Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

De första förändringsagenterna har valts till spetsprojektet om hemvård för äldre och närståendevården

Social- och hälsovårdsministeriet
12.8.2016 9.28
Nyhet

”Vi har redan infört flera förändringar i äldreservicen inom Eksote. Vi kan dock inte stanna där vi är utan tjänsterna måste föras vidare till nästa nivå”, säger utvecklingsdirektören för Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt (Eksote), doktor i hälsovetenskaper Merja Tepponen. Hon är en av de första förändringsagenterna i regeringens spetsprojekt ”Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras”.

Kommunerna i varje framtida landskap kan anställa en förändringsagent inom sitt område. Den viktigaste uppgiften för agenten är att skapa en samordnad servicehelhet för äldre inom sitt verksamhetsområde. Förändringsagenten ansvarar för bestämmandet och processen för godkännandet av helheten. Agenten stöder även försök inom spetsprojektet i de landskap där sådana finns. Social- och hälsovårdsministeriet finansierar förändringsagentens verksamhet med statsunderstöd. Det finns totalt 19 agenter.

För utbetalning av statsunderstöd har social- och hälsovårdsministeriet bett kommunerna i landskapen att bland sig välja en aktör eller samkommun som fungerar som agentens arbetsgivare och inleda rekryteringen av en förändringsagent. De första förändringsagenterna kan inleda sitt arbete i september.

Förändringsagenten gynnas av att känna till äldreservicen

För Tepponen var övergången till förändringsagent ett naturligt steg. Hon har redan arbetat länge som utvecklingsdirektör inom äldreservicen. Hennes tidigare uppgift var direktör för äldreservice. Hon har dessutom disputerat på integrering av och kvaliteten inom hemvården.

”Jag upplever att min nuvarande uppgift och erfarenhet samt förändringsagentens uppgift kompletterar varandra. Även om vi redan har gjort mycket inom Eksote, återstår det ännu mycket att göra. Man måste särskilt tänka om när det gäller att främja möjligheterna att bo hemma. Man måste lära sig att utnyttja människans egna mål och resurser bättre. För att reformera tjänster som ges i hemmen behövs olika slags kunnande, att utnyttja digitalisering och samarbete mellan flera aktörer, säger hon.

Förändringsagentens arbetsgivare kan vara någon av kommunerna eller samkommunerna i landskapets område. I Södra Karelen hör alla kommuner till Eksote och därmed finns det en färdig struktur. Vid Eksote letade man efter en kompetent person inom organisationen. Valet av Tepponen var enhälligt.

”Jag arbetar till 70 procent med uppgiften som förändringsagent och 30 procent med min nuvarande uppgift. Detta är möjligt eftersom man inom Eksote redan har genomfört så många av de förändringar som man eftersträvade med spetsprojektet.

Helhetssyn ska vara på riksnivå

En förändringsagent är den enda som utför samma arbete i ett landskap. Därmed ser ledarna för spetsprojekten till att förändringsagenterna bildar nätverk sinsemellan bland annat för att hålla en enhetlig linje och dela god praxis.

Tepponen hoppas att ministeriet i det här skedet ska stöda genomförandet av projektplanen i landskapen. Även i övrigt är informationsgången i båda riktningar enligt henne mycket viktigt. Hon hoppas också att ministeriet eller Institutet för hälsa och välfärd delar med sig forskningsrön till förändringsagenterna till stöd för arbetet.

”Jag är fylld av entusiasm. Jag anser att man i Finland har nått en sådan nivå i samarbetet att man åstadkommer förändringar. Det ligger nu en tydlig entusiasm i luften i hela landet”, beskriver Tepponen sina känslor precis nu innan hennes anställning börjar.

Sökning av förändringsagenter är en del av ansökan om finansiering för försök inom spetsprojektet som går ut 31.8.2016.

Ytterligare information

Päivi Voutilainen, direktör, SHM, tfn 0295 163 403, [email protected]
Anja Noro, projektchef, SHM, tfn 0295 163 006, [email protected]
Merja Tepponen, utvecklingsdirektör, Eksote, tfn 0400 655 197, [email protected]

Sivun alkuun