Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Förslagen till ändringarna i barnskyddslagen på remiss

Social- och hälsovårdsministeriet
22.4.2021 16.52 | Publicerad på svenska 23.4.2021 kl. 9.35
Pressmeddelande

Barnskyddslagen revideras i syfte att bättre kunna tillgodose barns och familjers behov i tjänsterna för öppenvård, vård utom hemmet och eftervård. Nu begär social- och hälsovårdsministeriet utlåtanden om förslagen till ändringarna i barnskyddslagen.  

Lagförslaget gäller dimensioneringen av de yrkesutbildade personer inom socialvården som arbetar inom barnskyddet. Syftet är att minska arbetsbördan för socialarbetarna inom barnskyddet och därmed stärka tillgodoseendet av barnets rättigheter inom barnskyddet. Det föreslås att en socialarbetare med ansvar för barnens ärenden ska få ansvara för högst 35 barn år 2022. Senare ska dimensioneringen vara högst 30 barn per socialarbetare.   

I lagen föreslås också en ny effektiviserad stödåtgärd inom öppenvården, som skulle betyda att barn skulle få stöd i rehabiliteringssyfte intensivt och multiprofessionellt i hemförhållanden tillsammans med föräldern eller någon annan närstående. Avsikten är att förebygga att barn måste placeras i vård utom hemmet. 

Syftet med de föreslagna bestämmelserna om barnskyddstjänsterna för krävande vård utom hemmet är att bättre kunna tillgodose behovet av omsorg och rehabilitering hos de barn som behöver omfattande och sektorsövergripande stöd. De yrkesmässiga kompetenskraven för barnskyddsanstalternas personal preciseras, och personaldimensioneringen skärps stegvis fram till 2026 för boendeenheterna för krävande vård utom hemmet och särskild omsorg. 

Dessutom förtydligas det vårdmässiga och rehabiliterande innehållet i perioden med särskild omsorg. Perioden ska också kunna förlängas av särskilda skäl. Syftet är att trygga att en period av särskild omsorg är tillräckligt lång så att man till exempel kan bryta självskadebeteende och allvarliga missbruksproblem hos barn och inleda planmässig rehabilitering. Ordnandet av särskild omsorg ska koncentreras till statens barnskyddsenheter och till de barnskyddsanstalter som ägs av kommuner och de framtida välfärdsområdena.

Även begränsningsåtgärderna i lagen preciseras, särskilt med beaktande av utmaningarna med barns användning av alkohol och andra berusningsmedel samt övrigt som gäller skyddet för barnets liv, hälsa och utveckling. Det föreslås nya bestämmelser om återförande av barn som utan tillstånd avlägsnat sig från barnskyddsanstalten och om polisens handräckning i dessa situationer.

Utlåtande om utkastet till regeringens proposition kan lämnas till och med den 20 maj via tjänsten utlåtande.fi. I samband med reformen av barnskyddslagen ordnas också ett separat hörande av barn och unga.  

Förslagen baserar sig på de förslag som getts av arbetsgruppen för reformen av den krävande vården utom hemmet inom barnskyddet och på de utlåtanden om förslagen som kommit in.  

Ytterligare information:

Susanna Hoikkala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 482
Tiina Muinonen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 185

Sivun alkuun