Hyppää sisältöön
Media

Huumausainelainsäädännön kokonaisuudistus etenee

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.5.2006 11.50
Tiedote -

Uuden huumausainelainsäädännön tavoitteena on huumausaineiden laittoman Suomeen tuonnin, Suomesta viennin, valmistuksen, levittämisen ja käytön ehkäiseminen. Kemian ja lääkealan toimijoille tulisi laissa joitakin lisävelvoitteita. Huumausainerikos määriteltäisiin edelleen rikoslaissa. Samalla tehdään uudesta huumausainelaista johtuvat teknisluontoiset viittaukset rikoslakiin, yksityisyyden suojasta työelämässä annettuun lakiin ja työterveyshuoltolakiin.

Hallitus päätti asiaa koskevien lakiesitysten sisällöstä torstaina 18. toukokuuta. Presidentin on tarkoitus antaa esitykset eduskunnalle perjantaina 19. toukokuuta. Lait on tarkoitus saada voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

Hallituksen huumausainelainsäädännön kokonaisuudistus koostuu uudesta huumausainelaista sekä siihen liittyvistä tarpeellisista muutoksista rikoslakiin, yksityisyyden suojasta työelämässä annettuun lakiin ja työterveyshuoltolakiin. Lisäksi valtioneuvoston on tarkoitus antaa uusi asetus huumausaineista, sen jälkeen kun uusi huumausainelaki on tullut voimaan.

Keskeiset ehdotukset

Huumausaineiden määritelmää täydennettäisiin nykyisestä YK:n sopimuksiin perustuvasta järjestelmästä siten, että huumausaineiksi voitaisiin valtioneuvoston asetuksella lukea myös aineet, joiden valvontaan ottamisesta päätettäisiin uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta annetun Euroopan unionin neuvoston päätöksen mukaisesti.

Lakiin sisällytettäisiin kielto viljellä kokapensasta, katkasvia, meskaliinia sisältäviä kaktuskasveja ja Psilosybe-sieniä. Oopiumunikon ja hampun viljeleminen olisi kiellettyä, jos niitä käytettäisiin huumausaineina.

Huumausainelakiin sisällytettäisiin nykyistä täsmällisemmät lupamenettelyä ja valvontaa koskevat säännökset. Huumausainerikosten estämisestä, paljastamisesta ja selvittämisestä poliisin, tullin ja rajavartioviranomaisten osalta säädettäisiin näiden viranomaisten valtuuksista. Lisäksi lakiin tulisi määräykset huumausaineiden takavarikoimisesta ja hävittämisestä.

Suomeen tuonnin ja viennin osalta lupa vaadittaisiin myös huumausaineen toteamiseksi käytettäville aineille, valmisteille ja testijärjestelmille, samoin huumausaineiden käsittelylle. Lupaviranomaisena toimisi edelleen Lääkelaitos.

Taustaa

Lakiesitys tehostaisi huumausainevalvontaa, mutta ei muuttaisi kansallista huumausainepolitiikkaa. Hallituksen esityksessä on otettu huomioon perustuslain asettamat vaatimukset yksilön oikeuksien, etujen ja velvollisuuksien kirjaamisesta lakiin. Hallituksen tavoitteena on saattaa Suomen kansallinen huumausainelainsäädäntö yhteisölainsäädännön mukaiseksi. Euroopan yhteisön huumausaineiden lähtöaineita koskeva lainsäädäntö muuttui 2005 siten, että lähtöaineista säädetään yhteisölainsäädäntöön kuuluvissa asetuksissa.

Lisätietoja lakimies Juhani Parkkari, puh. (09) 160 73787.

Sivun alkuun