Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arbetsgrupp ska bereda inrättandet av ett genomcentrum

Social- och hälsovårdsministeriet
20.10.2016 9.36 | Publicerad på svenska 20.10.2016 kl. 15.59
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda inrättandet av ett genomcentrum. Genomcentrumet ska bland annat ansvara för att en nationell genomdatabas skapas och utvecklas och möjliggöra ett effektivt utnyttjande av databasen i vården av patienter samt i forskning och produktutveckling.

Den information som fås från människans hela arvsmassa, dvs. människans genom, kan i framtiden utnyttjas effektivt för diagnostisering, behandling och förebyggande av sjukdomar. Arbetsgruppen har som uppgift att bereda ett förslag om inrättande av ett genomcentrum och ändamålsenlig användning av genominformation. Dessutom ska arbetsgruppen fastställa etiska principer för användningen av genominformationen och lägga fram ett förslag till verksamhetsmodeller för nationella referens- och variationsdatabaser samt för tjänster för tolkning av gentester.

Arbetsgruppen ska också föreslå strukturer och processer för genomcentrumets övriga funktioner i syfte att möjliggöra effektivt utnyttjande av genominformation inom hälso- och sjukvården, inom hälso- och välfärdsfrämjande beslutsfattande och inom forsknings- och produktutvecklingsverksamhet.

Genomcentrum, cancercentrum och biobanker är en investering i hälsa

I april beslutade regeringen att det ska inrättas ett genomcentrum och ett nationellt cancercentrum i Finland. Dessutom ska funktionerna vid de offentliga biobankerna effektiviseras genom enhetligare verksamhetssätt, och ett effektivt samarbete mellan biobankerna och genomcentrumet ska säkerställas. 

Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit att det för alla dessa åtgärder anvisas sammanlagt 17 miljoner euro åren 2017–2020. Genom åtgärderna strävar man efter att Finland ska utvecklas till ett föregångsland och en internationellt eftertraktad samarbetspartner för hälso- och sjukvård, toppforskning och global affärsverksamhet som utnyttjar genominformation.

Ytterligare information

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, direktör, arbetsgruppens ordförande, tfn 02951 63382

Jaakko Yrjö-Koskinen, medicinalråd, arbetsgruppens vice ordförande, tfn 050 348 4877

Bilaga

Beslut om tillsättande av arbetsgruppen (på finska)

Sivun alkuun