Hyppää sisältöön
Media

Arbetsgruppen: Egenkontrollen inom hälso- och sjukvården ska effektiviseras

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 14.3.2012 7.09
Pressmeddelande 43/2012

Det finns ett behov av att utveckla legitimeringsförfarandet vid yrkesutövning inom hälso- och sjukvården för att säkerställa ändamålsenlig verksamhet och patientsäkerheten samt tillräcklig övervakning. Dessutom ska egenkontrollen inom hälso- och sjukvården förstärkas samt myndighetsövervakningen och strukturerna reformeras. Detta anser arbetsgruppen bestående av utredningspersoner som överlämnade sin slutrapport onsdagen den 14 mars till omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson.

Ett nytt yrkesinriktat språkprov och elektroniskt informationsutbyte införs


Arbetsgruppen föreslår ett yrkesinriktat språkprov vid legitimeringsförfarandet för läkare, arbete inom den offentliga hälso- och sjukvården under ett år samt elektroniskt informationsutbyte mellan Valvira och läroanstalter.

Med hänsyn till patientsäkerheten är det viktigt att säkerställa språkkunskaperna och yrkeskunnandet hos yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som tagit sin examen utomlands. Enligt arbetsgruppens förslag ska en läkare som ska börja arbeta i Finland bestå ett nytt slags yrkesinriktat språkprov, om det är fråga om en medborgare i ett annat land än ett EU/EES-land och som har avlagt läkarexamen utanför EU/EES-området. En läkare som avlagt sin examen utanför EU/EES-området ska efter legitimeringen arbeta inom den offentliga hälso- och sjukvården under ett år. Först därefter får han eller hon rätt att verka som självständig yrkesutövare.

Även Terhikki-registret över yrkesutbildade personer som Valvira för ska förbättras. Arbetsgruppen föreslår att Valvira så snabbt som möjligt utvecklar möjlighet till elektronisk ärendehantering i Terhikki-registret.

Riktigheten hos examensbetygen för läkare som avlagt sin examen utanför EU/EES-området ska utredas på ett tillförlitligt sätt.

Regelrätt hörande av patient som del av egenkontrollen


Det föreslås att en plan för egenkontroll görs upp samt att patienter hörs regelbundet för att förstärka kontrollen inom hälso- och sjukvården.

Alla enheter inom den offentliga och privata hälso- och sjukvården ska förpliktas att göra upp och genomföra en plan för egenkontroll. En ansvarig läkare ska övervaka att planen görs upp och att den följs vederbörligt. I planen för egenkontroll betonas verksamhetsenhetens och arbetsgivarens ansvarsområden bland annat vid anställning, inskolning och upprätthållande av kunnandet.

Patienten eller vid behov en anhörig till honom eller henne ska höras regelrätt när vården avslutas, vilket förstärker patientens ställning. Enligt arbetsgruppen är det befogat att i första hand använda ett anmärkningsförfarande som metod för att utreda ett ärende där en patient är missnöjd med sin vård eller bemötandet. Detta kan minska antalet klagomål.

Regionförvaltningsverkens övervakning av social- och hälsovården till Valvira


Regeringen har förbundit sig att utveckla och förstärka metoder och resurser för övervakning av social- och hälsovårdstjänsterna. Målet är att förenhetliga övervakningen av offentlig och privat sektor, koncentrera uppgifter med anknytning till övervakningen av social- och hälsovården till Valvira samt förstärka Valviras koordinerande och styrande roll i förhållande till regionförvaltningsverken.

Arbetsgruppen anser att regionförvaltningsverkens övervakning av social- och hälsovården i administrativt hänseende ska förenas med Valvira. Samtidigt ska tillräckliga resurser säkerställas för att garantera en behörig övervakning av hälso- och sjukvården.

Bakgrund

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte hösten 2011 en arbetsgrupp för att utreda och bedöma beviljandet av rätt att utöva yrke inom hälso- och sjukvården samt uppföljning och övervakning av yrkesutövningen. Uppgiften gällde särskilt läkarrättigheter. Utredningsarbetet baserade sig på fallen med s.k. falska läkare som avslöjades under hösten.

Arbetsgruppens uppgift var också att bedöma hur internationaliseringen och personers ökade rörlighet påverkar övervakningen av rätten att utöva yrke samt ge förslag om behövliga ändringar i lagstiftningen och eventuellt andra ändringar.

Ytterligare information

Arbetsgruppens sekreterare:
förvaltningsöverdirektör Jaana Koski, tfn 09 160 73786
regeringsråd Päivi Salo, tfn 09 160 74130

Sivun alkuun