Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto tiedottavat
Uusi laatusuositus kannustaa terveeseen ja toimintakykyiseen ikääntymiseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.6.2017 15.10
Tiedote 93/2017

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet uuden laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Uudella suosituksella kannustetaan taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän palvelujärjestelmän rakentamiseen sekä mahdollisimman toimintakykyisen ikääntymisen turvaamiseen. Laatusuositus on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.

Laatusuosituksessa nostetaan esiin viisi teema-aluetta, joista kullekin on omat suosituksensa. Teema-alueet käsittelevät toimintakykyisen ikääntymisen turvaamista, asiakas- ja palveluohjausta, henkilöstöä, ikäystävällistä palvelujen rakennetta ja teknologiaa.

Laatusuosituksessa on otettu huomioon ohjaus- ja toimintaympäristön muutokset sekä hallitusohjelman ja julkisen talouden suunnitelman tavoitteet. Hallituksen linjausten mukaisesti henkilöstön mitoittamista yhdenmukaistetaan niin, että julkisilla ja yksityisillä palveluntuottajilla on samat vaatimukset. Lisäksi mitoitukseen lasketaan jatkossa mukaan joustavammin perustein iäkkäiden hoitoon ja huolenpitoon osallistuvaa henkilökuntaa. Henkilöstön määrä ja rakenne voi joustaa siten, että se vastaa asiakkaiden tarpeita. Käytettävissä pitää kuitenkin olla riittävä määrä osaavaa henkilöstöä, mikä on välttämätön edellytys turvallisen ja laadukkaan palvelun takaamiseksi iäkkäille henkilöille. Tulevaisuudessakin henkilöstörakenne painottuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöihin ja muut ammattiryhmät täydentävät heidän työtään.

Uusien teknologisten ratkaisujen käyttöä lisätään jatkossa kaikilla toimialoilla. Iäkkäiden palveluissa automatiikkaa, robotiikkaa ja uudenlaista teknologiaa voidaan käyttää osana asiakkaiden omahoitoa, omaishoitajien tukea sekä henkilöstön työtehtäviä ja hallinnollisia ja organisatorisia tehtäviä. Lähtökohtana tulee olla iäkkään henkilön itsemääräämisoikeuden ja omatoimisuuden tukeminen ja lisääminen, palvelun parantaminen ja henkilöstön työn kehittäminen ja vahvistaminen.

Suurin osa iäkkäistä ihmisistä ei tarvitse säännöllisiä sosiaali- ja terveyspalveluita. Monet sairaudet ja toimintakyvyn rajoitteet kuitenkin lisääntyvät iän myötä ja kaikkein vanhimpiin ikäluokkiin kuuluvien määrän kasvu lisää väistämättä palvelujen tarvetta. Palvelujen tarpeen kasvua voidaan hillitä määrätietoisilla varautumistoimilla, joita laatusuositukseen on kirjattu. Laatusuosituksessa myös nostetaan esille asiakas- ja palveluohjaus toimintamallina, josta iäkkäät ja omaiset saavat neuvontaa ja tukea omaehtoisiin ratkaisuihin sekä tukien ja palvelujen hakemiseen.

Ikäystävällinen palvelujen rakenne yhdistää asumisen ja palvelut uudella tavalla. Tavoitteena on lisätä iäkkään väestön kotona asumisen mahdollisuuksia, ennakoida tulevia asumis- ja palvelutarpeita ja turvata kodikas ympäristö niille, jotka tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. Tämä edellyttää investointeja terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen edistämiseen sekä kuntoutuksen lisäämiseen ja monimuotoistamiseen.

STM ja Kuntaliitto ovat antaneet iäkkäiden palvelujen laatusuositukset vuosina 2001, 2008 ja 2013. Tämä vuonna 2017 annettava laatusuositus korvaa aiemmat. Laatusuositus on edeltäjiensä tavoin tarkoitettu ensisijaisesti kuntien ja tulevien maakuntien päättäjille ja johdolle palvelujen uudistamisen ja arvioinnin tueksi. Laatusuositus tukee ns. vanhuspalvelulain toimeenpanoa. Uutena ohjausmuotona vanhuspalvelulain ja laatusuosituksen ohella toimii hallituksen kärkihanke, jossa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Satu Karppanen, STM, p. 0295 163 549
osastopäällikkö Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338
johtaja Tarja Myllärinen, Kuntaliitto, p. 09 771 2602

Liitteet

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017-2019 (Julkaisuja 2017:6)

(http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80132)

Muualla palvelussamme

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihanke
 

Sivun alkuun