Hyppää sisältöön
Media

Lapsistrategiassa suunnitellaan tietopohjaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraamiseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.5.2022 16.28
Uutinen

Suunnitelman tavoitteena on helpottaa tiedolla johtamista ja paikata aukkoja lasten asemaa koskevassa tiedonkeruussa. 

Toimenpiteessä suunnitellaan kattava kuvaus tietopohjasta, sen toteutustavasta, sisällön tuotannosta sekä toteutusaikataulusta. Suunnitelman toteuttaa Tilastokeskus yhdessä sidosryhmien kanssa.

”YK:n lapsen oikeuksien komitea on korostanut tietoperustaisuuden merkitystä lasten hyvinvoin-nin ja oikeuksien edistämisessä. Tällä hetkellä lasten asemaa koskevassa tiedonkeruussa on epä-johdonmukaisuutta ja aukkoja, mikä heikentää tiedolla johtamista lasten hyvinvoinnin paranta-miseksi”, toteaa lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari.

Lapsistrategian visiona on, että toiminnan vaikutukset lapsiin arvioidaan huolellisesti ja että lapsia koskeva päätöksenteko perustuu laadukkaaseen tietoon ja asianmukaiseen harkintaan. Suomessa on tehty työtä lasten hyvinvoinnin indikaattoreiden kehittämiseksi, mutta tietoperustassa on puutteita erityisesti yhdenvertaisuusnäkökulmasta. Lasten hyvinvointia koskevan tiedonkeruun aukot sekä tiedon monialaisen ja ajantasaisen hyödyntämisen puutteet heikentävät lapsia koskevan päätöksenteon vaikuttavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

Haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja nuoria koskevaan tietoon kiinnitetään erityishuomiota
Tavoitteena on, että tietopohja helpottaa tiedon löytymistä, käyttöä ja lapsen aseman seurantaa Suomessa. Erityistä huomiota kiinnitetään haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja nuoria koskevan tietopohjan vahvistamiseen. Tämän toteutumista tukee toimenpiteen ohjausryhmän asiantuntijoiden, viranomaistahojen ja sidosryhmien laaja ja monipuolinen osaaminen. 
”Tilastokeskus haluaa edistää tietoon perustavaa päätöksentekoa ja tarjota tietoa saataville käyttäjäystävällisesti. Lapsia ja nuoria koskeva tietopohja vastaa oivasti molempiin näihin tavoitteisiin. Myös tiedon katvealueiden kartoitus parantaa tiedon käytettävyyttä ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten tilanteiden huomioonottamista päätöksenteossa”, toteaa kehittämispäällikkö Anna Pärnänen Tilastokeskuksesta.

Suunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2023. 
Kansallisen lapsistrategian pohjalta on valmisteltu 30 yksittäistä toimenpidettä, joilla edistetään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa. Toimenpiteet sisältyvät lokakuussa 2021 vahvistettuun toimeenpanosuunnitelmaan ja ne täydentävät jo käynnistyneitä valtionhallinnon hankkeita. Toimenpiteitä toteutetaan yhteistyössä usean eri toimijatahon kanssa. 


Lisätietoja:

Kansallisen lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari
p. 0295161177, [email protected] 

Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö Anna Pärnänen
p. 029 551 3795, [email protected]

Sivun alkuun