Hyppää sisältöön
Media

Valtionavustusta kunnille ja kuntayhtymille syrjäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten palveluihin

Julkaisuajankohta 30.1.2003 22.00
Tiedote N5-39450

Valtion vuoden 2003 talousarvion momentilla 33.33.32 on 15 milj. euron määräraha kunnille ja kuntayhtymille syrjäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten palveluista aiheutuviin kustannuksiin suoritettavaksi valtionavustukseksi. Avustus on tarkoitettu myönnettäväksi lapsen kasvun ja perheiden hyvinvoinnin tukiverkostojen ja moniammatillisen yhteistyön vahvistamiseen kunnissa. Määräraha perustuu huhtikuussa 2002 eduskunnalle annettuun valtioneuvoston selontekoon lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Avustuksen myöntämisperusteista on määrätty tarkemmin 30.1.2003 annetulla valtioneuvoston asetuksella (68/2003), joka tulee voimaan 17.2.2003.

Valtionavustusta ei ole tarkoitettu rahoittamaan jo olemassa olevaa toimintaa, vaan sillä on tarkoitus lisätä ja kehittää uutta toimintaa. Valtionavustus on tarkoitettu nimenomaan lapsen ja nuoren kasvun sekä perheiden hyvinvoinnin tukiverkostojen ja moniammatillisen yhteistyön vahvistamiseen erityisesti:

1) äitiys- ja lastenneuvolatoiminnassa sekä kasvatus- ja perheneuvolatoiminnassa,

2) lasten päivähoidossa erityistä tukea tarvitsevien lasten hoidon ja kasvatuksen järjestämisessä,

3) varhaisen puuttumisen edistämisessä sekä

4) muussa syrjäytymisen ehkäisyssä.

Tarkoitus on korostaa erityisesti yhteistyötä kaikkien lasten ja nuorten kanssa toimivien tahojen välillä.

Asetuksen 2 §:n mukaan valtionavustuksen myöntämistä harkittaessa otetaan 1 §:n 2 momentissa säädetyn lisäksi huomioon:

1) perus- ja lähipalvelujen kokonaisuuden kehittäminen eri toimijoiden yhteistyönä,

2) uusien toiminta- ja työkäytäntöjen kehittäminen,

3) kuntien yhteistyö tai muu alueellinen yhteistyö sekä

4) henkilöstön riittävyys ja osaaminen.

Hankkeelle on eduksi, kun mahdollisimman moni 2 §:ssä mainituista asioista hankkeessa toteutuu.

Valtionavustuksen myöntäminen edellyttää asetuksen 6 §:n mukaan lisäksi, että hakemuksessa on selvitetty:

1) puutteet palvelujen sisällössä ja saatavuudessa,

kunnan tulee hakemuksessa todeta esimerkiksi, onko palveluja saatavissa tarvetta vastaavasti, onko ne kohdennettu oikein, onko palvelut laadultaan ja sisällöltään sellaiset, että ne vastaavat tarvetta, miten henkilöstön koulutustaso ja määrä vastaavat tarvetta, vastaako työ- ja toimintatavat asiakkaiden tarpeita ja onko palvelut tarpeeksi monimuotoiset

2) kunnan ja kuntayhtymän oma rahoitusosuus sekä

kunnan tai kuntayhtymän täytyy sijoittaa hankkeeseen myös omaa rahoitusta. Vaikka omarahoitusosuudelle ei ole määritelty alarajaa, tulee kunnan/kunta-yhtymän osuuden olla sellainen, että hakijan todellinen sitoutuneisuus hankkeeseen tulee selväksi ja että hankkeella on mahdollisimman pitkäaikaisia vaikutuksia myös avustuskauden jälkeen

3) suunnitelma toteutettavien toimien ja hankkeiden seurannasta ja arvioinnista.

