Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kommunernas utläggningar av verksamhet och investeringar inom social- och hälsovården begränsas temporärt

Social- och hälsovårdsministeriet
29.6.2016 14.23
Pressmeddelande 101/2016

Kommunernas och samkommunernas möjligheter till omfattande och långfristig utläggning av verksamheten samt stora investeringar inom social- och hälsovården begränsas genom en temporär lag. Lagen träder i kraft den 1 juli 2016 och gäller till och med den 31 december 2019. Regeringen föreslog att de lagar som gäller detta stadfästs och republikens president stadfäste lagarna onsdagen den 29 juni.

Genom lagen begränsas kommunernas och samkommunernas möjligheter att ingå långfristiga och omfattande avtal med privata serviceproducenter om köp av social- och hälsovårdstjänster. Dessutom begränsas långfristiga avtal om nyttjanderätt till byggnader samt betydande investeringar inom social- och hälsovården.

Syftet med lagen är att säkerställa att social- och hälsovårdsreformen framskrider i enlighet med regeringens mål. De framtida landskapen ska kunna ordna jämlik service och ett ändamålsenligt servicenätverk så kostnadseffektivt som möjligt.  Detta är inte möjligt om ett landskap under lång tid är bundet till ett kontrakt eller byggnadsprojekt som en kommun tidigare har ingått.

Ett uppsägningsvillkor måste tas in i omfattande och långfristiga avtal som ingås under den tid som den temporära lagen gäller. Enligt villkoret har den framtida anordnaren av tjänsterna, dvs. landskapet, rätt att säga upp avtalet när förutsättningarna enligt lagen uppfylls. Den föreslagna regleringen begränsar inte kommunernas och samkommunernas möjlighet att ingå avtal så länge som de har ansvaret för att ordna tjänsterna. Verksamhet enligt ett avtal får också fortsätta om det framtida landskapet anser det ändamålsenligt.

Uppsägningsvillkoret ska tas in i sådana avtal om hyresrätt eller annan nyttjanderätt till byggnader och lokaler som kommuner eller samkommuner ingår under tiden 1.7.2016–31.12.2018. Dessutom ska uppsägningsvillkoret tas in i sådana avtal med en privat tjänsteproducent som ingås under samma tidsperiod och vars uppskattade värde under avtalsperioden överstiger femtio procent av kommunens eller samkommunens utgifter för social- och hälsovård och avtalsperioden är minst fem år. Om en kommun eller samkommun under den tid som lagen är i kraft ingår flera avtal med samma privata tjänsteproducent, ska uppsägningsvillkoret tas in i alla dessa avtal, om det sammanlagda värdet av avtalen överstiger den nämnda gränsen på femtio procent.

Genom lagen begränsas också stora byggnadsinvesteringar under den tid som lagen gäller. Investeringar vars totala värde är högst fem miljoner euro omfattas inte av investeringsförbudet. Med dispens från social- och hälsovårdsministeriet är även stora investeringar möjliga om de anses motiverade med tanke på social- och hälsovårdsreformens mål och landskapet. De föreslagna bestämmelserna möjliggör även investeringar för reparationer som hänför sig till normalt årsunderhåll och sådana bygginvesteringar som är nödvändiga på basis av tillsynsmyndigheternas inspektioner.

Dispens ska också sökas för sådana faktiska byggnadsinvesteringar som överstiger fem miljoner euro och som en kommun eller samkommun genomför med avtal om hyresrätt eller annan nyttjanderätt som finansieringsmodell. Om dispens fås för sådana investeringar, behöver något uppsägningsvillkor inte tas in i avtalet om finansieringen av investeringen.

Ansökan om dispens för en investering

Blanketten för ansökan om dispens för en byggnadsinvestering kan hittas på adressen stm.fi/sv/blanketter i början av juli. Till ansökan ska fogas bland annat en projektplan, huvudritningar, ett kostnadsförslag eller en kostnadskalkyl och en finansieringsplan, den beräknade tidtabellen för projektet och en bedömning av eventuellt avbrott i projektet. Ansökningsblanketten innehåller närmare uppgifter om de bilagor som behövs. Social- och hälsovårdsministeriet kan vid behov begära tilläggsutredningar för avgörande av ärendet.

Ansökningsblanketten och bilagorna ska sändas i ett så tidigt skede som möjligt till social- och hälsovårdsministeriet på adressen: Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 Statsrådet.

Ytterligare information

Päivi Salo, regeringsråd, SHM, tfn 02951 63113, [email protected]
Anne Arvonen, specialsakkunnig, SHM, tfn 02951 63285, [email protected]

Sivun alkuun