Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tre miljoner euro till vårdtjänster för mammor med missbruksproblem även 2019

Social- och hälsovårdsministeriet
3.1.2019 10.31
Pressmeddelande 1/2019

Social- och hälsovårdsministeriet delar ut 3 miljoner euro i statsunderstöd för vård av mammor med missbruksproblem 2019. Det är samma sex aktörer som fick statsunderstöd 2018 som nu sökt och beviljats understöd.

Vårdtjänsterna är avsedda för gravida, nyblivna mammor och mammor med missbruksproblem i spädbarnsfamiljer, deras eventuella partner och familjens övriga barn.

Statsunderstöd för 2019 fick Förbundet för mödra- och skyddshem (1 710 000 euro), Kajanalands social- och hälsovårdsdistrikt (150 000 euro), KostamoKoti Oy (90 000 euro), Sovatek-säätiö (210 000 euro), Tammerfors stad (500 000 euro) och VAK ry (240 000 euro). De tjänster som erbjuds av dessa tjänsteproducenter ger mammor med missbruksproblem en möjlighet att få vård i hela landet.

De tjänster som stöds med hjälp av statsunderstödet innehåller såväl sluten som öppen vård och omfattar missbrukarvård och missbrukarrehabilitering samt stöd i föräldraskapet och stöd för tidig interaktion.

Med hjälp av statsunderstödet har aktörerna t.ex. kunnat utöka det totala antalet familjeplatser. Dessutom kan fler missbrukande gravida och spädbarnsfamiljer erbjudas tjänster och rehabilite-ringsperioder.

I statsbudgetarna för 2018 och 2019 har det anvisats 3 miljoner euro för vård av mammor med missbruksproblem för respektive år. Med anslaget har man velat säkerställa vård och rehabilitering för mammor med missbruksproblem under en övergångsperiod innan social- och hälsovårdsrefor-men träder i kraft.

Alla som får statsunderstöd har tidigare praktisk erfarenhet av vård som erbjuds mammor med missbruksproblem. Det finns också en fullständig täckning av tjänsteleverantörer på olika håll i Finland.

Ytterligare information:

Jari Keinänen, direktör, tfn 0295 163 311

Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 713

Elina Das Bhowmik, familje- och omsorgsministerns specialmedarbetare, tfn 040 548 0956

Sivun alkuun