Hyppää sisältöön
Media

THL:n kansainvälinen auditointi on valmistunut: paneeli ehdottaa strategisen tason tarkennuksia laitoksen tehtäviin, ohjaukseen ja yhteistyörakenteisiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.3.2023 11.32
Tiedote
THL:n auditointipaneeli

Sosiaali- ja terveysministeriön kutsuma kansainvälinen asiantuntijapaneeli aloitti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen auditoinnin elokuussa 2022 ja luovutti raporttinsa kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemelle 17.3.2023. THL:n edellinen kansainvälinen arviointi toteutettiin 2013-2014.

Paneelin tehtävänä oli arvioida THL:n suoriutumista ja antaa laitoksen tulevaisuutta ohjaavia suosituksia erityisesti väestön hyvinvoinnin edistämisen ja tietoon perustuvan päätöksenteon tuen näkökulmista. Paneelissa oli kuusi kansainvälistä ja kaksi suomalaista jäsentä, jotka osallistuivat työhön itsenäisinä ja riippumattomina asiantuntijoina. Panelistit tutustuivat THL:n toimintaan paikan päällä, haastattelivat asiantuntijoita ja sidosryhmien edustajia sekä perehtyivät laitoksen toimintaa, taloutta ja tuotoksia koskevaan aineistoon. 

Raportti antaa kiitosta laitoksen suoriutumisesta sen vuosien varrella hyvin laajoiksi kasvaneista tehtävistä.  Esimerkiksi koronakriisi korosti tarvetta edelleen selkiyttää THL:n roolia asiantuntijalaitoksena. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanoa tukevat uudet tehtävät edellyttävät laitoksen nykytilan ja -toiminnan kriittistä tarkastelua. 

Paneeli antaa sekä STM:lle että THL:lle strategisen tason suosituksia koskien laitoksen ensisijaisia tehtäviä, toimintojen ohjausta ja rahoituksen läpinäkyvyyttä. Ehdotusten tavoitteena on turvata THL:n asema keskeisenä kansallisena asiantuntijalaitoksena ja arvostettuna kansainvälisenä toimijana. 

Keskiössä roolien ja osaamistarpeiden selkiyttäminen sekä yhteistyön vahvistaminen 

Raportin mukaan THL:n toiminnan ohjausta tulisi selkiyttää ja vahvistaa siten, että etusijalle asetettaisiin eri tasoilla tapahtuvaa päätöksentekoa tukeva tiedontuotanto sekä tutkimus- ja asiantuntijatuki. Näiden toimintojen riittävä budjettirahoitus tulisi turvata. Paneelin mielestä THL:ssa voidaan niiden ohella harjoittaa syventävää akateemista tutkimusta, jota rahoitetaan kilpailluista lähteistä.

Käytännön toimenpiteinä raportissa ehdotetaan uudentyyppistä, sitovampaa ja rahoituksellisesti läpinäkyvää tulossopimista STM:n ja THL:n välillä sekä THL:n neuvoston roolin ja sidosryhmien edustuksen vahvistamista. Paneeli näkee tarpeelliseksi suuremman panostamisen moderniin data-analytiikkaan ja yhteistyöhön tiedon tuottajien kanssa. Lisäksi raportissa suositellaan niin sanottujen valtion sosiaali- ja terveyspalveluiden asteittaista siirtämistä hyvinvointialueiden vastuulle.  

Vaikka monilla THL:n tehtävillä on läheinen suhde kansalliseen poliittiseen päätöksentekoon, on tieteellisen tutkimuksen laadusta, riippumattomuudesta ja kansainvälisistä verkostoista huolehtiminen ensisijaisen tärkeä mainetekijä. THL:n ollessa mukana erilaisissa yhteistyöhankkeissa tulisi pitää huolta siitä, ettei samalla vaaranneta laitoksen riippumattomuutta sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamisen ja hyvinvointialueiden toiminnan keskeisenä arvioitsijana.

Raportissa kiinnitetään lisäksi huomiota muun muassa STM:n ja THL:n välisen vuorovaikutuksen parantamiseen, THL:n tulevaisuudessa tarvitseman osaamisen varmistamiseen ja tilastoviranomaistehtävien uudistustarpeisiin. Suositusten strategisen luonteen takia paneeli pitää aiheellisena, että raportin keskeisiä ehdotuksia tarkasteltaisiin jatkohankkeissa varsinkin THL:n toimintaa ohjaavien säädösten ja tiedonhallinnan kehittämistarpeiden osalta. 

Teknisen viimeistelyn jälkeen paneelin englanninkielinen raportti julkaistaan STM:n Raportteja ja muistioita -sarjassa (stm.fi/julkaisut).

Lisätietoa:

erityisasiantuntija Niina Kiviaho, STM, [email protected] (20.3. alkaen)
strategiajohtaja Pasi Pohjola, STM, [email protected]
pääjohtaja Markku Tervahauta, THL, [email protected]
paneelin puheenjohtaja Maris Jesse, [email protected]
paneelin puheenjohtaja Patrick Jeurissen, [email protected] (englanniksi)

Sivun alkuun