WHO:n pandemiasopimus ja kansainvälinen terveyssäännöstö

Maailman terveysjärjestö WHO:n jäsenmaat ovat arvioineet, että kansainvälistä varautumista pandemioihin ja muihin terveysuhkiin tulee vahvistaa. WHO:n yleiskokouksen erityisistunto  päätti joulukuussa 2021 perustaa hallitustenvälisen neuvotteluelimen valmistelemaan pandemiavarautumista ja –vastetta koskevaa sopimusta.  Hallitustenväliset sopimusneuvottelut käynnistyivät helmikuussa 2022 ja sopimuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2024 toukokuuhun mennessä.  

Tavoitteena vahvistaa varautumista pandeemisiin uhkiin

WHO:n kansainvälinen terveyssäännöstö (IHR) on keskeinen kansainvälinen sopimus ja yhteistyön perusta, joka kattaa toimia rajat ylittäviin terveysuhkiin varautumiseksi ja vastaamiseksi. Tulevalla pandemiasopimuksella pyritään entisestään vahvistamaan pandeemisten uhkien ennaltaehkäisyä sekä niihin varautumista ja vastaamista kansainvälisesti. Sopimuksen hyväksymiseen vaadittaneen 2/3 WHO:n jäsenmaiden enemmistö ja sopimus tulee voimaan kunkin jäsenvaltion osalta, kun se on sitoutunut siihen valtiosääntönsä mukaisesti.

Pandemiasopimuksen neuvotteluita käydään hallitustenvälisessä neuvotteluelimessä, joka koostuu WHO:n jäsenvaltioista eli myös Suomi on mukana. Suomen neuvotteluvaltuuskunnassa ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi valtioneuvoston kanslia, ulkoministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lisäksi neuvotteluvaltuuskunta konsultoi muita hallinnonaloja ja sidosryhmiä. Suomi osallistuu neuvotteluihin osana Euroopan Unionia, joka muodostaa yhteiset kannat neuvotteluihin. 

Tavoiteaikatauluna toukokuu 2024

WHO:n jäsenvaltiot neuvottelevat myös IHR:n muutoksista. Kyseessä on pandemiasopimuksesta erillinen prosessi, jonka tavoitteena on vahvistaa nykyistä sopimusta tarvittavilta osin. Jäsenvaltiot ovat tehneet muutosehdotuksia nykyisen sopimuksen artikloihin. Muutosehdotukset koskevat noin puolta IHR:n 66 artiklasta. Tavoiteaikataulu on sama kuin pandemiasopimuksen hyväksymiselle eli toukokuun 2024. Muutosehdotusten hyväksyminen edellyttää WHO:n jäsenvaltioiden yksimielisyyttä. Muutokset tullaan hyväksymään Suomessa kansallisten menettelyiden mukaisesti.

Eduskuntaa informoidaan molempien sopimusten neuvotteluiden etenemisestä ja Suomen kannoista. Lisäksi sidosryhmille järjestetään keskustelutilaisuuksia aiheesta. Tilaisuuksiin ovat osallistuneet mm. Amnesty International, Suomen punainen risti sekä Lääkärit ilman rajoja.  Neuvottelujen etenemistä voi seurata myös WHO:n sivuilla.

Lisätietoa

STM:n uutisia aiheesta

Lisätietoja

Jenna Uusitalo, lakimies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY 0295163152