Hyppää sisältöön
Media

Den socialpolitiska ministergruppen behandlade grundandet av det nya läkemedels

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 7.5.2009 10.36
Pressmeddelande -

Syftet med att läkemedelsförsörjningens uppgifter centraliseras och att centret får nya uppgifter är att förbättra befolkningens läkemedelsförsörjning samt att öka säkerheten, ändamålsenligheten och lönsamheten av läkemedelsbehandlingarna. Reformen ska bättre integrera kompetensen om läkemedel som en del av servicesystemet inom social- och hälsovården. Därtill förmedlar centret obunden läkemedelsinformation till befolkningens användning. Centrets verksamhet ska också trygga servicen för den svenskspråkiga befolkningen.

 Den socialpolitiska ministergruppen behandlade i sitt möte den 7 maj grundandet av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Det föreslås att centrets uppgifter omfattar tillstånds- och tillsynsuppgifter och forsknings- och utvecklingsuppgifter inom läkemedelsområdet samt produktion och distribution av läkemedelsinformation för att förbättra läkemedelsförsörjningen och verkningsfullheten av läkemedelsbehandlingar.

De främsta orsakerna till att en omorganisering av läkemedelsförsörjningen behövs är att läkemedelsbehandlingar utvecklas, befolkningen åldras och kostnaderna för läkemedelsbehandlingar ökar.

Avsikten är att regeringens proposition om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet överlämnas till riksdagen nästa vecka. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet skulle inleda sin verksamhet den 1 november 2009.

Det nya centret främjar befolkningens hälsa och säkerhet genom att övervaka läkemedel och vävnader för medicinska ändamål samt genom att utveckla läkemedelsområdet. Forsknings- och utvecklingsverksamheten vid det nya centret stöder bland annat samhälleligt beslutsfattande som hänför sig till läkemedel. Centret för läkemedelsområdet ska bland andra utföra läkemedelspolitisk och läkemedelsekonomisk forskning samt bygga samarbete mellan forskning och utveckling inom läkemedelsområdet. Det medverkar även i den tillämpade läkemedelsforskning som universitet och forskningsanstalt driver både på det nationella och internationella planet.

Det nya centret svarar även för tillsyn och utveckling av apoteksverksamheten. Syftet är att trygga tillgången till läkemedel i hela landet. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet garanterar att i tillägg till läkemedel också vävnader för medicinska ändamål är säkra. Däremot svarar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för uppgifter som hänför sig till produkter och utrustning för hälso- och sjukvård.

Det nya centret agerar i nätverk och i tätt samarbete med aktörer och intressentgrupper inom läkemedelsområdet. Centrets uppgifter organiseras så att de tjänar läkemedelsområdet och hälso- och sjukvården så effektivt och verkningsfullt som möjligt.

När man planerar verksamhetsmodellerna och organisationsstrukturen för det nya centret ska man i samband med tillstånds- och tillsynsuppgifter speciellt iaktta den konfidentiella karaktären av uppgifter som innehåller affärs- och yrkeshemligheter.

Ytterligare uppgifter:

statssekreterare Terttu Savolainen, tfn (09) 160 74099

överdirektör Päivi Sillanaukee, tfn (09) 160 73313

Sivun alkuun