Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ny lag om kundavgifter för social- och hälsotjänster på remiss - kundavgifterna för långtidsvård förenhetligas och tjänsterna för personer under 18 år blir avgiftsfria

Social- och hälsovårdsministeriet
29.6.2018 14.22
Pressmeddelande 101/2018

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ett utkast till lag om kundavgifter för social- och hälsotjänster på remiss. De mest betydande ändringarna jämfört med den gällande klientavgiftslagen är att det i fortsättningen får tas ut avgifter endast för sådana tjänster som det föreskrivs om avgifter för i lag. Om det inte föreskrivs något om avgifter för en tjänst, får det inte heller tas ut en avgift för den. I lagen föreskrivs det fortfarande endast om det maximala belopp som får tas ut för en tjänst.

Avgifterna är lika hos såväl offentliga som privata producenter när tjänsterna produceras med offentliga medel. Landskapet svarar för att fastställa avgifterna och ta ut dem.
 
Kundavgifterna för långtidsvård förenhetligas. För närvarande föreskrivs det inte i lag om avgifterna för t.ex. serviceboende. I fortsättningen ska det i stor utsträckning föreskrivas om avgifterna för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig sluten vård enligt enhetliga grunder. Dessutom ska avgifterna för fortgående och regelbunden hemservice och hemsjukvård och vanligt serviceboende förenhetligas. Då är sådana som använder tjänster av samma typ inte längre i ojämlik ställning sinsemellan och avgifterna blir mer enhetliga i hela landet.
 
De nuvarande bestämmelserna om årsavgifter samt besöksavgifter för högst tre besök vid en hälsovårdscentral ska slopas. Avgift kan i fortsättningen tas ut för varje besök hos läkare eller skötare. Enligt förslaget ska distanstjänster jämställas med traditionella tjänster, och det kan tas ut en lika stor avgift för dem.
 
I lagen kvarstår fortfarande ett avgiftstak, dvs. ett årligt maximalt belopp för kundavgifterna (683 euro). Efter att taket har nåtts behöver kunden under det året inte längre betala kundavgifter för sådana tjänster som räknas in i avgiftstaket. Avgiftstaket utvidgas så att även t.ex. avgifter för besök och åtgärder inom mun- och tandvården, avgifter för prehospital akutsjukvård och avgifter för tillfällig hemsjukvård och hemsjukhusvård räknas med i det maximala beloppet. En betydande ändring är också att landskapet följer upp hur mycket kunden har betalt i avgifter och meddelar kunden när avgiftstaket har nåtts. 
 
De social- och hälsotjänster som är avgiftsfria enligt gällande lagstiftning förblir i stor utsträckning avgiftsfria. I de avgiftsfria tjänsterna inkluderas dessutom en del nya tjänster. Bland annat hälso- och sjukvårdstjänsterna för de som är under 18 år ska i huvudsak vara avgiftsfria. 
 
En central princip i reformen är att kundavgifterna ska vara jämlika och skäliga och att de inte ska utgöra ett hinder för att använda tjänsterna. Landskapet ska vara skyldigt att sänka eller helt låta bli att ta ut avgifter för socialvård och avgifter för kortvarig sluten vård (t.ex. vård på bäddavdelning på sjukhus ) samt inkomstrelaterade avgifter för hälso- och sjukvård, om uttagande av avgifterna skulle innebära att kundens eller kundens familjs försörjning äventyras. 
 
Lagutkastet är på remiss till den 14 september 2018. 
 

Ytterligare information

Marjo Kekki, specialsakkunnig, tfn 02951 63675
Salla Kokko, jurist, tfn 02951 63212
Riitta Burrell, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63588 
Sivun alkuun