Hyppää sisältöön
Media

Tasa-arvokonferenssi: tasa-arvopolitiikka ja talouspolitiikka saatava parempaan vuoropuheluun EU:n päätöksenteossa

EU2019FIsosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.9.2019 15.00
Tiedote 102/2019

Suomen tavoite EU:n puheenjohtajana on vahvistaa sukupuolten tasa-arvoa EU:n päätöksenteossa ja saada kytkökset talouskysymysten ja sukupuolten tasa-arvon välillä nykyistä näkyvämmiksi.

”Tarvitsemme EU:ssa nykyistä vahvempaa poliittista sitoutumista, jotta sukupuolten tasa-arvoa voidaan kunnianhimoisesti viedä eteenpäin kaikessa unionin päätöksenteossa. Tätä varten EU:ssa tarvitaan korkean tason tasa-arvostrategia. Lisäksi on tarpeen tiivistää yhteistyötä jäsenmaiden, EU:n eri instituutioiden, yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan kesken. Uudella komissiolla on tähän työhön hyvät edellytykset”, sanoo tasa-arvoministeri Thomas Blomqvist.

Suomen johdolla valmistellaan syksyn aikana myös neuvoston päätelmiä EU:n tulevaisuuden tasa-arvopolitiikasta ja tasa-arvoisista talouksista. Neuvoston päätelmät on tarkoitus hyväksyä joulukuussa työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa.

Sukupuolivaikutukset mukaan EU:n talous- ja budjettipolitiikkaan

Kansainvälisten selvitysten mukaan sukupuolten tasa-arvo ja naisten työllisyys edistävät kestävää taloudellista kasvua. Talous- ja budjettipolitiikkaa pitäisi EU:ssa edelleen kehittää niin, että niissä otetaan huomioon sukupuolivaikutukset. Käytännössä tämä tarkoittaisi sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista eri politiikka-aloilla, poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistamista sekä esimerkiksi investointien ja budjetoinnin kehittämistä tasa-arvotavoitteita tukeviksi.

Sukupuolten tasa-arvo kuuluu olennaisena osana EU:n perusarvoihin ja politiikkaan. Olisi kuitenkin arvioitava tarkemmin, miten EU:n tekemät päätökset vaikuttavat sukupuolten tasa-arvoon. Esimerkkejä tasa-arvon edistysaskelista ja haasteista EU:ssa analysoidaan YK:n Pekingin toimintaohjelman toimeenpanoa EU:ssa koskevassa viidennessä arviointiraportissa. Toimintaohjelma hyväksyttiin naisten asemaa käsittelevässä maailmankonferenssissa Pekingissä vuonna 1995. Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) laatiman arviointiraportin tuloksista kerrottiin Helsingissä 30.9–1.10. pidettävässä korkean tason tasa-arvokonferenssissa.

Globaalit uhat, kuten ilmastonmuutos, vaikuttavat eri tavalla naisiin ja miehiin. Ilmasto- ja energiapolitiikan pitäisi olla tasa-arvotietoista, ja naisia pitäisi saada lisää näiden alojen päätöksentekoon. Myös digitalisaatio tuo mukanaan uusia uhkia sukupuolten tasa-arvolle, kuten netissä tapahtuva väkivalta.

Naisten merkitys kansantaloudelle jää pimentoon

Arviointiraportin mukaan naiset tekevät viikossa keskimäärin13 tuntia enemmän palkatonta työtä kuin miehet. Lastenhoidon vuoksi kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolella on noin 7,7 miljoonaa työikäistä naista, miehiä noin 500 000. Osa-aikatyössä lastenhoidon vuoksi on 9 miljoonaa naista, mutta vain 600 000 miestä. Yksi raportin tärkeistä havainnoista on, että vaikka naisten tekemällä hoivatyöllä on valtava merkitys talouskasvulle, se jää näkymättömiin.

Arviointiraportin mukaan yksi este tasa-arvon toteutumiselle on se, että naiset osallistuvat edelleen huomattavasti miehiä vähemmän tärkeiden päätösten tekemiseen EU:n alueella.

Tasa-arvokonferenssi tulevaisuuden tasa-arvopolitiikasta

Helsingissä 30.9.–1.10.2019 pidettävän, sosiaali- ja terveysministeriön järjestämän korkean tason tasa-arvokonferenssin pääteemoina ovat EU:n tulevaisuuden tasa-arvopolitiikan toimintalinjat sekä tasa-arvon ja talouden suhde eri näkökulmista. Kaksipäiväinen konferenssi on osa Suomen EU-puheenjohtajakautta.

Europe for Gender Equality? Taking Stock – Taking Action –konferenssiin osallistuu yli 250 osallistujaa eri puolilta Eurooppaa.

Osallistu keskusteluun Twitterissä hashtageilla #eugenderequality #EU2019FI

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Eeva Raevaara, p. 02951 63205
johtaja Tanja Auvinen, p. 02951 63715
STM:n viestinnän mediapuhelin EU-puheenjohtajakaudella, p. 050 523 6797 (puhujien haastattelupyynnöt)

Sivun alkuun