Hyppää sisältöön
Media

Ändringar av självrisktiden för företagarnas sjukdagpenning och specialvårdspenningen under tiden för terminalvård av ett barn i hemmet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2017 13.18
Pressmeddelande 136/2017

Regeringen föreslår att självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen för en företagare förkortas till dagen då företagaren insjuknat. Avsikten med ändringen är att förbättra möjligheten för företagare att sköta sin egen hälsa. Enligt förslaget gäller ändringen de företagare som avses i lagen om pension för företagare. Detta beror på att dessa själva genom sina försäkringspremier finansierar de extra kostnader som uppstår på grund av förkortningen av självrisktiden.

Enligt en enkät som Företagarna i Finland lät göra för ett år sedan hade närmare 70 procent av de företagare som hållit sjukledigt inte sökt sjukdagpenning. Detta beror delvis på nuvarande praxis enligt vilken en företagare förutsätts avstå från arbete tills självrisktiden, dvs. dagen då företagaren insjuknar och därpå följande tre vardagar, har uppfyllts.

Höjningar av dagpenningarna

Regeringen föreslår att minimibeloppet av sjukdagpenningarna enligt sjukförsäkringslagen ska höjas så att nettobeloppet av dem blir större än utkomststödets grunddel. Därmed omfattas de personer som beviljas sjukdagpenningen av rätt förmånssystem. Minimibeloppet av sjukdagpenningen höjs till 616 euro per månad.

Specialvårdspenning till båda föräldrarna under tiden för terminalvård av ett barn i hemmet

Regeringen föreslår att specialvårdspenning kan betalas samtidigt till båda föräldrarna under tiden för terminalvård av barnet i hemmet. Därmed görs ett undantag från huvudregeln, enligt vilken specialvårdspenning inte betalas till båda föräldrarna samtidigt under tiden för vård av barnet i hemmet. Avsikten med ändringen är att beakta barnets och familjens situation bättre än för närvarande eftersom båda föräldrarnas närvaro och deltagande i vården i en sådan situation är viktigt.

Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringen lämnade en regeringsproposition om detta till riksdagen torsdagen den 12 oktober. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2018.

Ytterligare information

Pekka Humalto, regeringsråd, tfn 0295 163 193, [email protected]

Sivun alkuun