Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Hyssälä sosiaalipalvelujen arviointikierroksesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.11.2005 9.10
Puhe -

Yhteiskuntamme turvallisuuden ja ihmisten hyvinvoinnin takaamiseksi ei riitä, että kehitämme pelkästään korjaavia palveluja. Tarvitsemme ajantasaista ja ennakoivaa tietoa sosiaalisten ongelmien aiheuttajista ja luovia ratkaisuja ongelmien ehkäisemiseksi. Ei ole järkevää keskittyä pelkästään pelastamaan ihmisiä virrasta - on myös selvitettävä miksi ihmiset virtaan joutuvat, totesi peruspalveluministeri Liisa Hyssälä 15. marraskuuta pidetyssä Sosiaalipalvelujen arviointifoorumissa Tampereella. Lisäksi tarvitsemme täsmällisempää tietoa siitä millaisessa kunnossa sosiaalipalvelut tällä hetkellä ovat eri puolilla Suomea, Hyssälä lisäsi.

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä avasi sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisen sosiaalipalvelujen arviointikierroksen 15. marraskuuta Tampereella järjestetyssä tilaisuudessa. Kaikkiaan 12 alueellista tilaisuutta kattavan arviointikierroksen tavoitteena on saada ajantasaista tietoa sosiaalipalvelujen tilasta sekä arvioida ovatko sosiaali- ja terveysministeriön vuosina 2004-2007 toteuttamassa Sosiaalialan kehittämishankkeessa meneillään olevat toimenpiteet riittäviä turvaamaan tarvittavat sosiaalipalvelut.

Tällä hetkellä sosiaalipalvelujärjestelmän uudistustyötä viedään eteenpäin yli 20 valtakunnallisella osahankkeella ja yli 230 kunnallisella kehittämishankkeella. Uudistustyötä tehdään sosiaalipalvelujen kaikilla sektoreilla, lasten ja perheiden, vanhusten, vammaisten ja päihdeongelmaisten palveluissa. Sosiaalialan kehittämishankkeen kahtena ensimmäisenä toimintavuotena ministeriössä on keskitytty sosiaalihuollon asiakkaan ja henkilöstön asemaa parantaviin lainsäädäntöuudistuksiin.

Elokuun alussa astuivat voimaan laki sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja täydennyskoulutusvelvoite. Lakien tultua voimaan ministeriössä on alettu valmistella suosituksia sosiaalialan henkilöstön määristä ja työnjaosta. Vanhusten palvelun tarpeen arviointiin pääsyä koskeva lakiehdotus on valmistunut ja se on annettu eduskunnalle. Vanhusten ja vammaisten kotona asumista edistetään kotihoidon saatavuutta ja sisältöä parantamalla. Lisäksi omaishoitoa tuetaan omaishoitoa koskevin lakiuudistuksin. Lastensuojelun kehittämisohjelmassa valmistellut alkuarviointia, huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevat konkreettisen toimenpide-ehdotukset julkaistaan vuoden lopussa. Meneillään on myös lastensuojelulain kokonaisuudistus.

Keskeinen osa Sosiaalialan kehittämishanketta ovat kuntien kehittämishankkeet, joita rahoitetaan vuosina 2004-2007 yli 82 miljoonalla eurolla. Sosiaalipalvelujen arviointikierroksen tavoitteena on arvioida myös hankerahoituksen vaikutuksia sekä mahdollisuuksia saada aikaan pysyviä muutoksia.

Arviointikierroksella koottua tietoa käytetään sosiaalialan kehittämisen jatkotoimenpiteisiin ja Hyvinvointi 2015 -ohjelman ja sosiaalialan pitkän aikavälin linjausten valmisteluun. Kierroksella saadaan myös arvokasta tietoa kunta- ja palvelurakennehankkeen valmistelutyöhön.

Liisa Hyssälä
Sivun alkuun