Hyppää sisältöön
Media

Webbguide om autism som en del av genomförandet av den nationella barnstrategin

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2022 13.06
Nyhet

Som en åtgärd i den nationella barnstrategin utarbetas en webbguide om autism för yrkespersoner som arbetar med barn. Åtgärden har att göra med helheten ”Tryggande av utsatta barns rättigheter” i genomförandeplanen.

Avsikten med helheten är att utsatthet ska beaktas på ett övergripande sätt i det förebyggande arbetet, i de korrigerande åtgärderna och tjänsterna samt i rättsskyddssystemen.

Barn med autism har bättre utsikter att klara sig bra senare i livet om de får sin diagnos, deras behov identifieras och stöd som motsvarar deras behov fastställs i ett tidigt skede. Autism är en bestående egenskap, men om den identifieras i ett tidigt skede och barnen får rätt slags stöd lindrar det de effekter som autistiska särdrag har på en persons funktionsförmåga.

Bättre kunskaper hos yrkespersoner gör att barn mår bra

De som arbetar i servicesystemet spelar en viktig roll i fråga om att stödja barn med autism och deras familjer. Det är avgörande hur väl dessa personer förstår autism, de individuella sätt som autism tar sig uttryck på och hurdant stöd, hurdan hjälp och handledning som gynnar barn med autism och deras föräldrar.

”För närvarande finns det en stor variation i diagnosticeringen av barn och i stödet till familjerna. Familjer med barn som har autism säger att det förekommer dröjsmål när det handlar om att bli undersökt och få diagnos samt att det finns brister i stödet och tjänsterna och att problemen samlas på varandra på grund av dröjsmålen samt att barnen och föräldrarna upplever en hög belastning. Problem i vardagen och osmidighet påverkar barnens senare utveckling och funktionsförmåga”, säger Elina Vienonen, expert på utvecklingsverksamhet från Autism Finland rf.

Webbguiden utarbetas av Autism Finland rf. Den kommer att innehålla information om autism, de individuella sätt som autism tar sig uttryck på och om det stöd som finns. Guiden ger också yrkespersoner och föräldrar till barn med autism perspektiv på planeringen av stöd och handledning för att stödja en stabil uppväxt och en god familjevardag för barnet.

”Ett av målen med genomförandet av barnstrategin är att öka stödet för barn i en utsatt ställning och deras föräldrar i ett tidigt skede. Guiden håller på att färdigställas och innehåller information om hur yrkespersoner, beslutsfattare, barnens anhöriga och familjemedlemmar kan främja välbefinnandet för barn som har autism och säkerställa att barnens rättigheter tillgodoses”, säger generalsekreteraren för den nationella barnstrategin Johanna Laisaari.

Guiden blir klar och publiceras i slutet av 2022. Erfarenhetsexperter från Autism Finland rf och professionella inom autism deltar i arbetet med att utarbeta guiden.

Med grund i den nationella barnstrategin har man berett 30 åtgärder som ska främja tillgodoseendet av barns rättigheter i Finland. Åtgärderna ingår i den genomförandeplan som bekräftades i oktober 2021 och kompletterar andra pågående projekt inom statsförvaltningen. Åtgärderna genomförs i samarbete med ett stort antal olika aktörer. Guiden om autism är ett viktigt tillägg till genomförandet av barnstrategin och har efterfrågats av många. Den främjar och stärker genomförandet av riktlinjerna och principerna i barnstrategin särskilt i fråga om barn i utsatt ställning.

Mer information:

Johanna Laisaari, generalsekreterare för den nationella barnstrategin, tfn 0295 161 177, [email protected]
Elina Vienonen, utvecklingsverksamhetsexpert, Autism Finland rf, tfn 050 3598 443, [email protected] 

Sivun alkuun