Hyppää sisältöön
Media

Lääkehoitoon parempaa tiedonhallintaa ja digitaalisia ratkaisuja

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.2.2022 13.19
Kolumni

Lääkehuollon kokonaisuutta uudistetaan osana pääministeri Marinin hallituksen ohjelmaa. Lääkehoidon tiedonhallinnan jaos edistää näitä tavoitteita tiedonhallinnan ja digitaalisten välineiden ja palveluiden kehittämisen alueilla.

Kanta-lääkityslistaa toteutetaan asiakaslähtöisesti

Yksi keskeisin uudistuksen tavoite on valtakunnallisten Kanta-tietojärjestelmäpalveluiden kehittäminen siten, että käyttöön saadaan ajantasainen Kanta-lääkityslista kokonaislääkityksen hallintaan ja rationaalista lääkehoitoa tukemaan. Nykytilan haasteena ovat erilliset järjestelmäkohtaiset lääkityslistat, jolloin yksittäisen henkilön lääkityksen selvittely vie aikaa, eikä lääkehoito välttämättä toteudu turvallisesti ja kustannusvaikuttavasti. 

Lääkityslista sisältää tiedot asiakkaan käytössä olevista lääkkeistä. Lääkityslista perustuu teknisesti lääkemääräysten muodostamaan lääkkeen jatkumoon, jolloin yksittäisestä lääkkeestä on voimassa vain uusin lääkemääräys. Tämä selkeyttäisi asiakkaan lääkitystä ja vähentäisi päällekkäisten lääkitysten riskiä. Kaikki lääkehoitoon osallistuvat tahot ylläpitäisivät lääkityslistaa omilla kirjauksillaan. Näin varmistettaisiin kattava ja ajantasainen lääkitystieto sekä lääkkeen käyttäjälle itselleen, että kaikille laaja-alaisessa yhteistyössä asiakkaan lääkehoitoon osallistuville ammattihenkilöille käyttöoikeuksien ja asiakkaan mahdollisten luovutuskieltojen puitteissa.

THL:n laatiman suunnitelman mukaisesti lääkityslistan ensimmäisen vaiheen käyttöönotto tapahtuu maaliskuussa 2022 sisältäen mm. lääkkeen annostuksen tietorakenteet ja lääkkeen yksilöivän tunnisteen. Lääkityslistan perustoiminnallisuuksien käyttöönotto tapahtuisi 2024. Tämän jälkeen listan tietosisältöä laajennettaisiin vaiheittain mm. osastolääkityksen ja asiakkaan omien merkintöjen osalta. Vaiheittainen eteneminen on perusteltua mm. tarvittavan lainsäädäntöuudistuksen ja potilastietojärjestelmiin tehtävien muutostöiden vuoksi. 

Muutoksen edellytyksenä lainsäädäntöuudistus

Kanta-lääkityslistan toimeenpano edellyttää muutoksia lainsäädäntöön, etenkin lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä (lääkemääräyslaki) ja lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (asiakastietolaki). Työ on myös lainsäädännön osalta vaiheistettu, ja tällä hetkellä valmistellaan hallituksen esitystä lääkityslistan perustoiminnallisuuksien edellyttämistä lainsäädäntömuutoksista. Valmisteltavassa hallituksen esityksessä esitetään, että lääkemääräys olisi jatkossa potilasasiakirja ja sitä säänneltäisiin lääkemääräyslain lisäksi asiakastietolailla. Muutos mahdollistaisi jatkossa, että lääkitystiedot tallennettaisiin vain yhteen paikkaan, reseptikeskukseen.

Lääkityslistan vaatimat lainsäädäntömuutokset tulevat sisältymään hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys lääkityslistan vaatimista lainsäädäntömuutoksista on tarkoitus tulla lausuttavaksi maaliskuussa 2022 ja se annetaan eduskunnalle syyskuussa 2022.

Lääkehoidossa ja -huollossa tarvittavat tiedot paremmin saataville

Lääkehoidon tiedonhallinnan muut kehittämistavoitteet koskevat lääkehoidosta ja -huollosta kertyvän sekä lääkevalmistetta koskevan tiedon saamista paremmin hyötykäyttöön. Näitä tietoja käytetään lääkehoidon prosesseissa, hallinnollisissa prosesseissa sekä mm. ohjauksessa, tietojohtamisessa, varautumisessa ja valvontatehtävissä. Nykytilassa lääkehoidosta muodostuu paljon tietoa, mutta tieto on hajallaan eri järjestelmissä ja rekistereissä. Tiedon pitäisi olla paremmin saavutettavissa ja käytettävissä oikea-aikaisesti ja tietoturvallisesti. Paremmalla tiedonhallinnalla tavoitellaan ennen kaikkea vaikuttavampaa, laadukkaampaa, turvallisempaa ja yhdenvertaisempaa hoitoa. 

Näitä tavoitteita edistetään kahdella tavalla tiedonhallinnan jaoston työskentelyssä. Ns. keskitetty lääketietovaranto on oleellinen kehitettävä tietojärjestelmäpalvelu lääkityslistan käyttöönoton lisäksi. Lääketietovarannolla tarkoitetaan keskitettyä tietovarantoa, joka sisältää lääkevalmisteiden perustiedot ja muut valmisteeseen liittyvät tiedot, kuten hinnan, saatavuuden, turvallisuuden, laadun ja valmisteyhteenvedot. Tällä hetkellä lääkevalmisteita koskeva tieto ei ole kattavasti tietojärjestelmissä hyödynnettävissä esim. lääkkeen määrääjällä. Lääketietovarannon selvitystyössä tarkennetaan tietojärjestelmäpalvelun toimintaedellytyksiä ja ratkaisuvaihtoehtoja. Lääketiedon hyödyntämisen selvitystyö painottuu ensi vaiheessa ohjauksen, tietojohtamisen ja valvonnan tietotarpeiden selvittämiseen ja ratkaisemiseen tiedonhallinnan keinoin.

Lääkehoidon tiedonhallintaa edistetään yhteistyössä

Lääkehoidon tiedonhallinnan jaos on työskennellyt vuoden 2019 lopusta alkaen, ja toimii nyt lääkeasioiden uudistuksen koordinaatioryhmän seurannassa. Asioiden valmistelu on toistaiseksi edennyt viranomaispainotuksella ja yhteistyötä vahvistaen. Tiedonhallinnan kehittämiseen pääsee vaikuttamaan monella tapaa. Järjestämme yhteisiä keskustelutilaisuuksia ja mahdollisuuksia palautteen antoon sekä mm. jaoksen selvityksiin liittyviä työpajoja.

Lisätietoa 

erityisasiantuntija Riikka Vuokko (tiedonhallinnan kysymykset), p. 0295 163 600
lakimies Tiina Satti (hallituksen esitys lainsäädäntömuutoksista), p. 0295 163 411

Sivun alkuun