Valtionavustus voidaan myöntää vain kunnalle tai kuntayhtymälle. Tässä tarkoitetaan nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää. Valtionavustus on tarkoitettu kunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon eikä sitä siis voi myöntää esimerkiksi järjestölle tai sosiaalialan osaamiskeskukselle. Kunta voi kuitenkin tehdä ostopalvelusopimuksen esimerkiksi jonkin järjestön kanssa hankkeen toteuttamisesta. Hankkeiden valmistelussa on syytä lisäksi ottaa huomioon valtiovarainvaliokunnan talousarvioesitykseen liittyvässä mietinnössä todettu seikka, että on tärkeää ottaa huomioon avustuksen käyttömahdollisuudet myös sellaiseen toimintaan, jota kunnat voivat toteuttaa yhdessä järjestöjen kanssa. Mietinnössä todetaan edelleen, että lapsille ja nuorille suunnattavien palveluiden volyymia ja vaikuttavuutta voidaan selvästi tehostaa, mikäli toimintaan on käytettävissä myös järjestöjen tuomat voimavarat.

Valtionavustus on kolmivuotinen siirtomääräraha. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka määräraha on valtion talousarviossa vuoden 2003 määräraha, voidaan tästä määrärahasta suorittaa valtionavustusta kunnan ja kuntayhtymän hankkeelle vuosina 2003-2005.

Valtionavustuksesta 14 milj. euroa on jaettu lääneihin läänin alle 18-vuotiaiden asukasmäärän perusteella. Asukasmäärää koskeva tieto perustuu Tilastokeskuksen tietoon 31.12.2001. Valtionavustus jakautuu lääneittäin seuraavasti:

Etelä-Suomen lääni 5 594 400,00 euroa

Länsi-Suomen lääni 4 902 800,00 euroa

Itä-Suomen lääni 1 548 400,00 euroa

Oulun lääni 1 422 400,00 euroa

Lapin lääni 532 000,00 euroa

Lisäksi miljoona euroa on jätetty jakamatta. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää tästä miljoonan euron osuudesta avustusta kunnille ja kuntayhtymille asetuksessa säädetyin perustein. Määräraha voidaan käyttää esimerkiksi useamman läänin alueelle sijoittuvaan hankkeeseen tai sellaisen hyväksi hankkeeksi todetun hankkeen tukemiseen, joka ei läänille jaetun määrärahan pienuuden vuoksi muutoin voi saada valtionavustusta. Avustusta ei haeta erikseen, vaan määrärahan käytöstä päättää sosiaali- ja terveysministeriö lääninhallituksiin tulleiden avustushakemusten perusteella.

Valtionapuviranomaisena toimivat lääninhallitukset ja valtionavustusta on haettava sen läänin lääninhallitukselta, jonka alueella hakijana toimiva kunta tai kuntayhtymä sijaitsee. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa viikolla 6 lomakkeet avustuksen hakemista varten (lomakkeet saatavissa myös STM:n kotisivuilta osoitteesta stm-dev.navigo.fi kohdasta hankkeet). Lääninhallitus päättää hakemusten perusteella valtionavustuksen myöntämisestä. Hakuajankohtia on kaksi, ensimmäinen hakuaika päättyy 17.3.2003 ja toinen 30.6.2003. Kahteen hakuaikaan on päädytty siitä syystä, että niillä kunnilla, joilla ei vielä alkuvuodesta ole mahdollisuutta hakea avustusta, on enemmän aikaa valmistella hanketta koskevat suunnitelmat. Lääninhallitusten tulee tehdä päätöksensä viimeistään 30.4.2003 ja 15.9.2003.

Lisätietoja asiasta antavat ao. lääninhallitukset.

Sosiaali- ja terveysministeriössä lisätietoja antavat:

Sosiaalineuvos Martti Lähteinen (09) 160 74351(erityisesti varhaisen puuttumisen edistäminen)

Ylitarkastaja Kirsi Alila (09) 160 73227

Hallitussihteeri Ritva Kujala (09) 160 74352

Projektipäällikkö Pirjo Sarvimäki (09) 160 74147

Ylitarkastaja Marjaana Pelkonen (09) 160 74036 (äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan liittyvät kysymykset)

Kuntainfo
Sivun alkuun