Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2023/70

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2023 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024-2027 ja siihen liittyviksi laeiksi sekä lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta (HE 75/2023 vp; EV 84/2023 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Ministeri

Elina Valtonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Eva Ojala, p. +358 295 163 201

Asia

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa aktiivisesti indeksijäädytyksen vaikutuksia eri etuudensaajaryhmiin ja eri sosiaaliturvaetuuksien muutosten kanssa mahdollisesti muodostuviin yhteisvaikutuksiin ja ryhtyy havaittujen ongelmien korjaamiseen.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024-2027, lain eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n 3 momentin kumoamisesta, lain eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja lain lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta ja

määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024 sekä

määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.