Hyppää sisältöön
Media

Laki välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana voimaan 20.9.

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2022 19.22
Tiedote 214/2022

Tasavallan presidentti on vahvistanut lain välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana. Laki tulee voimaan 20.9.2022. Lain tarkoituksena on estää asiakkaiden ja potilaiden hengen vaarantuminen ja terveyden vakava vaarantuminen työtaistelusta aiheutuvan henkilökunnan riittämättömyyden vuoksi. 

Laissa säädettyjä keinoja saa käyttää vain silloin, jos muut keinot eivät ole riittäviä asiakkaiden ja potilaiden hengen tai terveyden vakavan vaarantumisen estämiseksi, ja vain siinä laajuudessa kuin tämä on mainitussa tarkoituksessa välttämätöntä. Toiminnan uudelleenjärjestelyt, ostopalvelut ja muut lain ulkopuoliset keinot ovat aina ensisijaisia.

Lain tarkoituksena ei ole estää työtaistelun toteuttamista. Laissa säädettyjä keinoja ei voi käyttää miltään osin työtaistelun murtamiseen eikä muusta työvoimapulasta tai siihen osoitettujen voimavarojen riittämättömyydestä aiheutuvien ongelmien ratkaisemiseen.

Riittävästä suojelutyöstä tulee neuvotella ennen työnseisauksen tai joukkoirtisanoutumisen aloittamista

Laissa määritellään lain soveltamisalaan kuuluva välttämätön terveydenhuolto ja kotihoito.

Työntekijäjärjestöllä on velvollisuus huolehtia yhteistyössä kunnan tai kuntayhtymän kanssa siitä, että työnseisauksesta tai joukkoirtisanoutumisesta huolimatta työnantajan käyttöön jää sen verran tehtäviin soveltavaa henkilöstöä, että se pystyy turvaamaan välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon työtaistelun aikana.

Työntekijäjärjestö ei saa aloittaa työnseisausta tai joukkoirtisanoutumista ennen kuin se on neuvotellut välttämättömän henkilöstön määrästä kunnan tai kuntayhtymän kanssa.

Aluehallintovirasto voi siirtää työtaistelun alkamisen tai keskeyttää sen määräajaksi sakon uhalla, jos se arvioi, että asiakkaiden tai potilaiden henki tai terveys vaarantuu vakavasti työtaistelun johdosta. Päätöksiä saman työtaistelun siirtämisestä tai keskeyttämisestä voidaan tehdä yhteensä enintään neljä.

Ammattijärjestöön kohdistuvat keinot ovat ensisijaisia verrattuna työntekijöihin kohdistuviin keinoihin

Jos työntekijäjärjestöön kohdistuvat velvoitteet eivät ole riittäviä välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamiseksi työtaistelun aikana, työnantaja voi käyttää yksittäisiin työntekijöihin kohdistuvia keinoja.

Laissa säädetään asiakas- ja potilasturvatyöstä, työtehtävien ja työskentelypaikan muuttamisesta sekä työaika- ja vuosilomasäännöksistä poikkeamisesta. Asiakas- ja potilasturvatyöhön määrääminen edellyttää aina aluehallintoviraston päätöstä. 

Välittömästi yksittäiseen työntekijään kohdistuvaa keinoa ei voi käyttää, jos se on henkilön henkilökohtaisen tilanteen kannalta kohtuuton. Lisäksi yksittäiseen työntekijään kohdistuvien keinojen käyttämiseen liittyy eräitä muita työntekijän oikeuksia turvaavia elementtejä.

Laki on voimassa 31.1.2023 asti. Lakia ei saa soveltaa enää työtaistelun päätyttyä.  

Lisätietoja

osastopäällikkö Eveliina Pöyhönen
erityisavustaja Laura Lindeberg
[email protected] 

Sivun alkuun