Hyppää sisältöön
Media

Ändringar i utvecklandet och styrningen av Kanta-tjänsterna – målet är att bättre tillgodose olika kunders behov

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.10.2019 10.18
Pressmeddelande 120/2019

Kanta-tjänsterna utgör grunden för informationshanteringen inom Finlands social- och hälsovård. I fortsättningen ska det tas bättre hänsyn till de mångsidiga behoven hos användarna av tjänsterna när tjänsterna utvecklas. Bland annat på grund av detta ska arbetsfördelningen mellan de ansvariga aktörerna förtydligas.

De styrnings- och samarbetsstrukturer som hänför sig till Kanta-tjänsterna utvecklas för att tjänsterna bättre än tidigare ska tillgodose behoven hos organisationer och yrkesverksamma inom social- och hälsovården och hos medborgarna.

En reform av styrmodellen bereds under ledning av social- och hälsovårdsministeriet. Ett centralt mål med reformen är att Kanta-tjänsterna ska bli mer kundorienterade och användbara. Ett mål är också att nya Kanta-tjänster, nytt informationsinnehåll och nya funktioner ska tas i bruk snabbare. 

Ändringar i aktörernas arbetsfördelning fr.o.m. 1.1.2020

För närvarande svarar social- och hälsovårdsministeriet för styrningen av utvecklandet av Kanta-tjänsterna som helhet. Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Folkpensionsanstalten (FPA) svarar för sådant utvecklande och kundstöd som anknyter till dem. Från och med den 1 januari 2020 görs ändringar i denna arbetsfördelning.

I fortsättningen ska social- och hälsovårdsministeriet svara för styrningen av helheten, planeringen av de strategiska målen för informationshanteringen och de utvecklingsvägar som genomför dessa mål på ett sådant sätt att social- och hälsovårdsaktörerna är delaktiga i planeringen och prioriteringen. 

Institutet för hälsa och välfärds roll som myndighet för informationshanteringen inom social- och hälsovården och säkerställare av interoperabiliteten stärks. Institutet för hälsa och välfärd svarar för konceptualiseringen av utvecklingsobjekt, nyttoanalyser och uppgifter som hänför sig till social- och hälsovårdens verksamhet och informationsarkitektur.

Folkpensionsanstalten ska svara för samordning, stöd och anvisningar vid utvecklingsprojekt som gäller Kanta-tjänsterna och vid ibruktagande inom offentlig och privat sektor.  Folkpensionsanstalten svarar även i fortsättningen för den tekniska driften och det tekniska utvecklandet av Kanta-tjänsterna.

Utvecklandet av verksamhetsmodeller och samarbetsformer för informationshanteringen inom social- och hälsovården fortsätter. Exempelvis uppgifter som gäller ibruktagande överförs från Institutet för hälsa och välfärd till Folkpensionsanstalten.

Under omställningsfasen kommer det att informeras om arbetsfördelning och praxis i nätverken för kundsamarbete.

Ytterligare information

Minna Saario, direktör, tfn 0295 163 146
Anna Kärkkäinen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 702
Markku Heinäsenaho, dataadministrationschef, tfn 0295 163 158                                                                                                                   

Sivun alkuun