Hyppää sisältöön
Media

Sata-komitea linjasi sosiaaliturvan uudistamista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.1.2009 15.00
Tiedote -

Sosiaaliturvan uudistamista pohtiva Sata-komitea on saanut valmiiksi ehdotuksensa sosiaaliturvan uudistamisen peruslinjauksiksi. Ne käsittelevät perusturvan riittävyyttä, aktiivivaihtoehtoja ja työuran pidentämistä tukevaa sosiaaliturvaa, sosiaaliturvan kannustavuutta sekä sosiaaliturvajärjestelmän selkeyttämistä. Ehdotus luovutettiin 27. tammikuuta sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälälle.

Komitean esitys sisältää arvioin sosiaaliturvan riittävyydestä ja näköpiirissä olevista haasteista. Ehdotukset kattavat käytännössä koko suomalaisen sosiaaliturvan. Komitea ei tässä vaiheessa päättänyt esitysten tärkeysjärjestystä eikä aikataulua. Komitea arvioi nyt ehdotettujen toimenpiteiden riittävyyttä loppumietinnössään. Ehdotukset edellyttävät vielä yksityiskohtaista selvittelyä ja kustannusten laskentaa.

Komitea ehdottaa, että perusturvaetuuksien riittävyys arvioitaisiin säännönmukaisesti esimerkiksi vaalikausittain. Lisäksi perusturvaetuuksien indeksisidonnaisuus yhdenmukaistettaisiin. Komitean ehdotuksiin sisältyy esitys, jonka mukaan voidaan maksaa kansaneläkkeen täyttä määrää korkeampaa takuueläkettä, jolla turvataan pienimpien eläkkeiden kohtuullinen taso. Takuueläkkeen tasosta riippuen sitä saavia olisi vähintään yli 90 000 eläkkeensaajaa.

Komitea pitää tärkeänä asumistukijärjestelmän yksinkertaistamista. Komitea päätti, että perustoimeentulotuen laskennallisen osuuden siirtämistä Kelan hoidettavaksi jatkoselvitetään ja siitä päätetään komitean loppumietinnössä.

Komitean linjausesityksiin sisältyvän työttömyysturvauudistuksen tavoitteena on työttömyysetuuksien ja työttömyysvakuutusmaksujen vakaus sekä työttömyysjaksojen lyhentäminen. Työttömyysjaksoja lyhennettäisiin tehostetun työnhaun ja sitä tukevien aktiivitoimenpiteiden saumattoman kokonaisuuden keinoin. Aktiivitoimenpiteisiin kuuluvat toimenpiteet osaamisen vahvistamiseksi sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi.

Työttömyysturvauudistus on kokonaisuus, johon liittyy ehdotuksia työttömyysturvan saamisedellytyksistä, työttömyysturvan tasosta erityisesti aktiivitoimenpiteiden ajalta, muutosturvan kehittämisestä, työnhaun tehostamisesta, työttömien omaehtoisen koulutuksen tukien uudistamisesta sekä ns. työttömyysputken alkamisen myöhentämisestä. Lisäksi komitea ehdottaa vuorotteluvapaan vakinaistamista.

Työmarkkinatuen osalta komitea esittää tarveharkinnan poistamista. Komitea selvittää mahdollisuutta siirtyä työttömyysturvassa yhden perusturvaetuuden järjestelmään. Lisäksi komitea selvittää toimenpiteitä perusturvan kehittämiseksi siten, että työn vastaanottaminen ja lisätulojen hankkiminen on aina kannattavaa.

Lasten varhaisvuosien kasvuedellytyksiä tulisi komitean mielestä parantaa tukemalla erityisesti varhaisvaiheen hoitoa. Komitea esittää muun muassa vanhempainetuuksien päivärahan eri tasojen yhtenäistämistä sekä kotihoidon tuen perusosa korottamista vähimmäispäivärahan tasolle alle puolitoistavuotiaan lapsen osalta

Komitea pitää tärkeänä toimenpiteitä, joilla kannustetaan myös lyhytaikaisten työsuhteiden vastaanottamiseen. Komitea esittää määräaikoja sosiaaliturvaetuuksien käsittelylle. Sähköisen palkkatodistuksen käyttöön ottamisella tuettaisiin asioiden viivytyksetöntä käsittelyä. Lisäksi etuuksien käsittelyprosesseja olisi yksinkertaistettava.

Komitea pitää tarpeellisena sosiaaliturvan lainsäädännön rakenteen uudistamista siten, että se tukisi nykyistä paremmin aktiivisen sosiaalipolitiikan tavoitteita sekä kuvaisi selkeämmin eri elämäntilanteita koskevaa sosiaaliturvaa.

Sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen valmistelu on edennyt hallituksen keväällä 2008 vahvistaman ja joulukuussa 2008 täsmentämän aikataulun mukaisesti. Komitean työ jatkuu suunnitelman mukaisesti. Helmikuun loppuun mennessä täsmentyvät uudistusehdotusten vaikutusarvioinnit ja uudistuksen toteuttamisaikataulu. Viimeistään huhtikuun 2009 aikana on päätettävä niistä uudistuksista, jotka toteutetaan vuoden 2010 alusta. Komitean työ valmistuu kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Komitean syksyllä 2008 tekemien esitysten perusteella on toteutettu jo eräitä yksittäisiä lainmuutoksia. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan muutoksia työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työllistymisen esteiden poistamiseksi sekä osasairauspäivärahaan liittyvän 60 päivän omavastuuajan lyhentämiseksi. Valtakunnallinen työpankkikokeilu on käynnistynyt vuoden alussa.

Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on työn kannustavuuden parantaminen, köyhyyden vähentäminen ja riittävän perusturvan tason turvaaminen kaikissa elämäntilanteissa. Lisäksi tavoitteina ovat sosiaaliturvajärjestelmän yksinkertaistaminen sekä sosiaaliturvan kestävän rahoituksen turvaaminen.

Sosiaaliturvan uudistamiskomitean (SATA) ehdotus sosiaaliturvan uudistuksen keskeisistä linjauksista on saatavilla osoitteessa www.stm.fi/sosiaaliturvauudistus.

Lisätietoja:

Sata-komitean puheenjohtaja Markku Lehto, p. 050 555 1333

Sata-komitean pääsihteeri Lauri Pelkonen, p. (09) 160 74202, 050 3637012

Sivun alkuun