Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kuntien sote-ulkoistamisia ja investointeja rajoitetaan väliaikaisesti

Sosiaali- ja terveysministeriö
29.6.2016 14.23
Tiedote 101/2016

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelujen laajoja ja pitkäaikaisia ulkoistuksia sekä suuria investointeja rajoitetaan väliaikaisella lailla. Laki tulee voimaan 1.7.2016 ja se on voimassa 31.12.2019 saakka. Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista ja tasavallan presidentti vahvisti lait keskiviikkona 29. kesäkuuta.

Lailla rajoitetaan kuntia ja kuntayhtymiä tekemästä pitkäaikaisia ja laajoja sopimuksia sosiaali- ja tervey-denhuollon palvelujen hankkimiseksi yksityiseltä palveluntuottajalta. Lisäksi rajoitetaan pitkäaikaisia rakennusten käyttöoikeussopimuksia sekä merkittäviä sosiaali- ja terveydenhuollon investointeja.

Lain tarkoituksena on turvata sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen eteneminen hallituksen tavoittei-den mukaisesti. Tulevien maakuntien on voitava järjestää yhdenvertaiset palvelut ja tarkoituksenmukainen palveluverkko mahdollisimman kustannusvaikuttavasti.  Tämä ei ole mahdollista, jos maakunta sidottaisiin pitkäksi aikaa kunnan aiemmin tekemän sopimuksen velvoitteisiin tai rakennushankkeisiin.

Väliaikaisen lain aikana laajoihin ja pitkäkestoisiin sopimuksiin on sisällytettävä irtisanomisehto. Ehdon mukaan tulevalla palvelujen järjestäjällä eli maakunnalla on oikeus irtisanoa sopimus laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Ehdotettu sääntely ei rajoita kuntien ja kuntayhtymien mahdollisuutta tehdä sopimuksia niin kauan kuin ne vastaavat palvelujen järjestämisestä. Sopimuksen mukainen toiminta voi myös jatkua, jos tuleva maakunta katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi.

Irtisanomisehto on sisällytettävä sellaisiin rakennusten ja toimitilojen vuokra- tai muuta käyttöoikeutta koskeviin sopimuksiin, jotka kunta tai kuntayhtymä tekee 1.7.2016 - 31.12.2018 välisenä aikana. Lisäksi irtisanomisehto on sisällytettävä yksityisen palvelujen tuottajan kanssa vastaavana ajanjaksona tehtäviin sopimuksiin, joiden ennakoitu arvo sopimuskauden aikana ylittää viisikymmentä prosenttia kunnan tai kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon menoista, ja joiden sopimuskausi on vähintään viisi vuotta. Jos kunta tai kuntayhtymä tekee tämän lain voimassaoloaikana saman yksityisen palvelujen tuottajan kanssa useamman sopimuksen, on irtisanomisehto sisällytettävä kaikkiin näihin sopimuksiin, jos sopimusten kokonaisarvo ylittää edellä mainitun viidenkymmenen prosentin rajan.

Lailla rajoitetaan myös suuria rakennusinvestointeja lain voimassaolon aikana. Kokonaisarvoltaan enintään viiden miljoonan euron investoinnit eivät ole investointikiellon piirissä. Sosiaali- ja terveysministeriön poikkeusluvalla ovat mahdollisia suuretkin investoinnit, jos ne ovat perusteltuja sote-uudistuksen tavoitteiden ja koko maakunnan näkökulmasta. Säännökset mahdollistavat myös vuosihuoltoon liittyvät korjausinvestoinnit ja valvontaviranomaisten tarkastusten perusteella välttämättömät rakennusinvestoinnit.

Poikkeuslupaa tulee hakea myös sellaisiin yli viiden miljoonan euron tosiasiallisiin rakennusinvestointeihin, jotka kunta tai kuntayhtymä toteuttaa rahoitusmalliltaan vuokra- tai muuna käyttöoikeussopimuksena. Jos poikkeuslupa saadaan tällaiseen investointiin, ei kyseisen investoinnin rahoitusta koskevaan sopimukseen tarvitse sisällyttää irtisanomisehtoa.

Investoinnin poikkeusluvan hakeminen

Rakennusinvestointia koskevan poikkeusluvan hakulomake löytyy heinäkuun alussa osoitteesta stm.fi/lomakkeet. Hakulomakkeeseen on liitettävä muun muassa hankesuunnitelma, pääpiirustukset, kustannusarvio tai -laskelma ja rahoitussuunnitelma, hankkeen arvioitu aikataulu sekä hankkeen mahdollisen keskeytyksen arviointi. Hakulomakkeessa on tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä. Sosiaali- ja terveysministeriö voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä asian ratkaisemiseksi.

Hakulomake liitteineen tulee toimittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sosiaali- ja terveysministeriöön osoitteella: Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 Valtioneuvosto.

Lisätietoja

hallitusneuvos Päivi Salo, STM p. 02951 63113, [email protected]
erityisasiantuntija Anne Arvonen, STM p. 02951 63285, [email protected]


 

Sivun alkuun