Hyppää sisältöön
Media

Projekthelheterna i strategin för psykisk hälsa kompletteras med nya projekt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.7.2021 15.16 | Publicerad på svenska 13.7.2021 kl. 10.43
Pressmeddelande 201/2021

Social- och hälsovårdsministeriet har i den kompletterande projektutlysningen beviljat understöd för projekt som stärker kommunernas kunskaper om psykisk hälsa och förebygger självmord. De projekt som inleds genomför den nationella strategin för psykisk hälsa som publicerades våren 2020, tillsammans med de statsunderstödsprojekt som inleddes i januari 2020.

Finansiering beviljades för stärkandet av kunskaperna om psykisk hälsa och för suicidprevention

Stärkandet av kommunernas kunskaper om psykisk hälsa innebär att man genom de projekt som finansieras ökar kunskaperna och färdigheterna kring psykisk hälsa samt stöder ett gott ledarskap i fråga om psykisk hälsa i samarbetet mellan olika förvaltningsområden. Målgruppen är anställda, chefer och ledningen inom social- och hälsovården och bildningsväsendet, organisationsaktörer samt kommuninvånare i olika åldrar. I den kompletterande utlysningen beviljas fyra projekt finan-siering till ett belopp av sammanlagt 748 740 euro. Projekten kompletterar den helhet av 11 pro-jekt som inleddes i januari.

I den nationella strategin för psykisk hälsa ingår ett program för suicidprevention. I den komplette-rande utlysningen beviljas 295 000 euro i finansiering för ett projekt. Projektet kompletterar de fyra projekt som inleddes i januari 2020. Målet med dessa sammanlagt fem projekt är till exempel att effektivisera suicidpreventionen i de områden där självmordsdödligheten är högst, genomföra åtgärdsförslagen i programmet för suicidprevention och att försöka påverka attityderna till själv-mord.

Institutet för hälsa och välfärd stöder projektens verksamhet och främjar samarbetet mellan pro-jekten. Informationen om projektens innehåll och om målgrupperna kompletteras i augusti på In-stitutet för hälsa och välfärds webbplats om strategin för psykisk hälsa.

Ytterligare information:

Erja Koponen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 652, [email protected]

Sivun alkuun