Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinekäytännöt asumispalveluyksiköissä

20.2.2013 10.47
Tiedote N5-62022

Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan kunnan on järjestettävä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut osana sairaanhoitoa. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta (jäljempänä apuvälineasetus, 1363/2011) on annettu tarkempia säännöksiä apuvälineiden käytön luovutuksen perusteiksi. Asetus tuli voimaan 1.1.2012.

Apuvälineasetuksella on haluttu parantaa apuvälineen käyttäjän asemaa ja osaltaan edesauttaa henkilön itsenäistä selviytymistä ja osallisuuden vahvistamista. Asumispalveluyksikössä asuvan apuvälineen käyttäjän ei pidä jäädä ilman tarvitsemiaan apuvälineitä, eikä hänen pidä itse joutua maksamaan niitä.

Syksyllä 2012 sosiaali- ja terveysministeriön sairaanhoitopiireille ja isommille terveyskeskuksille tekemästä kyselystä kävi ilmi, että asetuksen tulkinnassa on esiintynyt vaihtelevia käytäntöjä siitä, miten lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä luovutetaan asumispalveluyksiköiden asukkaille. Muutamalla sairaanhoitopiirillä ja terveyskeskuksella oli käytössään ohjeita, jotka rajoittivat lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovuttamista asumispalveluyksikössä asuville henkilöille tavoilla, joita voidaan pitää apuvälineasetuksen vastaisina.

Tämän kuntakirjeen tarkoituksena on täsmentää asetuksen soveltamiskäytäntöjä tilanteissa, joissa kunnat tai kuntayhtymät järjestävät asiakkailleen asumispalveluja .

Apuvälineasetuksen keskeinen sisältö

Kunnan tai kuntayhtymän terveydenhuollon tai kuntoutuksen apuvälineasiantuntijan tulee arvioida lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinetarve käyttäjälähtöisesti, oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti. Apuväline tulee luovuttaa apuvälineen tarvitsijan henkilökohtaiseen käyttöön. Tarpeen arvioinnissa on otettava huomioon apuvälineen tarvitsijan toimintakyky, elämäntilanne ja elinympäristön apuvälineen toimivuudelle asettamat vaatimukset. Apuvälineen valinta on tehtävä yhteisymmärryksessä apuvälineen tarvitsijan tai tarvittaessa hänen laillisen edustajansa, läheisensä tai omaisensa kanssa.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen luovutuksen edellytyksenä on sellainen lääketieteellisin perustein todettu sairaus, vamma tai kehitysviivästymä, joka heikentää apuvälineen tarvitsijan toimintakykyä ja vaikeuttaa hänen itsenäistä selviytymistään.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineinä luovutettavien laitteiden, tarvikkeiden, tietokoneohjelmien sekä muiden ratkaisujen tarkoituksena on edistää apuvälineen käyttäjän kuntoutumista, tukea, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa taikka ehkäistä toimintakyvyn heikentymistä.

Henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt ja itsenäinen suoriutuminen vaikeutunut sairauden, vamman tai kehitysviivästymän takia ja, joka tarvitsee apuvälineitä toimintakyvyn tukemiseen, ylläpitämiseen tai parantamiseen, tulee tehdä apuvälinearvio kunnan tai kuntayhtymän apuvälineasiantuntijan toimesta. Jos apuvälinetarve todetaan, tarvittavat apuvälineet luovutetaan henkilölle käyttöön lääkinnällisenä kuntoutuksena kunnasta tai kuntayhtymästä. Tämä koskee myös asumispalveluyksikössä asuvia henkilöitä.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ovat käyttäjilleen maksuttomia (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992, 5§).

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineyksikkö huolehtii luovuttamiensa apuvälineiden huollosta ja korjauksesta. Apuvälineen käyttötarpeen päätyttyä apuväline tulee palauttaa takaisin terveydenhuoltoon, eikä sitä voida luovuttaa toisen asukkaan käyttöön ilman kunnan tai kuntayhtymän apuvälineasiantuntijan arviota.

Asumispalveluyksiköiden järjestämät varusteet

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) 4 §:n mukaan toimintayksikössä (kuten asumispalveluyksiköissä) tulee olla riittävät ja asianmukaiset varusteet.

Kunta voi asumispalveluyksiköitä kilpailuttaessaan ja uusia sopimuksia tehdessään ottaa laatutekijöinä huomioon asumispalveluyksikköjen varustetason.

Esimerkiksi, jos kunta edellyttää, että asumispalveluyksiköllä on käytettävissään säädettäviä sänkyjä, tulee tästä olla mainita palveluntuottajan (asumispalveluyksikkö) ja kunnan välisessä sopimuksessa.

Kaikilla asumispalveluyksiköiden asukkailla, jotka täyttävät apuvälineasetuksen 1 §:n edellytykset, on yksiköiden varustetasosta huolimatta oikeus asetuksen mukaisiin yksilöllisen arvion perusteella luovutettaviin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineisiin.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Hanna Nyfors, p. 0295 163 399, [email protected]

 

Kuntainfo
Sivun alkuun