Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

19 miljoner i statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom barn- och familjetjänster

Social- och hälsovårdsministeriet
22.12.2016 15.06 | Publicerad på svenska 28.12.2016 kl. 9.50
Pressmeddelande 251/2016

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster inleds i varje landskap från ingången av år 2017. Social- och hälsovårdsministeriet beviljar sammanlagt 19 miljoner euro för projekt i varje landskap och i huvudstadsregionen. Med hjälp av finansieringen stöds en reform av tjänsterna så att de blir barn- och familjeorienterade genom att stöd ges i rätt tid och enligt behovet.

”Ett historiskt sett omfattande nationellt styrt utvecklingsarbete som gäller servicehelheten för barn och familjer ska inledas. Nu skapas tjänster som utgår från människan, större välbefinnande för barn och unga samt kostnadsökningarna hålls nere. Särskilt glad är jag över att det i varje landskap skapades en gemensam vilja att delta i förändringen som omfattade flera aktörer. Det är ett gott tecken med tanke på fortsättningen”, säger familje- och omsorgsminister Juha Rehula.

Utvecklingsprogrammet fick en finansieringsansökan från varje landskap och huvudstadsregionen. I ansökningarna som utarbetades i samarbete deltog alla kommuner i regionen, organisationer, församlingar samt privata aktörer.

Varje sökande skulle välja minst en av utvecklingsprogrammets fyra utvecklingshelheter. Dessa är främjande av en verksamhetskultur som baserar sig på kunskap och barnets rättigheter, verksamhetsmodell med familjecentrum, småbarnspedagogik, skola och läroinrättningar som stöd för barns och ungas välbefinnande samt utveckling av tjänster på specialnivå och allra mest krävande nivå.

Största delen av ansökningarna är till innehållet mycket omfattande. I hela nio landskap utvecklas alla fyra helheter.

”I fråga om barn- och familjetjänsterna räcker det ännu inte med att samordna social- och hälsotjänsterna utan det behövs även en nära koppling till bildningstjänsterna. Inom utvecklingsprogrammet byggs därför en bro mellan de framtida landskapen och kommunernas tjänster genom både en verksamhetsmodell med familjecentrum och de elevvårdstjänster som knyts till skolan, berättar ordföranden för utvecklingsprogrammets styrgrupp Maria Kaisa Aula.

Social- och hälsovårdsministeriet fattar villkorliga finansieringsbeslut i den första fasen enligt följande:

 • Huvudstadsregionen 2 300 000
 • Birkaland 1 500 000
 • Egentliga Finland 1 500 000
 • Övriga Nyland 1 400 000
 • Södra Karelen 1 100 000
 • Norra Österbotten 1 100 000
 • Norra Savolax 1 100 000
 • Mellersta Finland 1 000 000
 • Satakunta 950 000
 • Södra Österbotten 900 000
 • Mellersta Österbotten 900 000
 • Lappland 900 000
 • Egentliga Tavastland 750 000
 • Södra Savolax 700 000
 • Norra Karelen 700 000
 • Päijänne-Tavastland 700 000
 • Kajanaland 500 000
 • Kymmenedalen 500 000
 • Österbotten 500 000

De slutliga besluten fattas efter att projekten har lämnat in begärda kompletteringar. Kompletteringstiden går ut i slutet av januari.

En objektiv bedömning av ansökningarna utgör grunden för finansieringsbeslutet. Deltagare var medlemmar av det vetenskapliga rådet för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster samt tjänstemän från social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd. Dessutom behandlade styrgruppen för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster finansieringshelheten.

”Med hjälp av bedömningsprocessen har man säkerställt att projektansökningarna överensstämmer med ansökningskriterierna. Eventuella kompletteringsbehov har också konstaterats och projektens kvalitet bedömts”, säger projektchef Hanne Kalmari.

Ytterligare information

Hanne Kalmari, projektchef, tfn 02951 63046
Maria Kaisa Aula, ordförande för styrgruppen, tfn 050 530 9697

Sivun alkuun