Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suomen EU-puheenjohtajakauden tärkein terveyskonferenssi Kuopiossa

Sosiaali- ja terveysministeriö
26.5.2006 10.00
Tiedote -

Suomen EU-puheenjohtajakauden tärkein tapahtuma terveysalalla on 20. - 21.9.2006 Kuopiossa järjestettävä Terveys kaikissa politiikoissa -konferenssi. Kokousväkeä tulee olemaan lähes kolmesataa: asiantuntijoita, korkeita virkamiehiä, ministereitä, komission ja Euroopan parlamentin virkamiehiä sekä mm. eurooppalaisten työmarkkinajärjestöjen edustajia. Valtuuskunnat kutsutaan kaikista jäsenmaista, ETA-maista, liittymismaista ja hakijamaista.

Kokouksen pitkän aikavälin tavoitteena on parantaa ja lisätä terveysnäkökulmien huomioon ottamista EU:n päätöksenteossa kaikilla sektoreilla. Suomen käsityksen mukaan myös monet uudet jäsenvaltiot, joissa väestön terveydentila on huomattavasti vanhoja jäsenmaita huonompi ja joissa huomio on pääosin kiinnitetty terveyspalvelujen uudistamiseen, hyötyisivät merkittävästi tämän periaatteen soveltamisesta.

Terveys syntyy terveydenhuollon ulkopuolella

Terveys kaikissa politiikoissa viittaa siihen, että terveys syntyy monin osin terveydenhuollon ulkopuolella. Terveyteen vaikuttavat terveyden taustatekijät (determinantit). Terveyden taustatekijät, joita politiikat ja päätöksenteko voivat muokata tai muuttaa terveyden kannalta myönteisesti tai kielteisesti, välittävät politiikkojen vaikutukset terveystuloksiin. Taustatekijät liittyvät talouteen elinympäristöön, yhteiskunnan rakenteisiin ja palveluihin tai sosiaalisiin suhteisiin ja kulttuuriin.

Kiinnostuksen kohteena eivät ole siis ensijaisesti varsinainen kansanterveystyö, taudit tai niiden ehkäisy, muut erityistoimenpiteet, projektit tai ihmisten terveystottumukset, joita yleensä ajatellaan ensimmäiseksi terveydestä tai sen edistämisestä puhuttaessa. Pikemminkin kysytään esimerkiksi sitä, onko ihmisten saatavilla terveellisiä vaihtoehtoja ja tuetaanko niiden valintaa. Terveys on paitsi arvo sinänsä, myös yhteiskunnan tärkeä voimavara ja yksi talouden moottoreista.

EU velvoittaa suojelemaan terveyttä kaikissa sen politiikoissa

EU:n perustamissopimuksen 152 artiklassa annetaan yhteisölle velvoite ja toimivalta suojella terveyttä kaikissa sen politiikoissa. Jäsenvaltiot ovat liittyessään antaneet yhteisölle toimivaltaa monilla alueilla ja voivat perustamissopimuksen nojalla odottaa, että terveyden suojelu on varmistettu sellaisissa politiikoissa, joista jäsenvaltiot eivät enää voi täysin itsenäisesti päättää.

Terveyden suojelu eri EU-politiikoissa on ollut yhä enemmän esillä viime vuosina, mutta periaatteen toimeenpanossa ei kaikilta osin ole toimittu johdonmukaisesti. Erityisesti komissio on pyrkinyt edistämään asiaa mm. arvioimalla kaikkien keskeisten ehdotustensa terveysvaikutuksia ja toimittamalla vaikutusarvioinnin tulokset muille lainsäädäntöelimille, mutta niissä tämä näkökulma on saanut vähemmän huomiota.  

Lisätietoja: ylilääkäri Eero Lahtinen p. (09) 160 74031 tai 050 363 2986, sosiaali- ja terveysministeriö 

Sivun alkuun