Hyppää sisältöön
Media

Päivystysuudistus yhdentäisi sosiaali- ja terveyspalveluja toisiinsa - lausuntokierros alkaa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.5.2016 14.00
Tiedote 64/2016

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksista hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä luonnoksista valtioneuvoston asetukseksi kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä. Uudistusten tavoite on varmistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaille yhdenvertaiset, turvalliset palvelut ja taata, että palveluja tarjoavassa ja hoitavassa yksikössä on riittävästi osaamista. Lausuntoaika päättyy 10.9.2016.

Uudistuksen toimeenpano edellyttää, että erityistä osaamista vaativia erikoissairaanhoidon tehtäviä koottaisiin vain ympärivuorokautisesti päivystäviin sairaaloihin laadukkaista lähipalveluista tinkimättä. Näin varmistettaisiin potilasturvallisuus ja henkilöstön riittävyys sekä hillittäisiin kustannusten kasvua.  Potilasturvallisuutta lisää muun muassa se, että esimerkiksi leikkauksiin tarvittavien ammattilaistiimien käytännön kokemukseen perustuva osaaminen karttuu, kun leikkauksia tehdään samassa yksikössä paljon.

Tavoitteena on lisäksi edistää sosiaalihuollon yhdenvertaista saatavuutta ja saavutettavuutta terveydenhuollon rinnalla sekä virka-aikana että virka-ajan ulkopuolella. Uudistus vahvistaisi sosiaalihuollon palvelujen saatavuutta myös sairaaloissa ja nopeuttaisi asiakkaiden ohjautumista terveydenhuollosta sosiaalihuollon palvelujen piiriin ja toisinpäin. Uudistuksen jälkeen ihmisten tarpeisiin voitaisiin vastata nykyistä asiakaslähtöisemmin ja kokonaisvaltaisemmin tukemalla heitä heidän omissa arkiympäristöissään.

Vaativin päivystys kootaan 12 sairaalaan

Vaativin ympärivuorokautinen päivystys koottaisiin 12 sairaalaan. Kaikki viisi yliopistollista sairaalaa Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa tarjoaisivat kaikkein vaativinta hoitoa. Seitsemän muuta laajan päivystyksen keskussairaalaa olisivat Lahdessa, Lappeenrannassa, Porissa, Seinäjoella, Jyväskylässä, Joensuussa ja Rovaniemellä. Matka-aika lähimpään laajan päivystysyksikön sairaalaan olisi puolella suomalaisista alle 30 minuuttia ja 80 prosentilla alle 50 minuuttia.

Muissa keskussairaaloissa, jotka sijaitsevat Kotkassa, Mikkelissä, Savonlinnassa, Hämeenlinnassa, Vaasassa, Kokkolassa, Kajaanissa ja Kemissä, järjestettäisiin ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys, joka sisältäisi tavallisimmin tarvittavien erikoisalojen päivystyksen ja sosiaalipäivystyksen sekä tarpeen mukaisen suun terveydenhuollon päivystyksen. Tietyt vaativat leikkaukset koottaisiin laajan päivystyksen sairaaloihin.

Pienemmistä sairaanhoidon yksiköistä, kuten aluesairaaloista lopetettaisiin joitakin toimintoja. Ehdotuksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voisi jatkossa myöntää poikkeusluvan ympärivuorokautiselle perusterveydenhuollon tai akuuttilääketieteen päivystykselle, mikäli erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit sitä perustellusti ja yksimielisesti esittävät. Ehdotus ei edellyttäisi koko sosiaalipäivystystoiminnan siirtämistä sairaaloiden yhteyteen vaan palveluja olisi edelleen mahdollista tarjota myös omassa yksikössä tai esimerkiksi yhteisessä yksikössä poliisin kanssa. Koska suuri osa sosiaalipäivystystyöstä tehdään muualla kuin kiinteässä toimipaikassa, on myös huolehdittava, että tähän on riittävät valmiudet.

Lähipalvelut turvataan

Asukkaat saavat terveydenhoidon lähipalvelut edelleen omalta terveysasemaltaan. Laajan ympärivuorokautisen päivystyksen päivystysyksiköiden toiminta edellyttäisi, että väestölle tarjottaisiin nykyistä helpompi pääsy kiireelliseen hoitoon terveyskeskuksissa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Kiirevastaanottojen ja sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen tiiviimmän yhteistyön avulla voitaisiin vähentää yhteispäivystysten ruuhkautumista ja siten parannettaisiin potilas- ja asiakastyytyväisyyttä.  

Lähipalvelujen tarjonnassa otettaisiin huomioon etäisyydet maan eri osissa sekä muut alueelliset erityispiirteet. Ruotsinkieliset palvelut turvattaisiin.

Sosiaalipäivystystä olisi järjestettävä sekä laajan ympärivuorokautisen terveydenhuollon päivystysyksikön yhteydessä että erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen yhteydessä. Velvoitetta psykososiaalisen tuen järjestämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä osana kiireellistä hoitoa selkeytettäisiin. Kaikissa päivystystä toteuttavissa yksiköissä olisi oltava riittävät voimavarat ja osaaminen.

Lausuntopyynnön liitteenä on alustava luonnos valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä. Erikoissairaanhoidon työnjako nykyisen viiden yliopistollisen keskussairaalan välillä uudistuisi siten, että tiettyjä erikoissairaanhoidon tehtäviä ei jatkossa hoidettaisi kaikissa viidessä paikassa. Työnjaon mukaisesti osa yliopistollisista sairaaloista hoitaisi jatkossa tiettyjä erikoissairaanhoidon tehtäviä valtakunnallisesti. Tällaisia erikoissairaanhoidon tehtäviä olisivat jatkossakin muun muassa elinsiirrot ja vaikeat palovammat.

Erikoissairaanhoidon työnjakoa ja eräiden tehtävien keskittämistä koskevasta asetusluonnoksesta on tarkoitus järjestää erillinen lausuntokierros syksyllä 2016.

Uudistus vahvistaisi erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen tehtäviä ensihoidon palvelutasoa koskevan päätöksen laatimisessa, ohjeistuksen yhteen sovittamisessa ja valmiussuunnittelussa. Ensihoitopalvelua koskevasta asetusluonnoksesta on tarkoitus järjestää erillinen lausuntokierros syksyllä 2016.

Lausuntokierrokselle lähteneet esitykset perustuvat hallitusohjelmaan ja reformiministeriryhmän linjauksiin. Alueilla on noin kolme ja puoli kuukautta aikaa tutustua luonnoksiin ja etsiä parhaita ratkaisuja työnjakoon ja yhteistyöhön erikoissairaanhoidon ja päivystyksen organisoimisessa. Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistukset on tarkoitus toteuttaa siten, että ne tukevat sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista. Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017 ja siirtymäajaksi tulee 1–2 vuotta.

Lisätietoja:

johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, p. 02951 63382, (rakenteiden uudistus), [email protected]
hallitusneuvos Anne Koskela, p. 02951 63384 (terveydenhuoltolaki), [email protected]
hallitusneuvos Lotta Hämeen-Anttila (sosiaalihuoltolaki), p. 0295163406, [email protected]
lääkintöneuvos Timo Keistinen, p. 02951 63385 (erikoissairaanhoito), [email protected]
lääkintöneuvos Taina Mäntyranta, p. 02951 63692 (potilasturvallisuus), [email protected]
erityisasiantuntija Lasse Ilkka, p. 0295 163995 (ensihoito), [email protected]

 

 

Sivun alkuun