Hyppää sisältöön
Media

Minister Mattila till konferens om icke smittsamma sjukdomar i Montevideo

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.10.2017 13.04
Pressmeddelande 141/2017

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila deltar i Världshälsoorganisationen WHO:s högnivåkonferens om icke smittsamma sjukdomar i Montevideo den 18–20 oktober.

Temat för konferensen är förebyggande av icke smittsamma sjukdomar och hur man säkerställer att politiska åtgärder för förebyggande av sjukdomarna är i linje med de mål man vill uppnå.

Till icke smittsamma sjukdomar hör hjärt-kärlsjukdomar, cancersjukdomar, diabetes och kroniska lungsjukdomar. Finland har länge främjat ett förhållningssätt där hälsoaspekter beaktas i allt beslutsfattande. 

Finland har man också i betydande grad lyckats minska dödligheten i och incidensen av de största folksjukdomarna. Detta har gjort Finland till en förebild i fråga om förebyggande av icke smittsamma sjukdomar även på internationell nivå. Minister Mattila fungerar som en av tre ordförande under konferensen. De övriga två är Uruguays och Rysslands hälsovårdsministrar.

I världen dog 2015 cirka 40 miljoner människor i icke smittsamma kroniska sjukdomar, såsom hjärt-kärlsjukdomar, olika cancersjudomar och kroniska sjukdomar i andningsorganen. Över en tredjedel av dödsfallen var förtidiga. Att minska antalet människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar är också ett av de globala mål som ingår i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Kroniska sjukdomar orsakas av bl.a. tobaksrökning, hög alkoholkonsumtion, ohälsosam kost och fysisk inaktivitet. Riskfaktorerna går att förebygga och faktorerna är de samma i både industriländerna och utvecklingsländerna.

Kontrollen av icke smittsamma sjukdomar kommer att behandlas i FN:s generalförsamling 2018, och WHO hoppas på att under konferensen i Montevideo få bemyndigande att ta nya initiativ för förebyggande och kontroll av sjukdomarna. Icke smittsamma sjukdomar förebyggs bäst genom politiska och samhälleliga beslut som skapar livsmiljöer där det är enkelt för människorna att göra hälsosamma val.

Finland har stött WHO:s initiativ. I den globala diskussionen har Finland understrukit betydelsen av hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Ytterligare information

Satu Leino, överinspektör, tfn +358 2951 63428

Sivun alkuun