Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Planen för att genomföra Istanbulkonventionen 2018–2021 är klar

Social- och hälsovårdsministeriet
19.12.2017 10.00
Pressmeddelande 192/2017

Under de närmaste åren ska våld och hot om våld mot kvinnor förebyggas med hjälp av över 40 olika åtgärder. Arbetet ska utföras inom flera olika förvaltningsområden och i samarbete med organisationer. Samarbetet och vården för offer och våldsutövare ska utvecklas och informationsinsamlingen och statistikföringen ska effektiveras. Planen fokuserar också på utbildning och upplysning. Genomförandet av planen inleds 2018.

Planen har utarbetats för en fyraårsperiod av kommissionen för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Kommissionen följer årligen upp hur planen genomförs och kompletterar den vid behov. På så vis kan den reagera på nya och förändrade former av våld.

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, den s.k. Istanbulkonventionen, trädde i kraft i Finland i augusti 2015. Konventionen betonar förebyggande åtgärder, men innehåller också många förpliktelser om att skydda våldsoffer och ställa våldutövare till straffrättsligt ansvar för sina gärningar.

Praktiska åtgärder för att hjälpa våldsoffer

Tillgången till skyddshem ska förbättras regionalt genom fler skyddshemsplatser runt om i landet. Under ett första steg ska det inrättas så kallade Seri-stödcenter i Åbo och Tammerfors för personer som utsatts för sexuellt våld. Idag finns ett stödcenter i Helsingfors. Personalen ska få utbildning så att den bättre känner till sin anmälningsskyldighet till exempel när det gäller kvinnlig könsstympning. Genom utbildning förbättras polisens, åklagarnas och domarnas förmåga att bemöta offer sensitivt och deras kunskap om trauma. Asylsökande och invandrare som omfattas av integrationstjänsterna ska få mer upplysning om jämlikhet och jämställdhet.

Finansieringen garanteras årligen

Det har inte tillsvidare reserverats separata anslag för att genomföra planen, utan åtgärdernas finansiering fastställts i ministeriernas egen anslagsplanering varje år. För en del av åtgärderna finns redan en bedömning av finansieringsbehovet.

I planen beaktas den kommande social-, hälsovårds- och landskapsreformen, som på flera sätt har en koppling till de tjänster som fastställs i Istanbulkonventionen.

En tredjedel av de finländska kvinnorna har upplevt våld i ett parförhållande

Enligt en studie från 2014 av EU:s byrå för grundläggande rättigheter har 30 procent av alla finländska kvinnor i åldern 18–74 utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av en nuvarande eller en tidigare partner. Finland har fått flera anmärkningar av internationella aktörer om att åtgärderna för att hindra våld mot kvinnor inte är tillräckliga.

Ytterligare information:

Laura Terho, jurist, tfn 02951 63550

Sivun alkuun