esimiesten riittävät valmiudet arviointien tekemiseen ovat samapalkkaisuuden toteuttamisen keskeisiä edellytyksiä.

Esimiesten tekemien arviointien perusteella määritellään samanarvoinen työ sekä samanarvoinen suoriutuminen. Sukupuolia voidaan kohdella eri tavalla työn vaativuuden ja työsuorituksen arvioinneissa, joiden kehittämiseen erityisesti panostettiin kohdeorganisaatioissa hankkeen aikana. Esimiesten arviointiprosessien tukeminen, kehittäminen ja yhdenmukaistaminen tulisi kuitenkin olla jatkuva prosessi, jonka haasteisiin organisaatioilla pitäisi olla pysyvä valmius.

Työn vaativuuteen perustuvia palkkausjärjestelmiä on otettu käyttöön ja ollaan kehittämässä monella eri sopimusalalla teollisuudessa, yksityisillä palvelualoilla, valtionhallinnossa ja kunnissa. Tässä hankkeessa tarkasteltiin vain yksittäisten organisaatioiden tiettyjen yksikköjen palkka-aineistoja, joten tuloksia ei siis voida yleistää koko teollisuus- tai kuntasektorille.

Lisätietoja antavat: projektipäällikkö Carita Lahti, puh. 050 500 3003 (BIT Tutkimuskeskus) ja erikoistutkija Marja-Liisa Anttalainen, puh. (09) 160 74080 (sosiaali- ja terveysministeriö.)

Samapalkkaisuuteen palkkausjärjestelmäuudistuksin. Työn vaativuuden ja henkilön pätevyyden arviointi Suomessa. Helsinki 2006. 89 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä ISSN 1236-2115; 2006:22) ISBN 952-00-2016-0 (nid.). Julkaisu on myös verkossa www.stm.fi ja sitä myy Yliopistopaino, tilaukset [email protected]

Sivun alkuun